Bulgaria 2 March: Kyustendil - Simitli

The Thaw Begins

Разтопяването започва

Thank you to the wonderful staff at Park Hotel for providing a very comfortable stay for the whole team.

Благодарим на прекрасния персонал на Парк хотел в Кюстендил за прекрасния престой.

Todor with the Bulgarian support team!

Тодор от българския придружаващ отбор!

Namitabha from Serbia has competed in the 3100 mile race in New York 7 times - he completed the full distance 5 times. He can run and run and run!

Намитаба от Сърбия, състезавал се седем пъти в състезанието 3100 мили (4988 км) в Ню Йорк - завършил 5 пъти пълното разстояние. Той може да бяга и бяга, и бяга!

We have a great cheering squad. All the cars and trucks that pass honk their horns. Our opening ceremony appeared on the front page of one of the main national papers.

Бяхме окуражавани постоянно. Всички преминаващи коли и камиони ни поздравяваха с клаксон. Церемонията за откриването на Пробега се появи на челната страница на един от националните вестници.

We arrive in Dupnica, and are joined by local students.

Пристигнахме в Дупница и бяхме посрещнати от местни ученици.

Mr. Metodi Chimev, the Mayor, greets us outside the Town Hall.

Инж. Методи Чимев, кметът, ни посрещна пред общината.

Many students are gathered to hear our presentation inside.

Много ученици се бяха събрали вътре да чуят нашата презентация.

Thank you to the Mayor.

Благодарим на кмета.

DUPNICA!

ДУПНИЦА!

Running into Blagoevgrad.

Пристигаме в Благоевград.

Enthusiastic runners from Blagoevgrad join us and carry the torch.

Възторжени бегачи от Благоевград се присъединиха и носеха факела.

This journalist from the National Radio asks Vijayanta, our Bulgarian coordinator, about the Peace Run.

Този журналист от БНР пита Виджаянта, нашия български координатор, за Пробега на мира.

Inside the Youth Centre we make a presentation.

Представихме Пробега в Младежкия дом.

Apostol Apostolov, the Mayor of Simitli, who welcomed us two years ago, is very happy to see us again and hold the torch.

Апостол Апостолов, кметът на Симитли, който ни посрещна отново преди две години, е много щастлив да ни види отново и да държи факела.

We receive the city's coat of arms.

Получаваме градския почетен знак.

It seems the whole town is running with us.

Изглежда, че целият град тича с нас.

Thank you to our dear friend, Mr Apostolov.

Благодарим ви, г-н Апостолов, скъпи приятелю.

The Deputy Mayor welcomes us to an exhibition of paintings by children which will be sent to Rome for a grand exhibition later this year.

Заместник кмета, Евгения Георгиева, ни приветства в залата с изложбата с детски рисунки, които ще бъдат изпратени на голямата изложба в Рим по-късно тази година.

This painting shows the European Route as a Peace Runner ...

Тази рисунка показва маршрута в Европа, като бегач за мир...

... inspired by this boy!

...вдъхновено то това момче!