Kvě. 31, 2015 Reportáže z trasy

Zlín - Rožnov pod Radhoštěm

Zapsal/a Josef Sverma, Ondřej Mocný 77.0 km

A pleasant morning run in Zlin.

Poklidný ranní běh Zlínem.

Finally our not-dirty-anymore clothes arrived! It was like second Christmas. Everybody got something.

Konečně se k nám dostalo naše už-ne-špinavé oblečení. Není nad to se obléct do čistého!

In front of the Madal Bal building Peace Tree grows steadily and peacefully for 3 years now (it was planted in 2012).

Před budovou Madal Bal poklidně a míruplně roste už 3 roky Mírový strom (byl zasazen v roce 2012).

We wish for it to continue to grow as we all as humans continue to grow and progress forward.

Přejeme mu, aby rostl dál spolu s láskou a mírem v srdcích všech lidských bytostí.

Mrs. Dolanska, Mayor of Vizovice, is a happy Mayor.

Paní Dolanská, starostka Vizovic, je veselou starostkou.

She is also an avid runner and joined us along with a member of the Olympic comittee (photographed with the torch).

Také je nadšenou běžkyní a na chvíli se k nám přidala spolu se členem Olympijského výboru (na fotce s pochodní).

In Liptal they were prepared for the Peace Run.

Ve škole v Liptálu se na Mírový běh dobře připravili.

It was Sunday but still many students came to meet us. The teachers did a good job inspiring them!

Byla neděle, ale i tak se na nás spousta žáků přišla podívat. Učitelé odvedli dobrou práci, aby žáky inspirovali!

A new hat of peace.

Mírový klobouk pro štěstí.

Thank you Liptal and the students for your time and for sharing a moment of peace with us!

Děkujeme Liptálu a žákům za to, že nám věnovali svůj čas a že jsme spolu mohli strávit míruplnou chvilku.

Find 10 similarities. Note: these girls are not related.

Najděte 10 podobností. Poznámka: holky nejsou příbuzné.

Talking time is over; now it's time to make the energy flowing and legs going.

Dost už mluvení, je čas se proběhnout, rozproudit v těle energii a protáhnout si nohy.

We ran together till the end of the town.

Běželi jsme s dětmi na konec města.

And then till the end of the next town.

A pak jsme běželi na konec dalšího města.

And then on our own.

A pak už jsme běželi jen sami.

It was a beautiful and sunny day.

Byl to krásný slunečný den.

And the spirit was high.

A nálada byla vysoko.

Apetit was also high.

Také hlad byl velký.

We took part in Children's Day programme in Valasske Mezirici.

Ve Valašském Meziříčí jsme byli součástí programu Dětského dne.

The torch was officially received by the city.

Pochodeň jsme oficiálně předali městu.

And many people and kids had the opportunity to touch the torch and share their good will.

A mnoho lidí a dětí si mohlo pochodeň podržet a vložit do ní svou dobrou vůli ze srdce.

There were many attractions for the kids to try out.

Pro děti tu bylo spoustu atrakcí k vyzkoušení.

Or to drink and eat.

Nebo k vypití a snězení.

Children's Day programme.

Program Dětského dne.

One of the many performing groups.

Jedna z mnoha vystupujících skupin.

The sign reads "Dogs above 3 tons are forbidden to enter the cycling trail".

My rozhodně 3 tuny nevážíme.

Zasova was celebrating the end of May just now.

Zašová právě oslavovala Kácení Máje - konec května.

We did give the citizens some show as well.

Pro obyvatele jsme předvedli malou show.

Mayor of Zasova and captain of the Peace Run team.

Starosta Zašové a kapitán týmu Mírového běhu.

Mr. Mayor was in a cheerful mood.

Pan starosta s námi kousek popoběhnul.

As you can see on the poster (red arrow) we were officially part of the program. This pleasant meeting was a nice Sunday finish.

Jak můžete na plakátu vidět (u červené šipky), byli jsme oficiálně součástí programu. Toto příjemné setkání bylo hezkou tečkou za dnešní nedělí.

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Libor Bednařík (Czech Republic), Misa Zdenkova (Czech Republic), Natalia Soldatova (Russia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Další členové  
Zlin runners
Fotografové
Apaguha Vesely, Daniel Ignovski, Josef Sverma, Libor Bednařík
Uběhli jsme s pochodní 77.0 km z Zlín do Rožnov pod Radhoštěm.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše