Септ. 21, 2022 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 5.0 km

The Peace Run, together with the Ambassador of Greece - Dimitrios Chronopoulos, today we celebrated the International Day of Peace by planting a tree of "Peace, Friendship and Harmony" in the areas in front of the embassy. A commemorative plaque was placed next to the tree to remind us of the importance of peace in human life.

Пробегът на мира, заедно с посланика на Гърция - Димитриос Хронопулос, днес отбелязаха международния ден на мира с посаждане на дърво на “Мира приятелството и хармонията” в площите пред посолството. Паметна плакета бе поставена до дръвчето, за да ни напомня за важността на мира в човешкия живот.

Ambassador Chronopoulos shared inspiring words and read an extract from the poem by the Greek poet Yanis Ritsos, (1909-1990), "PEACE", 1953, Athens

The sleep of the small child - this is peace.
The mother's dream - this is peace.
And the words of love under the trees -
this is peace.
The father who returns in the evening with a smile in his eyes
and with a basket in hands full of fruits,
and the droplet of sweat on his forehead
are like the drops in the pitcher,
in which the water cools on the window –
this is peace.

Посланик Хронопулос сподели вдъхновяващи думи и прочете откъс от стихотворението на гръцкия поет Янис Рицос, (1909-1990), „МИР”, 1953, Атина

Сънят на малкото дете – това е мир.
Мечтането на майката – това е мир.
И думите любовни под дърветата –
това е мир.
Бащата, който се завръща вечер с усмивка в очите
и с кошница в ръце, пълна с плодове,
а капчиците пот по неговото чело
са като капките на стомната,
в която на прозореца водата се охлажда –
това е мир.

After the inspiring meeting in front of the Embassy of Greece, we went to a ceremony to celebrate the International Day of Peace with the United Nations Society in Bulgaria, the Union of Bulgarian War Veterans and other organizations.

След вдъхновяващата среща пред Посолатвото на Гърция, се отправихме към церемония по честване на Международния ден на мира с Дружество за ООН в България, Съюза на ветераните от войните на България и други организации.

The Chairman of the Society for the United Nations in Bulgaria, Ambassador Vladimir Sotirov, summarized that peace is a good without which there can be no social and economic progress, a good for which we must fight.

Председателят на Дружеството за ООН в България посланик Владимир Сотиров обобщи, че мирът е благо, без което не може да има социален и икономически прогрес, благо, за което трябва да се борим.

The Bulgarian youth delegates of UN with a mandate of 2022-2023 Tsvetelina Garelova and Viktoria Savova presented the speech of the UN Secretary General Antonio Guterres on the occasion of the Day of Peace. The chairman of the Union of Veterans of the Wars of Bulgaria, Maria Stoyanova, and the chairman of the Association of Bulgarian Veteran Peacekeepers, Col. Eng. Stefan Davidov, as well as Baridi Yonchev from the Peace Run, spoke. The ceremony ended with an artistic program with the participation of the vocal group "Sparrows".

Българските младежки делегати към ООН с мандат 2022-2023 г. Цветелина Гарелова и Виктория Савова представиха речта на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по повод Деня на мира. Слова произнесоха председателят на Съюза на ветераните от войните на България Мария Стоянова и председателят на Асоциацията на българските ветерани миротворци полк. инж. Стефан Давидов, както и Бариди Йончев от Пробега на мира. Церемонията завърши с художествена програма с участието на вокална формация „Врабчета“.

World War II veterans.

Ветерани от Втората световна война.

After the ceremony, the Peace Run team visited the embassy of India.

След церемонията оборът на Пробега на мира посети Посоството на Индия.

Under the rays of the afternoon sun, today in the courtyard of the Embassy of India, Ambassador Sanjay Rana, together with the team of the Peace Run and representatives of the embassy, planted a tree of "Peace, Friendship and Harmony".

Под лъчите на следобедното слънце, днес в двора на Посолството на Индия, Посланик Санджай Рана, заедно с бегачите на Пробега на мира и представители на посолството, посадихме дръвче на ”Мира, приятелството и хармонията”.

In his speech, he said :
"I am really impressed by Sri Chinmoy and his contribution to Peace Run as well as many other cultural and artistic ventures and he is an envoy for peace and his Peace Run as well as this initiative to plant trees will bring greater peace, this is our hope and wish and thank you for joining us for this endeavor."

В своето слово той каза: “Наистина съм впечатлен от Шри Чинмой и приноса му към Peace Run, както и към много други културни и артистични начинания. Той е пратеник на мира и чрез Peace Run, както и тази инициатива за засаждане на дървета вярвам, че ще донесе повече мир. Това е надежда и желание на всички нас. Благодаря ви, че се присъединихте към нас в това начинание!”

After planting the tree, the team was invited to a treat of tea and traditional Indian sweets. In a friendly atmosphere, we shared some of our Peace Week experiences, and he in turn was inspired to read a poem in Hindi.

След посаждането на дръвчето, отборът бе поканен на почерпка с чай и традиционни индийски сладки. В приятелска атмосфера споделихме някои от нашите преживявания от Седмица на мира, а той от своя страна бе вдъхновен да прочете поема на хинди.

We sincerely thank Ambassador Rana for the warm welcome and shared moments in the idea of peace!

Сърдечно благодарим на Посланик Рана, за топлото посрещане и споделени мигове в идеята за мир!

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 5.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all