Čer. 15, 2018 Reportáže z trasy

Hradec Králové - Poděbrady

Zapsal/a Ondrej Mocny 64.0 km

We were treated for splendid breakfast at hotel Tereziansky dvur. Thank you for supporting the team!

V hotelu Tereziánský dvůr jsme dostali úžasnou snídani. Děkujeme, že podporujete náš tým!

The first meeting took place in beautiful forest park in Hradec Kralove.

První setkání se školami se odehrálo v krásném lesoparku uprostřed Hradce Králové.

We began by doing dynamic stretching together and watching cheerful dancing.

Na začátek jsme si všichni užili dynamické taneční vystoupení, i jsme se společně rozcvičili.

The dancers.

Tanečnice.

Is this peace, to hit your friend? No!

Je to mír, praštit svého kamaráda? Není!

Passing the torch around.

Posíláme si pochodeň.

We are Peace runners, so everybody can join us by running.

Jsme Míroví běžci, takže si s námi každý může i zaběhat.

Our many thanks to all participants for such a nice and dynamic morning here in Hradec Kralove.

Děkujeme velmi všem zúčastněným za krásné a dynamické ráno zde v Hradci Králové.

Going further from Hradec Kralove these strong kids did 5 km with us.

Dál z Hradce Králové s námi běželi 5 kilometrů tito nadaní sportovci.

In Libcany they welcomed us with these colourful baloons.

V Libčanech nás uvítaly děti s těmito veselými balonky.

And then we watched a series of dance and musical performances with peace themes.

A pak jsme měli možnost shlédnout pásmo tanečních a hudebních vystoupení s mírovou tematikou, která si děti připravily.

The Mayor Mgr Jaroslava Slavikova did great job of inspiring the school for the arrival of the Peace Run.

Paní starostka Mgr. Jaroslava Slavíková připravila město na Mírový běh přímo ukázkově.

The climax was releasing peace pigeons.

Vyvrcholením bylo vypouštění mírových holubic.

Thank you Libcany!

Děkujeme Libčanům!

A group of runners from Libcany went this us further.

Z Libčan s námi ještě vyrazila skupinka běžců.

Here we are in Kosicky. The children prepared these cute flags.

Tady už jsme s Kosičkách. Děti si připravily tyto roztomilé vlaječky.

Dance performance.

Taneční vystoupení.

Officially passing the Peace Torch to the Mayor Josefu Klecarovi.

Oficiálně předáváme pochodeň panu starostovi Ing Josefu Klecarovi.

Our thanks for the school headmaster Roubalova for inspiring the children.

Děkujeme paní ředitelce Roubalové z místní školy za inspirování dětí.

For refreshments we were presented with these hand-painted Peace Run boiled eggs and awesome bread.

Jako občerstvení jsme dostali tematicky pomalovaná vajíčka a výborný chléb.

Our ladies-only police escort.

Dámský policejní doprovod.

Presenting Peace Run in front of this interesting monument in Chlumec nad Cidlinou.

Představujeme Peace Run před Zubatovskou kaplí v Chlumci nad Cidlinou.

Excellent singers sang the Peace Run anthems most beautifully.

Výborné pěvkyně zapěly mimo jiné hymnu našeho běhu!

We will take these great paintings to the exhibition in Rome around Coliseum.

Tyto obrázky nám děti ze školy v Chlumci namalovali k písni Ten chlumecký zámek, kterou nám také zazpívali.

This is how a proper team should work.

Takto by to mělo fungovat ve správném týmu - podporovat se navzájem.

We awarded Mr. Pavel Machacek with the Torch Bearer Award for his untiring and selfless activities as a fireman saving lives of people. The award is given by Olympian Tomas Goder and received by the Vice Mayor on behalf of sick Pavel.

Předali jsme ocenění Posel Míru panu Pavlu Macháčkovi za jeho neúnavnou a obětavou činnost dobrovolného hasiče, které zasvětil celý svůj život. Ocenění předává olympionik Tomáš Goder, který s námi tento den běžel, a za nemocného Pavla přebírá ocenění místostarosta Chlumce, pan Vítek.

And finally we also had the chance to run together, of course.

A nakonec jsme si i společně zaběhali.

Many thanks for the light lunch that we got from the school kitchen!

Děkujeme za lehký oběd, který nám připravili ve školní jídelně!

In the garden of the school in Zizelice.

Na zahradě školy v Žiželicích.

Some very nice performances prepared by the kids.

Krásná vystoupení, která si děti připravily.

Inspiring exhibition of peace-themed artworks.

Inspirující výstavka dětských maleb na téma mír.

We awarded Mrs. Miroslava Tomesova for her continuing efforts to inspire young generations to do sports here in Zizelice.

Předali jsme ocenění Posel Míru paní Miroslavě Tomešové za její celoživotní úsilí o propagaci sportu a inspirování mladých lidí v Žiželicích.

We say thank you to Mr. Kubu, Vice Mayor, as well for his help in organizing this nice meeting.

Také děkujeme panu místostarostovi Kubů za pomoc při organizace tohoto milého setkání.

It's time to keep on running.

Je čas běžet dál.

Arriving to the colonnade in Podebrady - a spa city.

Přibíháme do Poděbrad na Kolonádu.

In Podebrady many different majorette groups welcomed us, as they were training here at the colonnade.

V Poděbradech nás přivítalo spousta mažoretek, které zde pilně cvičily.

Also other people joined in by trying to feel Peace in their hearts.

I další lidé se přidali v přání pro Mír.

Performances of different majorette groups followed.

Následovala vystoupení jednotlivých skupin.

We thank very much Mr. Mayor PhDr. Ladislav Langr for his heartfelt wish for Peace and for supporting us here in Podebrady.

Jsme velmi vděčni paní starostovi Poděbrad Ladislavu Langrovi, PhDr. za jeho přání pro míruplný svět a za podporu našeho běhu.

And that's all for today.

A to je pro dnešek vše.

Členové týmu
Abhivada Diblik (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitrik (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristyna Vaclavikova (Czech Republic), Milan Javornicky (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondrej Mocny (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Fotografové
Andrey Stefanov, Vitalii Siedinkin
Uběhli jsme s pochodní 64.0 km z Hradec Králové do Poděbrady.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše