Септ. 18, 2021 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Every person in his life must plant at least one tree.

Всеки човек в живота си трябва да засади поне едно дърво.

Following this sentence, we dedicated our Saturday to this.

Следвайки тази сентенция ние посветихме нашата събота на това.

Planting trees is one of the easiest ways to improve the world we live in. Trees create the air we breathe and filter out pollution. They are also beautiful, green and our connection to nature even in an urban environment.

Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем. Дърветата създават въздуха, който дишаме и филтрират замърсяването. Освен това те са красиви, зелени и са връзката ни с природата дори и в градска среда.

This is certainly something that everyone should experience. We decided to plant Peace Trees, because we humans protect and care what we love, and the Earth needs our help.

Това със сигурност е нещо, което всеки човек трябва да изпита. Решихме да засадим дръвчета на мира, защото ние хората защитаваме и се грижим за това, което обичаме, а Земята има нужда от нашата помощ.

We started with the park St.St. Peter and Paul. A group of our team and passers-by got involved in the planting.

Започнахме с парка Св.Св. Петър и Павел. Група от нашия отбор и минувачи се включиха в засаждането.

Thanks to the nearby gas station that gave us water to water the new tree in the beautiful park.

Благодарим на близката бензиностанция, която ни даде вода, за да полеем новото дръвче в красивия парк.

The next place was West Park. There, nature had prepared a real spectacle for us. Heavy rain blessed the tree and poured over the planting group. It was cold and cheerful.

Следващото място бе Западен парк. Там природата ни бе спретнала истински спектакъл. Пороен дъжд, благослови дръвчето и се изля върху работната група по засаждане. Беше студено и весело.

For some very wet...

За някои много мокро...

It was the fastest planted tree of all.

Това беше най-бързо засаденото дръвче от всички до момента.

Torch carried by
Baridhi Yonchev (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Kalin Staykov (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all