Bulgaria 3 March: Simitli - Petrich

National Celebrations and Sunshine

Национален празник и слънце

The snow is disappearing quickly.

Снегът бързо се топи.

Zuzka from Czech and Sophie from Hungary!

Зузка от Чехия и София от Унгария!

Anna from Moscow leads us into the town of Kresna.

Анна от Москва ни води в град Кресна.

Running into Kresna to join the celebrations for the National Day.

Бягане в Кресна за да се присъединим към националния празник.

A grand welcome in Kresna.

Грандиозно посрещане в Кресна.

Today Bulgaria celebrates its freedom from foreign rule in 1878.

Днес България чества освобождението си от чуждо владичество през 1878 г.

Mr. Nikolai Georgiev, the Mayor, uses the Peace Torch to light seven torches representing the seven continents.

Г-н Николай Георгиев, кмет на община Кресна пали седем факела, представляващи седемте континента.

We also recieved a very uplifting poem to carry on our journey from Mr. Sandanski, a local poet.

Също получихме вдъхновяващо стихотворение, което да носим с нас от г-н Сандански, местен поет.

Further down the road, young runners join us and lead us to the celebrations in Sandanski.

По нататък по пътя, млади бегачи се присъединиха и ни поведоха към честванията в град Сандански.

The Mayor, Mr. Kiril Kotev, welcomes us and leads us to the stage.

Кметът, г-н Кирил Котев, ни посрещна и отведе на сцената.

The whole town has come out for this special occasion.

Целият град се бе събрал за специалния случай.

Runners greet us at the entrance to Petrich, our final destination for the day.

Бегачи ни посрещнаха на входа на Петрич, крайната цел за деня.

Yordanka Trenkova, local runner.

Йорданка Тренкова, местен бегач.

Another big celebration is taking place!

Голямо честване!

The Mayor, Mr. Dimitar Brachkov, expresses his gratitude and says that it is an honour for the town to receive the Peace Torch.

Димитър Бръчков, кмет на Петрич, изрази благодарност и каза, че е чест за града да посрещне Факела на мира.

We visit a church built by a famous person from this region - Baba Vanga.

Посетихме църквата построена от Баба Ванга.

Baba Vanga was blind and became famous because she could tell people their future. She predicted many things about the future of Bulgaria.

Баба Ванга е била сляпа и станала известна с това, че може да предсказва бъдещето на хората. Тя е предсказала много неща за бъдещето на България.