Септ. 21, 2021 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

We started early with a visit to the First Private Mathematical High School, where some of the best math students in the capital were waiting for us to talk about the ideals of peace and our personal contribution.
Andrey spoke about the idea of Peace Run.

Започнахме рано с посещение на Първа частна математическа гимназия, където едни от най-добрите ученици по математика в столицата ни очакваха, за да си поговорим за идеалите на мира и нашия личен принос.
Андрей разказа за идеята на Пробега.

Vili and Nicole challenged the young people to introduce themselves and use the first letter of their name to describe what peace is for them.

Вили и Никол пък предизвикаха младежите да се представят и с първата буква на името си да опишат какво за тях е мира.

Each of them had the opportunity to share how they describe peace for themself, and not long after, we tried to feel peace in our hearts

Всеки един от тях имаше възможност да сподели как описва мира за себе си, а не след дълго и се опитахме да почувстваме мира в сърцето си.

Благодарим на г-жа Сийка Рангелова за това, че сподели своя учебен час.

We thank Ms. Siika Rangelova for sharing her class.

The Deputy Director of the school, Mrs. Maria Bozadzhiyska, accepted the Certificate of gratitude from Peace Run.

Заместник Директора на училището г-жа Мария Бозаджийска, прие сертификата за благодарност от Пробега.

Всички направихме задружна снимка и се отправихме към двора, в който засадихме дръвче на мира.

We all took a group photo and headed to the yard, where we planted a tree of peace.

We were told that the tree was 2 years old and we were all expecting a big tree, but it turned out to be a fragile sapling. We planted it with a lot of love and the most sincere wishes that it will soon become a tree and rise slenderly to the others.

Казаха ни, че дръвчето е 2 годишно и всички очаквахме голямо дърво, а то се оказа крехка фиданка. Засадихме я с много любов и най-искрени пожелания скоро да стане дръвче и да се извиси стройно до останалите.

More students joined us to take pictures with the torch.

Към нас се присъединиха и още ученици, за да се снимат с факела.

We sang the song of Peace Run and went to the official ceremony to celebrate the International Day of Peace.

Изпяхме песента на пробега и поехме към официалната церемония по честване на Международния ден на мира.

Every year on September 21, the world celebrates the International Day of Peace, unofficially known as World Day of Peace. It was first celebrated in 1981, declared by the United Nations a day dedicated to strengthening the ideals of peace.The date of September 21 was officially adopted in 2001 by a decision of the UN General Assembly as a day of global ceasefire in all parts of the world.

An official ceremony marking the 40th anniversary of the International Day of Peace was held in front of the Monument of the Unknown Soldier in Sofia. The Week of Peace, hosted by the Bulgarian capital, ended with this event. Together with the United Nations Society in Bulgaria and the Union of War Veterans of Bulgaria, we celebrated the date in front of the Monument of the Unknown Soldier.

Всяка година на 21 септември светът отбелязва Международния ден на мира, известен неофициално като Световен ден на мира. Той е отпразнуван за първи път през 1981 г., обявен е от Организацията на обединените нации за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир, а датата 21 септември официално е приета през 2001 г. с решение на Общото събрание на ООН за ден на глобално прекратяване на огъня във всички точки на света.

Официална церемония по повод честване на 40 години Международен ден на мира имаше пред Паметника на незнайния войн в София. С тази проява завърши Седмицата на мира, чиито домакин бе българската столица. Заедно с Дружеството за ООН в България и Съюза на ветераните от войните на България отбелязахме датата пред Паметника на незнайния воин.

Before the ceremony, diplomatic figures and ambassadors laid wreaths on the occasion of the Day of Peace.

Преди церемонията, дипломатически фигури и посланици, поднесоха венци по случай Деня на мира.

Conversation with the Representative for Bulgaria of the UN High Commissioner for Refugees Narasimha Rao Nilagiri Lakshmi, in which we talked about the Peace Run.

Разговор с Представителя за България на Върховния комисариат на ООН за бежанците Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, в който разказахме за Пробега на мира.

We received a flower gift from the Youth Delegates of the United Nations Society in Bulgaria. Thank you!

Получихме подарък цвете от Младежките делегати на Дружество за ООН в България. Благодарим ви!

Церемонията се откри с химна на България и химна на Европа, след което имаше слово в името на почетната дата.

The ceremony opened with the anthem of Bulgaria and the anthem of Europe, followed by a speech about the honorary date.

The President of the United Nations Association in Bulgaria Vladimir Sotirov said in his speech: "Peace is not a given. Peace must be talked about constantly, various actions and initiatives must be taken - to strengthen and develop peace. Without peace and without peaceful existence and development, we cannot unleash the economic, social, cultural, spiritual potential of our society. "

Председателя на Дружество за ООН в България Владимир Сотиров в своята реч сподели: „Мирът не е една даденост. За мира трябва да се говори постоянно, да се предприемат различни действия и инициативи - за укрепването и развиването на мира. Без мир и без спокойно съществуване и развитие, ние не може да разгърнем икономическия, социалния, културния, духовния потенциал на нашето общество“.

