Септ. 23, 2022 Live from the road

Pazardzhik - Momchilovtsi

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Later all the guests made a symbolic tour of the innovative international project that the Municipality of Pazardzhik has set into motion – “The garden of the world” .

По-късно всички гости направихме символична обиколка на иновативния международен проект, който Община Пазарджик стартира - „Градина на света“ .

“With this wonderful initiative together we will send a message of peace, friendship and harmony in the world,” said in addition Todor Popov after the first dig.

„С тази прекрасна инициатива заедно ще отправим послание за мир, разбирателство и хармония в света“, каза още Тодор Попов след първата копка.

“The garden of the world” in “Freedom” Park Isand -this would be the biggest green space in Europe with floral plants from Bulgaria, Europe and the world. The symbol of the Garden is a message of peace, solidarity, sympathy, and it shows that there are things in the world that can unite us. That is the very reason the first dig was done as part of the Peace Week.

„Градина на света“ в Парк-Остров „Свобода“ - това ще бъде най-голямата площ в Европа с растителни видове от България, Европа, и света. Символиката на градината е послание за мир, солидарност, съпричастност, да покаже, че в света има неща, които могат да ни обединят. Именно затова първата копка бе направена като част от Седмица на мира.

“The garden of the world” will have an educational purpose as well – the collected information will be gathered in an Almanac. Consultants would be teachers from the Forestry University.

„Градината на света“ ще има и образователен характер, като събраната информация ще бъде обобщена в Алманах. Консултанти ще са преподаватели в Лесотехническия университет.

A special moment.....

Един специален момент ......

It is an honor for us to have Mr. Hristo Stoichkov as the Ambassador of the Peace Run for Europe. We believe that personal example is the most valuable contribution to world harmony, and the personality "Hristo Stoichkov" is a worthy example of unity and inspiration for people of every generation!
In his professional and personal life, Hristo Stoichkov has proven more than once that he is a person who unites, motivates and inspires the children and youth of Bulgaria, Europe and the whole world.

За нас е чест, г-н Христо Стоичков да бъде Посланик на Пробега на мира за Европа. Вярваме, че личния пример е най-ценния принос за световната хармоня, а личността "Христо Стоичков" е достоен пример за единство и вдъхновение за хора от всяко поколение!
В своя професионален и личен живот Христо Стоичков неведнъж е доказал, че е личност, която обединява, мотивира и вдъхновява децата и младежите на България, Европа и целия свят.

The Peace Run has a new member in our global family! Hristo Stoichkov, Bulgaria's greatest football player, has accepted the role of ambassador / spokesperson for the Peace Run in Europe.

Пробега на мира има нов член в нашето глобално семейство! Христо Стоичков, най-големият български футболист, прие ролята на посланик на Пробега на мира в Европа.

The next ceremony we attended was in one of the largest villages on the slopes of the Rhodope Mountains. The village is with a predominantly young population and extremely popular in China for its yogurt and known as synonymous of mystery and longevity for its yogurt.

Следващата церемония на която присъствахме беше в едно от най-големите села по склоновете на Родопи планина с преобладаващо младо население. Изключително популярно в Китай заради киселото мляко и известно като синоним на мистерии и дълголетие заради киселото си мляко.

Children from the local school had prepared drawings for peace with which there was an outdoor exhibition, they recited poems for peace, and young girls dressed in traditional Bulgarian costumes danced a dance with flowers.

Децата от местното училище бяха подготвили рисунки за мир с които имаше изложба на открито, рецитираха стихчета за мир, а млади девойки облечени в традиционни български носии танцуваха наред танц с цветя.

A moment of peace....

Миг на мир....

After the wonderful program and our introduction, we proceeded to an award ceremony with an Honorary Peace Torchbearer. The special guest of the event was the great Bulgarian singer Valya Balkanska.

След прекрасната програма и нашето представяне, пристъпихме към церемония по награждаване с Почетен Факлоносец на мира. Специален гост на събитието бе великата българска певица Валя Балканска.

