Септ. 17, 2021 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

We started the day early with planting a tree in North Park.

Започнахме деня рано с посаждане на дръвче в Северен Парк.

This is the second tree we are planting for Peace Week and we are becoming more and more confident.

Това е второто дръвче което посаждаме за Седмицата на мира и ставаме все по-уверени.

The tree is located near the Friendship pavilion and a beautiful playground with fountains and a playground.

Дръвчето се намира в близост до Беседката на приятелството и прекрасна площадка с фонтани и кът за игри за деца.

According to Eastern Chinese wisdom, the panda is a symbol of peace and friendship. The Peace Run tree is very close to it. How nice it is that so many symbols will remind us of peace.

Според източната китайска мъдрост пандата е символ на мира и приятелството. Дръвчето на Peace Run е много близо до нея. Колко е хубаво, че толкова много символи ще напомнят за мира.

We are all happy with the presence of the new beautiful tree.

Всички сме щастливи с присъствието на новото красиво дръвче.

The first school that we visited that day was very close to the park. Students from 74 Gotse Delchev High School, Sofia, welcomed us in the school yard. There, the 6th grade students and their class teacher Marieta Teneva shared their dreams of peace.

Много близо до парка бе и първото училище, което посетихме за деня. Ученици от 74 СОУ „Гоце Делчев”, гр. София ни посрещна в училищния двор. Там учениците от 6 б клас и класния им ръководител Мариета Тенева споделиха своите мечти за мир.

Nicole introduces the new game she invented. Everyone presented their vision of peace with the first letter of their name. So everyone had the opportunity to introduce themselves and share their idea of peace.

Никол представя новата игра която тя измисли. Всеки да представи своята визия за мир с първата буква от името си. Така всеки имаше възможността да се представи и сподели своята представа за мир.

It turned out that in addition to being real peacekeepers, they are also very good singers.

Оказа се, че освен истински миротворци, те са и много добри певци.

Finally, we ran around the big yard and took a smiling picture in front of the school.

Накрая потичахме в големия двор и направихме една весела снимка пред училището.

There was a big party at Uvekind High School. The kids were looking forward to the secret guests.

Благодарим на 6-ти б клас и госпожа Мариета Тенева, че ни приеха в техния час. Беше голяма радост за нас. Прекрасни сте!

There was a big party at Uvekind High School. The kids were looking forward to the secret guests.

Голям купон беше в Средно училище „Увекинд“. Малчуганите очакваха потайните гости с нетърпение.

What is peace? We received so many inspiring answers to this question.

Какво е мирът? На този въпрос получихме толкова вдъхновяващи отговори.

We sang, danced and... planted a tree.

Попяхме, потанцувахме и… посадихме дръвче.

Everyone participated together and promised to take care of the tree.

Всички участваха задружно и обещаха, че ще се грижат за дръвчето.

Mr. Ivan Iliev accepted the certificate for Uvekind School. Thank you for accepting the Peace Run team and for taking care of the tree.

Г-н Иван Илиев, прие сертификата за училище „Увекинд“. Благодарим, че приехте отбора на Peace Run и че ще се грижите за дръвчето.

Time for photos with the torch and sending a personal message.

Време за снимки с факела и отправяне на лично послание.

Thanks for the greeting! You were wonderful.

Благодарим за поздрава! Бяхте прекрасни.

Vili found her three new friends, who promised to take care of the tree and be real peacekeepers.

Вили, намери своите нови три приятелки, които и обещаха, че ще се грижат за дръвчето и ще бъдат истински миротворци.

Goodbye!
See you soon!

Довиждане!
До нови срещи!

Torch carried by
Darina Staykova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Accompanied by  
Iliyan Dimitrov
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all