Септ. 23, 2022 Live from the road

Pazardzhik

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Ceremony Torch Bearer Award.
The world famous football legend Hristo Stoichkov, the “golden girl” in rhythmic gymnastics Madlen Radukanova and the mayor of Pazardzhik – Todor Popov – are presented with the Peace Torch Bearer Award.

Церемония Почетен факлоносец на мира Пазарджик.
Световната футболна легенда Христо Стоичков, „златното“ момиче на художествената гимнастика Мадлен Радуканова и кметът на Пазарджик Тодор Попов са носителите на наградата „Почетен Факлоносец на мира“.

The ceremony was full with grand splendor. On “Konstantin Velichkov” Sqare we saw representation from all the types of armies that are part of the Bulgarian army that were symbolizing the wish of our country to live in a peaceful and tranquil world in which the task of the army people would be to take part as guards in celebrations dedicated to the world peace.

Церемонията бе съпътствана от много пищност. На площад „Константин Величков“ видяхме представителни части на всички видове войски от Българската армия, които символизираха желанието на страната ни да живее в мирен и спокоен свят, в който работата на военните е да участват само като пазители на тържествата посветени на световния мир.

The MC that had hundred of eyes of the public that was present during the ceremony on “Konstantin Velichkov” Square was Galya Dimotrova from the Representative ensemble of the Armed forces of Republic of Bulgaria. Representatives from the Municipality of Pazardzhik, “Touch the rainbow” Association, the National guards, the Association of the youth guards and “Softpress” publishing house were also present at the event.

Водещ на церемонията, която се състоя на площад „Константин Величков“ в Пазарджик и събра погледите на стотици граждани, бе Галя Димитрова от Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България. На събитието присъстваха и представители Община Пазарджик, на Асоциация „Докосни Дъгата“, на Националната гвардейска част, на „Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ и на Издателство Софтпрес.

Special guests were their Excellencies the Ambassador of Albania and the Ambassador of Iraq, the Consulate of Qatar, re-presenters from the embassies of USA and Hungary, the honourary consulate of Italy, the Euro MP Andrey Kovachev.

Специални гости бяха и посланиците на Албания и Ирак , консулът на Катар , представителите на посолствата на САЩ и Унгария, почетния консул на Италия, евродепутатът Андрей Ковачев.

All present were greeted with solemn program with folk dances and a song about peace.

Тържествена програма с народни танци и песен за мир бяха поздравени всички присъстващи.

Виолета представи Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run с реч, след което публиката изгледа клип на Peace Run.

Violeta presented the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run with speech, then the the audience watched Peace Run clip.

Nicole recited the aphorism motto of Sri Chinmoy Peace Week 2022 - "In the 21st Century Humanity will become
What humanity should be: World-peace-grower."
After which we sang the Peace Run anthem.

Никол рецитира афоризма мото на Седмица на мира 2022 година - "В 21 век човечеството ще се превърне в това,
което би трябвало да бъде: хранител на световния мир."
След което изпяхме химна на Peace Run.

Stoitchkov is a Ballon d’Or chevalier, Golden Shoe winner as top goalscorer of Europe and the world championship. Time is short to mention all achievements and personal awards of the greatest Bulgarian football player of all time.

Стоичков е кавалер на Златната топка, носител на Златната обувка като голмайстор на Европа и Световното първенство. Времето е малко, за да споменем всички постижения и лични награди на най-великия български футболист за всички времена.

The awards were given by the Olympic karate champion from Tokyo and the received of the Peace Torch Bearer award from last year Ivet Goranova.

Наградите бяха връчени от олимпийската шампионка по карате от Токио и носител на отличието „Почетен факлоносец“ от 2021 г. Ивет Горанова.

“Thank you for the Peace Torch Bearer Award. Peace has to be within us and everywhere around us. Our goal is to do everything possible so that we can live in a peaceful world. I believe that we can! I take the responsibility to protect the honour of the Torch Bearer as I have done so far for the Bulgarian flag,” said Hristo Stoichkov.

„Благодаря за наградата „Почетен факлоносец на мира“. Мирът трябва да е вътре в нас и навсякъде около нас. Нашата задача е да правим всичко възможно, за да живеем в мирен свят. Аз вярвам, че ние можем! Поемам отговорността да защитавам честта на факлоносец, както винаги досега съм правил за българския герб“, заяви Христо Стоичков.

Madlen Radukanova is the “diamond girl” with iron willpower and warrior like character that stood the highest on the ladder of honour during the Olympic games in Tokyo. At the end of her career Madlen initiated the campaign “Year of gratitude”, meeting with children and youths who need support, mentoring and a good example. Her mission is to motivate them to set themselves a goal and dream and to follow them.

Мадлен Радуканова е „диамантеното момиче“ с желязна воля и борбен характер, което стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка на олимпийските игри в Токио. След края на кариерата си Мадлен се отдаде на инициативата "Година на благодарността", срещайки се с деца и младежи, които имат нужда от подкрепа, от менторство и от добър пример. Нейната мисия е да ги мотивира да си поставят цел и мечта, която да следват.

