Bulgaria 4 March: Petrich - Greek Border

Run in the Sun

Бягане и слънце

In Petrich, Marin Marinov maths teacher and a local runner starts us off on our final day of running in Bulgaria

Марин Марино, учител по математика и местен бегач, даде начало на последния ни ден в България.

This was his first run after a very serious injury.

Това беше първо бягане за него след много сериозна контузия.

Marin invited us to the races that his club - Bela Extreme - organises.

Марин ни покани на състезанията, които неговият клуб - Бела екстрийм, организира.

Sophie from Hungary leads the runners as the temperature rises to 20 degrees

София от Унгария води бегачите, а температурата достига 20 градуса.

Our Bulgarian runners make the most of their last day of running

Нашите български бегачи се възползват от последния им ден бягане с нас.

Approaching the border with Greece

Наближаване гръцката граница.

Baridhi from Sofia leads the international team across the border.

Бариди от София, води международния отбор през границата.

Snow in the mountains, sun in the sky!

Сняг в планините, слънце в небето!

Vijayanta from Bulgaria officially hands the torch to Mrittunjoy from Greece.

Виджаянта от България официално предава факела на Мритюнджой от Гърция.

Mrittunjoy and Irini from Greece.

Мритюнджой и Ирини от Гърция.

A small local Taverna offers us coffee, herbal tea and many other Greek goodies.

Малка местна таверна ни почерпи с кафе, билков чай и много други гръцки вкусотии.

Anna by the roaring fire

Анна пред горящия огън.

Thank you to Bulgaria for a wonderful and most inspiring Peace Run.

Благодарим ти, България, за прекрасния и изключително вдъхновяващ Пробег на мира.