As a sign of appreciation, for the personality of this strong Bulgarian woman, for her kind heart and great soul, the Peace Run chose to reward her.
People love her because of her talent, but also because the personality "Valya Balkanska" is a symbol of a generation, a symbol of Bulgaria, traditions, family and family values. It is a symbol of unity!

В знак на признателност, за личността на тази силна българка, за доброто сърце и голяма душа, Пробегът на мира избра да награди именно нея.
Хората я обичат заради таланта й, но също така защото личността „Валя Балканска“ е символ на едно поколение, символ на българщината, традициите, родовите и семейни ценности. Тя е символ на единството!

In the year 2000, Valya Balkanska sang during the visit of the Founder of the Peace Run - Sri Chinmoy, to Bulgaria, at a special ceremony in which our homeland became part of the international initiative "Peace Blossoms" - the founder of which was Sri Chinmoy. Today, 22 years later, her voice again blessed the moment when the pretty and beautiful village of Momchilovtsi adopted the symbol "Peace Blossoms". As if the epitome of goodness and harmony, she continues to fulfill her mission in this initiative, she was with us to open the memorial plaque.

През 2000 -та година, Валя Балканска пее при визитата на Основателя на Пробега на мира - Шри Чинмой, в България, на специална церемония, в която нашата родина става част от международната инициатива „Цвете на мира“ – чийто основател е Шри Чинмой. Днес 22 години по-късно, нейният глас отново благослови момента, в който китното и красиво село Момчиловци, прие символа „Цвете на мира“. Така сякаш орисница на доброто и хармонията, тя продължава да изпълнява своята мисия в тази инициатива бе с нас, за да открие паметната плоча.

We thank Mrs. Siika Surkova, mayor of Momchilovtsi for the wonderful place where we placed the memorial sign. A place where many people will be able to see it and get the most inspiration about the importance of peace in human life.

Благодарим на г-жа Сийка Суркова, кмет на Момчиловци- Momchilovtsi за прекрасното място, на което поставихме паметния знак. Място, на което много хора ще могат да го видят и да получат най-много вдъхновение за важността на мира в човешкия живот.

After the memorial plaque was unveiled, Valya Balkanska sang a beautiful Bulgarian folk song and touched the hearts of all present with strong words.

След като паметната плоча бе открита Валя Балканска изпя красива българска народна песен и със силни думи докосна сърцата на всички присъстващи.

Thanks for the nice surprise...

Благодарим за хубавата изненада...

Heartfelt thanks for the warm welcome and strong words of Mrs. Surkova on the occasion of the meeting, which was part of the Peace Week initiative:
"The Peace Run becomes proof that the things that connect us are much more than those that divide us. Because with our every action or choice, we participate in finding positive solutions for our communities and for the world, and universal peace that starts with ourselves is a need for all humanity. Especially today. Valya Balkanska has become an emblem that everyone should aspire to."

Сърдечни благодарности за топлото посрещане и силните думи на г-жа Суркова по повод срещата, която бе част от инициативата Седмица на мира:
„Пробегът на мира се превръща в доказателство, че нещата, които ни свързват са много повече от тези, които ни разделят. Защото с всяко свое действие или избор, ние участваме в намирането на положителни решения за нашите общности и за света, а всеобщият мир, който започва от нас самите, е потребност за цялото човечество. Най-вече днес. Валя Балканска се превърна в емблема, към която всеки би трябвало да се стреми“.

Thank you for the hospitality and the treat with traditional dishes for the region.

Благодарим за гостоприемството и почерпката с традиционни ястия за региона.

The day was filled with many positive experiences. In the city of Pazardzhik we had a solemn ceremony in which we felt the strength of our Motherland, and in Momchilovtsi we touched the spirit of Bulgaria. We are happy and grateful that the Bulgarian people strive for peace and unity!

Денят беше изпълнен с много положителни преживявания. В град Пазарджик имахме тържествена церемония в която усетихме силата на нашата Родина, а в Момчиловци се докоснахме до духа на България. Щастливи и благодарни сме, че българския народ се стреми към мир и единство!

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km from Pazardzhik to Momchilovtsi.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all