“Thank you for this recognition – it is as preciousness as the award from the Olympic Games. I believe that peace is extremely important. Together we can do more! We can be kinder, we can be more united and more undivided!” said Madlen Radukanova.

„Благодаря за това признание, което е ценно толкова, колкото отличието от олимпийските игри. Смятам, че мирът е изключително важен. Заедно можем повече! Можем да сме по-добри, по-сплотени и по-единни!“, каза Мадлен Радуканова.

These are the words of Mr. Todor Popov about the initiative of creating “The garden of the world” in Europe in the city of Pazardzhik: “The wise people have said, that a man should plant at least one tree in his live and build a house. So the planting of a tree has a very deep tradition in Bulgaria as a peoples psychology and carries the message of peace, solidarity, empathy. Let us show that there are tings in the world which can unite us, can make us sympathetic and we will do something good and useful for our city.”

Думи на г-н Тодор Попов за инициативата изграждане на „Градина на света“ в Европа в гр. Пазарджик: „Мъдрите хора са казали, че един мъж в живота си трябва да посади едно дърво и да построи една къща. Така че засаждането на дърво има дълбока традиция в България като народопсихология и освен това е послание за мир, за солидарност, за съпричастност. Нека покажем, че в света има неща, които могат да ни обединят, да ни направят съпричастни, а ние да направим нещо добро и полезно за града ни”

“This is another great day for our city. It is a great honour for Pazardzhik to be a host of this event. I see this award as the fruit of our efforts to work for the prosperity of each and every member of our society because this is important. I am happy that our city, together with these champions, gives the good example that we all need so badly – it is to be good people, to love our traditions and our homeland, to respect our friends and partners,” shared his thoughts the mayor of Pazardzhik, Todor Popov.

„Това е поредният прекрасен ден за нашия град. Голяма чест е за Пазарджик да бъде домакин на такова събитие. Тази награда я приемам като плод на нашите усилия да работим за просперитета на всеки един човек от нашата общност, защото това е важно. Щастлив съм, че нашият град заедно с тези шампиони даваме добрия пример, от който всички ние имаме нужда, а той е да бъдем добри хора, да си обичаме традициите и родината, да уважаваме всички наши приятели и партньори“, сподели от своя страна кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Миг за мир

Moment of Peace

At the end of the ceremony white doves took flight above the “Konstantin Velichkov” Square as a symbol of peace.

В края на церемонията над площад „Константин Величков“ полетяха бели гълъби като символ на мира.

After receiving the award Peace Torch Bearer, Hristo Stoichkov, Madlen Radukanova and Todor Popov promised to continue spreading the message of peace around the world.

С връчването на наградите „Почетен факлоносец“ Христо Стоичков, Мадлен Радуканова и Тодор Попов обещаха, че ще продължават да носят посланието за мир по целия свят.

Ambassador of Iraq with the Torch Bearers

Посланикът на Ирак с факлоносците

Group photo with our special guests their Excellencies the Ambassador of Albania and the Ambassador of Iraq, the Consulate of Qatar, re-presenters from the embassies of USA and Hungary, the honourary consulate of Italy, the Euro MP Andrey Kovachev.

Групова снимка с нашите пециални гости - посланиците на Албания и Ирак , консулът на Катар , представителите на посолствата на САЩ и Унгария, почетния консул на Италия, евродепутатът Андрей Ковачев.

Her Excellency the Ambassador of Iraq - Mrs. Lina Omar.

Нейно Превъзходителство Посланика на Ирак - г-жа Лина Омар.

The Ambassador of Iraq, the Consul of Qatar and the Ambassador of Albania - Ms. Donika Hoxha.

Посланика на Ирак, консулът на Катар и Посланика на Албания - г-жа Доника Ходжа.

Тhe honourary consulate of Italy - Mr. Giuseppe De Francesco.

Почетния консул на Италия - Джузепе Де Франческо.

Representative of the Embassy of Hungary.

Представител на Посолството на Унгария.

Representative of the American Embassy.

Представител на Посолството на Америка.

Euro MP Andrey Kovachev.

Евродепутатът Андрей Ковачев.

Mrs. Ekaterina Zaharieva - Member of the National Assembly of Bulgaria

Г-жа Екатерина Захариева - Член на Народното събрание на България

Later all the guests made a symbolic tour of the innovative international project that the Municipality of Pazardzhik has set into motion – “The garden of the world” in “Freedom” Park Isand. This would be the biggest green space in Europe with floral plants from Bulgaria, Europe and the world. The symbol of the Garden is a message of peace, solidarity, sympathy, and it shows that there are things in the world that can unite us. That is the very reason the first dig was done as part of the Peace Week.

По-късно всички гости направихме символична обиколка на иновативния международен проект, който Община Пазарджик стартира - „Градина на света“ в Парк-Остров „Свобода“. Това ще бъде най-голямата площ в Европа с растителни видове от България, Европа, и света. Символиката на градината е послание за мир, солидарност, съпричастност, да покаже, че в света има неща, които могат да ни обединят. Именно затова първата копка бе направена като част от Седмица на мира.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Enter name/surname/country . (Afghanistan), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria), Vladimir Kosev (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Pazardzhik.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all