Септ. 16, 2021 Live from the road

Sofia

Reported by Vili Angelova 1.0 km

The Professional High School of Telecommunications in Sofia was the first school that the Peace Run team visited in the Peace Week program.

Посещението на Професионална гимназия по телекомуникации в град София, бе първото училище което отбора на Пробега на мира посети в програмата на Седмица на мира.

One full class of young people greeted us. It was a nice and cheerful stay.

Един цял клас от младежи ни посрещна. Беше хубав и весел престой.

Mrs. Siika Rangelova and her students dug a hole for planting a tree of peace. After talking about preserving peace and harmony in our lives, we planted the tree together, sent our messages for a better and more harmonious world and set off to plant the next tree of peace in Borisova Garden Park.

Госпожа Сийка Рангелова и нейните ученици яха подготвили изкопана дупка за посаждане на дръвче на мира. След като поговорихме за съхранението на мира и хармонията в нашия живот, всички заедно посадихме дървото, отправихме своите послания за един по-добър и хармоничен свят и потеглихме към посаждането на следващото дърво на мира в Парк Борисова градина.

Borisova gradina is the oldest and best known park in Sofia. Its construction and arrangement began in 1884 and it was named after Tsar Boris III. Here we planted a very beautiful alpine cedar, near one of the most central alleys in the park and a beautiful rosary with fountains.

Борисова градина е най -старият и най -известен парк в София. Строежът и подреждането му започва през 1884 г. и е кръстен на цар Борис III. Там посадихме много красив алпийски кедър, в близост до една от най-централите алеи в парка и прекрасен розариум с фонтани.

Mrs. Iva Garvalova-Doseva, together with students from Uvekind Private High School attended the tree planting ceremony. The students were 16 years old and with great enthusiasm and joy helped in planting the tree.

За посаждането Г-жа Ива Гарвалова-Досева, заедно с ученици от Частна Гимназия Увекинд, присъстваха на церемонията по посаждане на дръвчето. Учениците бяха на 16 години и с голям ентусиазъм и радост помогнаха в посаждането на дръвчето.

They sang a song with compliment for us, after which we all ran together in the park with the Peace torch.
Thank you very much to all of you. It was a really special day for us!

Те изпяха песен с която поздравиха отбора, след което заедно всички тичахме в парка с факела на мира.

Благодарим на всички вас, наистина беше специален ден за нас!

Torch carried by
Hrishikesh Karov (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Vili Angelova (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all