Септ. 19, 2021 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Educated in love with the fatherland and traditions, the Youth Guards from the city of Aytos and the Children Guards from Plovdiv had the honor to welcome the Peace Run team, the torchbearers of peace, prof. Ognyan Gerdjikov and the host.

Възпитани в любов към отечеството и традициите, Младежкият гвардейски отряд от град Айтос и Детският гвардейски отряд от Пловдив имаха честта да посрещнат отбора на Пробега на мира, факлоносците на мира, проф. Огнян Герджиков и водещия.

Maria Badeva, Bulgarian Youth Delegate to the UN with a mandate of 2021-2022, read the letter of the UN Secretary General Mr. Guterres on the occasion of the 40th anniversary of the International Day of Peace.

Мария Бадева, Български младежки делегат към ООН с мандат 2021-2022, прочете писмото на Генералния секретар на ООН г-н Антонио Гутереш по повод 40-годишния юбилей на Международния ден на мира.

With focused attention, everyone looks at the history and mission of the Peace Run.

С насочено внимание, всички гледат историята и мисията на Пробега на мира.

Professor Ognyan Gerdjikov, Chairman of the Thirty-ninth National Assembly and Minister of Service of Bulgaria in 2017, shared his thoughts on peace and presented the honorary award "Torchbearer of Peace" to Olympic athletes.

Професор Огнян Герджиков, председател на Трийсет и деветото народно събрание и служебен министър на България през 2017 година, сподели свои мисли за мира и връчи почетната награда „Факлоносец на мира“ на олимпийските спортисти.

Olympic karate champion Ivet Goranova was the first to appear on the stage. "I accept this award as a great recognition that when a person has dreams, follows them and believes in himself, he can achieve anything. Thanks to my karate club "Petromax" - Pleven, the Bulgarian Karate Federation, my family and the people who believed in me. I believe that this award is a bridge between the countries of the world and unites them in a unique way, because sport is a language that does not need translation wherever you go. Thanks again, I will try to wear this medal with dignity." she said.

Първа на сцената излезе олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова. „Приемам тази награда за голямо признание за това, че когато човек има мечти, следва ги и вярва в себе си, може да постигне всичко. Благодаря на моя клуб по карате „Петромакс“ - Плевен, на българската федерация по карате, на семейството ми и на хората, които повярваха в мен. Вярвам, че именно тази награда е мост между страните по света и ги обединява по един уникален начин, защото спортът е език, който няма нужда от превод където и да отидеш. Благодаря още веднъж, ще се постарая да нося и този медал достойно.“, каза тя.

"I am honored to receive this medal of kindness and peace. I want the world to be better and I think sport is the strongest weapon to live in a more peaceful world. It is no coincidence that all wars have stopped during the Olympic Games. I am a dreamer and I know that we can live in a beautiful fairy tale with a good ending.", said the world and European boxing champion Stanimira Petrova.

„За мен е чест, че получавам този медал на добротата и мира. Иска ми се светът да бъде по-добър и според мен спортът е най-силното оръжие, за да живеем в един по-мирен свят. Неслучайно по време на олимпийски игри са се спирали всички войни. Аз съм мечтател и знам, че можем да живеем в една красива приказка с добър край.“, заяви световната и европейска шампионка по бокс Станимира Петрова.

"Thank you for this invaluable award. We must appreciate the real things and stand firmly on the ground. Let's be more humble, better, to live in harmony and to help everyone around us.", said the European champion in judo and athlete number 1 of Bulgaria for 2020 Ivaylo Ivanov.

„Благодаря за тази безценна награда. Трябва да ценим истинските неща и да стоим здраво стъпили на земята. Нека бъдем по-смирени, по-добри, да живеем в хармония и да помагаме на всички около нас.“, каза европейският шампион по джудо и спортист номер 1 на България за 2020 година Ивайло Иванов.

"Thank you very much for this award. It is a great pleasure for me that you are awarding me with this title. We have come a long way in the last few years in preparation for the Olympics, a lot of pain and hardship. It is a great honor for us athletes that people respect what we do. Thank you all." said Hristo Hristov, the current European runner-up in weightlifting.

„Благодаря много за този приз. За мен е голямо удоволствие, че ме награждавате с тази титла. Много дълъг път минахме последните няколко години в подготовка за олимпийските игри, много мъка и трудности. Голяма чест е за нас, спортистите, че хората уважават това, което правим. Благодаря на всички.“, заяви Христо Христов, настоящ европейски вицешампион по вдигане на тежести.

We send the guards with a standing ovation.

Изпращаме гвардейците с овации.

Congratulations to Mr. Nikolay Matev, head of the Youth Guards Detachment Aytos and Mrs. Penka Kiryazova Director of the school, for educating children in this spirit and discipline. Thank you for being with us!

Поздрави на г-н Николай Матев ръководител на Младежки гвардейски отряд Айтос и г-жа Пенка Кирязова Директор на училището, което подготвя учениците, за това че възпитават децата в този дух и дисциплина. Благодарим ви, че бяхте с нас!

Address by UNICEF Bulgaria - Ms. Krassimira Antimova - Communications Director.

Обръщение от УНИЦЕФ България – г-жа Красимира Антимова – Директор комуникации.

"Dear champions, today you received an invaluable award. Not just a prize or a medal in your glamorous collection, this award is a symbol of the pursuit of peace and understanding of all mankind and you are its most worthy bearers. Continue to set an example and be the pride of Bulgaria! ”Said Stoichkov.

Специално видеопоздравление към Ивет Горанова, Станимира Петрова, Ивайло Иванов и Христо Христов отправи най-успелият български футболист Христо Стоичков.
„Скъпи шампиони, днес получихте една безценна награда. Не просто приз или медал във вашата бляскав колекция, тази награда е символ на стремежа към мир и разбирателство на цялото човечество и вие сте нейните най-достойни носители. Продължавайте да давате пример и да бъдете гордостта на България!“, каза Стоичков.

On behalf of the legendary football player, the editor-in-chief of Softpress Dimitar Rikov presented gifts to the sports heroes - the autobiographical book of Hristo Stoichkov.

От името на легендарния футболист, главният редактор на Софтпрес Димитър Риков връчи подаръци на спортните герои - автобиографичната книга на Христо Стоичков.

The Peace Run also greeted the torchbearers with the song Peace run.

Пробега на мира също поздрави факлоносците с песента Peace run.

Big thank you to our special guests, thank you to everyone present for coming and sharing our thoughts and ideas for peace together!

Благодарим на нашите специални гости, благодарим и на всички присъстващи, че дойдоха и споделихме заедно своите мисли и идеи за мира!

Манду и Вишуди Трюмер, ни зарадваха със своите изпълнения на арфа и китайско ерху. Концертът „Мелодии на мира“ ни пренесе в магичния свят на чистата хармония, създавайки едно незабравимо дълбоко преживяване.

Mandu and Vishudhi Trumer delighted us with their performances of harp and Chinese erhu. The concert “Melodies of Peace” took us into the magical world of pure harmony, creating an unforgettable deep experience.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Darina Staykova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Kalin Staykov (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Varunavi Klabnikova (Switzerland), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Accompanied by  
Iliyan Dimitrov, Katrina Grosse
Photographers
Hrishikesh Karov, Todor Angelov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all