Септ. 20, 2021 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

We started with SU "Tsar Ivan Asen II", where beautiful and smiling children were waiting for us with drawings that they had prepared for us.

Започнахме със СУ „Цар Иван Асен ІІ“, където прекрасни и усмихнати деца ни очакваха с рисунки, които бяха подготвили за нас.

Varunavi told stories about us and other things that were so inspiring. Everyone listened with interest.

Варунави разказа за нас и други толкова вдъхновяващи неща. Всички я слушаха с интерес.

Together we felt peace in our hearts, we sent our messages of peace.

Всички заедно почувствахме мира в сърцата си, отправихме своите послания за мир.

The children had prepared a special program for us with recitations and songs. Thank you!

Децата ни бяха подготвили специална програма с рецитиране и песни. Благодарим ви!

Thanks also to the wonderful host who also shared such beautiful words dedicated to peace with all of us! You really are very talented!

Благодарим и на прекрасната водеща която също сподели толкова красиви думи посветени на мира с всички нас! Вие наистина сте много талантливи!

As a sign of gratitude, the team of Peace Run presented a Certificate and a painting Jharna-Kala to the director of the school, Mrs. Vera Zaharieva.

В знак на благодарност, отбора на пробега подари Сертификат и картина Джарна-Кала на директора на училището, г-жа Вера Захариева.

We received a very special gift, a white dove handmade by this little girl and her mother. She shared that she did it with a lot of love and shared her dream of peace, because we all deserve to live in peace and friendship!

Получихме един много специален подарък, бял гълъб ръчно направен от това малко момиченце и нейната майка. Тя сподели, че го е направила с много любов и сподели своята мечта за мир, защото всички заслужаваме да живеем в мир и приятелство!

It's time for a lot of pictures. Thank you very, very much for the warm welcome!

Дойде време за много снимки. Много, много благодарим за топлото посрещане!

We were welcomed with many smiling faces and a wonderful program from the children of Doris Tenedi school. On the green grass, tidy and impatient students of second grade were waiting for us.

С много усмихнати лица и прекрасна програма ни посрещнаха и от училище Дорис Тенеди. На зелената трева, подредени и нетърпеливи второкласници ни очакваха.

They had prepared a wonderful program for the team - poems by Gianni Rodari, a wonderful song and a delicious traditional Bulgarian bread. We were all speechless, but Varunavi again managed to create a wonderful atmosphere with beautiful peace stories.

Бяха подготвили прекрасна програма за отбора – стихчета на Джани Родари, прекрасна песен и вкусна традиционна българска питка. Всички останахме без думи, но Варунави, отново успя да придаде прекрасна атмосфера с красиви истории за мира.

The long-awaited moment to plant a tree has come. The little gardeners planted their first tree, not just anything, but a tree of peace, friendship and harmony.

Дойде и дългоочаквания момент да посадим дръвче. Малките градинари посадиха своето първо дръвче, при това не какво да е, а дръвче на мира, приятелството и хармонията.

Thank you for the warm welcome. It was a great joy for us!

Благодарим ви, за топлото посрещане. Беше огромна радост за нас!

Immediately after Doris Tenedi school, we headed to the park, where we quickly prepared a peace workshop for young and old who could draw their pictures-messages of peace.

Веднага след Училище Дорис Тенеди се отправихме към парка, където набързо подготвихме работилницата за мир, за малки и големи които можеха да нарисуват своите картини-послания за мир.

After the beautiful sunny morning and noon, the afternoon brought us some clouds and wind, but that did not stop us from doing the modest workshop.

От прекрасното слънчево утро и обяд, следобеда ни поднесе малко облаци и вятър, но това не ни спря да направим скромната работилница.

Near the workshop we planted, not one, not two, but three trees. Hurray!

Близо до работилницата посадихме, не едно, не две, а цели три дръвчета. Ураааа!

Volunteers and passers-by got involved and that made the moment even more enjoyable.

Доброволци и минувачи се включиха и това направи момента още по-приятен.

Our dynamic day ended really peacefully, with a wonderful lecture on Peace, the UN and personal responsibility. Angikar from Serbia, who worked for many years at UNICEF in New York and Geneva, emphasized the importance of peace in human life and how to promote a culture of peace. Thanks for the wonderful lecture. You can also hear part of it.

И ето, че нашия динамичен ден приключи наистина умиротворено, с прекрасна лекция на тема Мир, ООН и лична отговорност. Ангикар от Сърбия, работил дълги години в Уницеф в Ню Йорк и Женева, акцентира на значението на мира в човешкия живот и как да насърчаваме културата на мира. Благодарности за прекрасната лекция. Може да чуете и част от нея.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Darina Staykova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Varunavi Klabnikova (Switzerland), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov, Todor Angelov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all