Септ. 20, 2022 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 5.0 km

The day began with a visit to ARTIS, an innovative private high school for arts and foreign languages. Humane approaches. Digital Sciences and Arts.

Денят започна с посещение на иновативно частно средно училище по изкуства и чужди езици АРТИС. Хуманни подходи. Дигитални науки и изкуства.

This time we visited 7th grade, children aged 14 years. The Principal of the school, Mrs. Kitanova, was also present in the "Peace" lesson. She included wonderful examples of peace and harmony.

Този път посетихме 7 клас, деца на 14-годишна възраст. В учебния час по „Мир“, присъстваше също и Директорката на училището г-жа Китанова. Тя се включваше с прекрасни примери за мира и хармонията.

Many of the children shared their impressions of the Voices for Peace video message, and then we got to know each other in an interesting way.
Each one introduced their name, and then with the first letter of their name said a positive quality. A truly inspiring approach to meet someone.

Много от децата споделиха своите впечатления за видео посланието „Гласове за мир“, а след това се запознахме по интересен начин.
Всеки един се представи как се казва, а след това с първата буква на името си каза положително качество. Един наистина вдъхновяващ подход да се запознаех с някой.

After the Peace lesson, we headed off to the next adventure. The amazing little artists of Artis School, learned about the initiative of the Peace Run, kept complete silence and sent their messages of peace around the world, and then painted on white canvases on the theme "My dream of peace". The inspiring melody of the Peace Walk was playing in the classroom, and they were creating their colorful dreams.

След учебния час по „Мир“ се отправихме в следващото приключение. Невероятните малки художници на училище Артис, се запознаха с инициативата на Пробега на мира, запазиха пълна тишина и изпратиха своите послания за мир по целия свят, а след на белите платна рисуваха на тема „Моята мечта за мир“. В учебната зала звучеше вдъхновяващата мелодия на Пробега на мира, а те творяха своите цветни мечти.

Many of the children were very impressed by the torch and drew it. The incredible creative atmosphere and sense of joy made this meeting unforgettable.

Много от децата бяха силно впечатлени от факела и го нарисуваха. Невероятна творческа атмосфера и усещане за радост направиха тази среща незабравима.

We went to the last school of the Peace Week program - 12 Tsar Ivan Asen II Secondary School. Students had prepared a Peace Week and Peace Run presentation that was projected at the entrance of the school. We went to the school yard, where several classes were waiting for us with which we planted a tree of peace. The principal of the school joined in the planting and encouraged the children to live in peace and harmony. The children recited poems about peace and released balloons with messages of peace that flew high into the sky.

Отправихме се към последното училище от програмата на Седмица на мира - 12 средно училище „Цар Иван Асен II“. Ученици бяха подготвили презентация за Седмица на мира и Пробега на мира, която се прожектираше на входа на училището. Отправихме се към двора на училището, където ни очакваха няколко класа с които посадихме дърво на мира. Директорката на училището се включи в посаждането и насърчи децата да живеят в мир и хармония. Децата рецитираха стихове за мир и пуснаха балони с послания за мир , които литнаха високо в небето.

We received a beautiful white dove handmade by a little girl and her mother.

Получихме прекрасен бял гълъб изработен ръчно от едно момиченце и нейната майка.

For a wonderful ending to this meeting, the children, the principal, the teachers and the Peace Run team ran in the school yard.

За един прекрасен завършек на тази среща, децата, директорката, учителките и отбора на Пробега на мира тичахме в училищния двор.

The Peace Run team visited the 11th grade English class at the 12th Tsar Ivan Asen II Secondary School. There, Ushika gave a presentation in English, and then we watched the video message "Voices for Peace", and Gergana Atanasova - Psychologist at the school - joined the discussion. The interactive approach gave the students the opportunity to express their point of view, as well we are sure that if there was someone who did not express it, he certainly thought about the topic.

Отбора на Пробега на мира посети учебния час по английски език на 11. клас в 12. средно училище „Цар Иван Асен II“. Там Ушика направи презентация на английски език, а след това гледахме видео посланието „Гласове за мир“, като в дискусията се включи и Гергана Атанасова – Психолог в училището. Интерактивния подход даде възможност учениците да изразят своята гледна точка, както сме и сигурни, че ако е имало някой който не я изразил, то със сигурност се е замислил по темата.

The next class the team visited was German-12th grade. There again Ushika, this time in his native language, spoke about the mission of the Peace Run. Nicole, who is at the age of the 12th graders, joined the discussion sharing her experiences in relationships at that age. She shared positive approaches that help her to communicate harmoniously.

Следващия учебен час, който отбора посети, беше по немски- 12. клас. Там отново Ушика, този път на неговия роден език, разказа за мисията на Пробега на мира. Никол, която е на възрастта на учениците от 12 клас, се включи в дискусията споделяйки своя опит във взаимоотношенията на тази възраст. Тя сподели положителни подходи, които и помагат за хармонично общуване.

The next lesson was Civil Education, where we again watched the video with aphorisms of the founder of the Peace Run and discussed its benefits. Philosophy teacher Mr. Ivaylo Nikolov also participated in the discussion, emphasizing that one of the most valuable qualities to live in peace is to be humble.

Следващият учебен част беше по Гражданско образование, там отново гледахме видеото с афоризми на основателя на Пробега на мира и дискутирахме ползите от него. Учителят по философия г-н Ивайло Николов, участва също в дискусията, като акцентира, че едно от най-ценните качества, за да живеем в мир е да сме смирени.

After the school visit, the team moved on to the rest of the Peace Week program.

Andrey and Vasko participated in an interview on the Slavi Trifonov Show, where they talked about the Peace Week and the Peace Run. After the interview, we all enjoyed the wonderful harp, erhu and caval concert performed by Mandu, Vishudi and Yasen.

След посещението на училището Отбора на Пробега пое към останалата част от програмата на Седмица на мира.

Андрей, Ушика и Васко участваха в интервю в Шоуто на Слави Трифонов, където разказаха за Седмица на мира и Пробега на мира. След интервюто, всички се насладихме на прекрасния концерт арфа, ерху и кавал, в изпълнение на Манду, Вишуди и Ясен.

The concert hall brought together young and old where, after the performance, they all sent their messages of peace.

Концертната зала събра малки и големи, а след това всички те изпратиха своите послания за мир.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Usika Muckenhumer (Austria), Vasko Jovanov (North Macedonia), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 5.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all