PEACE RUN

Czech Republic 21 May: Mariánské Lázně - Plzeň

Children, children everywhere

Děti, děti, všude děti

New day, new start.

Nový den, nový začátek.

But today it's a quick start.

Ale dnes je to obzvlášť intenzivní start.

500 kids going with us!

500 děti!

We are the class of 3B!

My jsme žáci 3.B, bereme však na sebe podobu zajíce a mírového běžce.

We have started the ceremony with a white-orange performance.

Program jsme začli na oranžovo-bílo.

The mayor of Marianske Lazne.

Starosta Mariánských Lázní.

The thumb symbolizes the torch flame we all have.

Palec znázorňuje plamen pochodně.

All these kids have run with us here. About 3 kilometers!

Všechna tato děcka s náma běžela skoro 3 kilometry!

Many thanks to the sports teacher for organizing the kids.

Mnohé díky sportovním učitelům za zorganizování dětí.

And many thanks to the school headmaster for organizing the teachers.

A mnohé díky panu řediteli za zorganizování učitelů a učitelek, kteří nás doprovázeli.

Around the world and around the fountain.

Kolem světa a kolem fontány.

Hi to everyone in Marianske Lazne!

Na shledanou Mariánské Lázně!

During the ceremony half of the team secretly tried to fill their bellies with spa cookies.

Během ceremonie se snažila polovina týmu tajně si naplnit břicha výbornými lázeňskými oplatkami.

Flowers.

Žluté tulypány a modré poměnky :-)

More flowers.

A další podobné žluté kytičky.

Our reflection on the police car.

Náš odraz v policejním autě.

Ready to take it to the skies.

Některá auta, která jela za námi v koloně, se v hustém provozu umí opravdu pohybovat.

Now in Chodová Planá.

Nyní v Chodové Plané.

It was a warm welcome.

Dostalo se nám opravdu vřelého přijetí.

With replenished energy we pressed forward with smile.

S novou vervou jsme se znovu opřeli do běhu.

Arrived just on time in Stribro.

Právě včas ve Stříbře.

Katarina has an unstopable smile spreading around.

Katarina má nezastavitelný úsměv šířící se jejím okolím.

Somebody's about to get a punch!

Za pár vteřin Atul obdrží úder, protože se nechce podělit o pochodeň.

The vice mayor was really excited about the Run.

Pan místostarosta byl z Běhu opravdu nadšený.

Thank you to the school Gagarinova in Stribro.

Děkujeme ZŠ Gagarinova ve Stříbře.

Everyone had a chance to place their good will for us to carry.

Každý měl možnost vložit do pochodně svou dobrou vůli.

The vice mayor is also taking care of local forests, so one more tree to plant was nothing.

Pan místostarosta se také stará o místní lesy, takže má se sázením stromků zkušenosti.

We continued with the vicemayor through the city.

Pokračovali jsme s panem místostarostou dál městem.

A really exuisite city hall. Look at the paintings on its walls!

Nádherná radnice. Podívejte se na historické malby na zdech!

Thanks to the local runners to keep us going.

Děkujeme místním běžcům za vzpruhu v našem dalším pokračování.

Outside of Kladruby students from local school were up for some kilometers.

Před Kladrubami na nás čekali místní borci.

Thanks to the mayor for receiving us.

Děkujeme panu starostovi za přijetí pochodně.

Not only in Italy is the leaning tower.

Nejenom v Itálii mají šikmou věž.

Mayor with his daughter. You can surely see the similarities, right?

Pan starosta se svou dcerou. Určitě najdete spoustu podobností.

We have planted Peace Tree in the garden.

V zahradě jsme zasadili Mírový strom.

The kind gardener promised to keep looking after the tree.

Dobrotivý zahradník se nám jistě o stromek bude dobře starat.

The school reporter didn't resist to join us.

Školní reportér neodolal a přidal se k nám.

It was quite a hill up to the Benedictian monastery.

Byl to docela kopec nahoru ke Kladrubskému klášteru.

It is really a jewel.

Je to opravdu skvost.

Here runs with us Silvestr Kotek, leader of men's team ATLETCLUB Nýřany.

A tady s námi běží Silvestr Kotek, vedoucí družstva mužů ATLETCLUBU Nýřany.

Red glow above the runners' heads.

Rudá záře nad běžci.

All nature in bloom in May.

Všechna příroda v květnu květnatí.

Going through Nyrany.

Napříč Nýřanama.

At the stadium kids and fire marshalls were watching us quietly.

Na hřišti nás děti a místní požárníci bedlivě a tiše pozorovali.

The vice-mayor was apparently touched.

A paní místostarostka byla očividně dojatá.

Our fire marshall escort.

Náš požárnický doprovod.

Afterwards we have denominated one of the trees as Peace Tree.

Poté jsme jeden ze stromů jmenovali Mírovým stromem a dali k němu plaketu.

Some curious looks.

Pravděpodobně budoucí běžkyně.

Pilsen! Yipee yay!

Plzeň - dobrých lidí sklizeň.

"Do not try to change the world.
You will fail. Try to love the world.
Lo, the world is changed, changed forever."

-- Sri Chinmoy, Peace Run founder

"Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ.
Snaž se svět milovat. Hle, svět je změněn. Změnen navždy."

-- Sri Chinmoy, zakladatel Mírového běhu