Assoc. Prof. Dr. Sophie Pinkas is a World War II veteran who volunteered to go to the front at just 18 years of age.

Доц. д-р Софи Пинкас е ветеран от Втората световна война, като доброволно отива на фронта на едва 18-годишна възраст.

The representative for Bulgaria of the UN High Commissioner for Refugees Narasimha Rao Nilagiri Lakshmi supported the cause of peace and promoted the personal example of peace and in particular the contribution of the Peace Run initiative to society.

Представителя за България на Върховния комисариат на ООН за бежанците Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, подкрепи каузата за мира и насърчи личния пример за мир и в частност приноса на инициативата на Пробег на мира към обществото.

On behalf of the Peace Run Team, Varunavi and Violeta presented Sri Chinmoy Oneness Home, an initiative that promotes the personal example of each of us, and wished for a better life here on earth, without physical wars, without verbal and emotional wars.

At the end of the ceremony, the team of runners sang the anthem of Peace Run, before laying wreaths and releasing white doves.

От името на Отбора на Пробега на мира Варунави и Виолета, представиха Шри Чинмой дом на единство, като инициатива насърчаваща личния пример на всеки един от нас и отправиха пожелание за установяването на един по-добър живот тук на земята, без физически войни, без вербални и емоционални войни.

За финал на церемонията отбора от бегачи изпя химна на Пробега, преди поднасяне на венци и пускане на бели гълъби.

The day started cold, but the sun broke through the clouds and warmed us all. That's why we're all so smiling in the pictures.

Денят започна студено, но слънцето проби облаците и стопли всички ни. Ето защо всички сме толкова усмихнати на снимките.

The evening of September 21 marked the end of Peace Week. In the exhibition hall presenting the paintings Jharna-Kala, officials and guests shared moments with us. Live piano music with melodies by Jharna-Kala gave an incredible atmosphere.

Prof. Petranka Fileva - Deputy President of the United Nations Society in Bulgaria accepted a Certificate of Gratitude and a painting Jharna-Kala. Thank you for your support and the opportunity to make Peace Week a reality!

Вечерта на 21 септември отбеляза края на Седмица на мира. В изложбената зала представяща картините Фонтан на изкуството, официални лица и гости споделиха мигове с нас. Музика на живо на роял с мелодии на Джарна Кала, придадоха невероятна атмосфера.
Проф. Петранка Филева – зам. председател на Дружество за ООН в България прие Сертфикат за благодарност и картина Фонтан на изкуството. Благодарим за подкрепата и възможността да направим Седмица на мира действителност!

Mrs. Olga Nikolaevna Shirokova, Director of the Russian Cultural Information Center accepted a Certificate of Gratitude and a painting Jharna-Kala. Thank you for your support and for being our hosts!

Г-жа Олга Николаевна Широкова, Директор на Руски културно информационен център прие Сертфикат за благодарност и картина Фонтан на изкуството. Благодарим за подкрепата и че бяхте наши домакини!

Ms. Elena Kharlova Culture Department of the Russian Cultural Information Center - Thank you for the full assistance in organizing all the events of the Peace Week program.

Г-жа Елена Харлова Отдел Култура на Руски културно информационен център – Благодарим за цялостното съдействие по организацията на всички събития от програмата на Седмица на мира.

Абрахам - гост на всички мероприятия, вдъхновен рецитира афоризъм на Шри Чинмой на английски и малагашки език.

Abraham - guest of all events, inspired to recite the aphorism of Sri Chinmoy in English and Malagasy Madagascar.

We thank Ms. Snezhana Todorova - President of the Union of Bulgarian Journalists, for the wishes: "I wish you (Peace Run) youth and courage, I'm sure you have it and carry it in your hearts and success to our UN association for Bulgaria and I hope that all of us here will do everything possible for peace to win, despite the challenges of the times, despite the difficulties, despite so many pebbles that each of us experiences in everyday life. I wish you health, good luck and see you again."

Благодарим на г-жа Снежана Тодорова – председател на Съюз на българските журналисти, за пожеланията: „На вас (Пробег на мира) ви пожелавам младост и дръзновение, сигурна съм вие го имате и го носите в сърцата си и на нашето дружество на ООН за България също много успехи и се надявам, че всички тук ще направим всичко възможно мирът да победи, въпреки предизвикателствата на времето, въпреки трудностите, въпреки толкова много подвосни камъни, които всеки един от нас изпитва във ежедневието. Пожелавам ви здраве, на добър час и до нови срещи.“

The evening ended with a delicious treat with healthy food and drinks from Restaurant Kring.

Вечерта завърши с вкусна почерпка със здравословни храни и напитки от Ресторант Кринг.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Darina Staykova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Varunavi Klabnikova (Switzerland), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all