Čer. 28, 2019 Live from the road

Dvorská Bouda - Sněžka - Dvorská Bouda

Reported by Andrej Višněvský 22.0 km

In this video you can see, how we went on the highest mountain of Czech Republic called "Snezka".

Ve videu se podívejte, jak jsme se vydali na nejvyšší horu České republiky na Sněžku.

Our starting point - accommodation in the chalet "Dvorská Bouda", which is located at 1313 m. In the morning, this beautiful mountain dog was running around the chalet and became immediately our friend.

Náš výchozí bod - ubytování v chatě Dvorská Bouda, která se nachází ve výšce 1313 m. Ráno kolem chaty pobíhal tento krásný horský pes a hned se stal naším kamarádem.

Last picture of all participants of the "Snezka Peace Expedition" before the start of the hike. There were 23 of us and 22 km long trip. And luckily we all met in the evening :)

Poslední fotografie všech účastníků "Mírové expedice na Sněžku" před zahájením výšlapu. Bylo nás 23 a čekalo nás 22 km. A naštěstí jsme se večer všichni sešli :)

Mountain sun was strong, so we had to postpone viewing photos of beautiful nature for evening.

Horské sluníčko bylo silné, takže prohlížení fotek nádherné přírody jsme si museli nechat až na večer.

Everyone is smiling at the first kilometers so everything is fine.

Na prvních kilometrech se zatím všichni usmívají, vše je tedy v pořádku.

The last of the snow during summer is located above "Modry Dul".

Poslední zbytek sněhu se nachází nad Modrým Dolem.

....if that was possible, we ran...

...pokud to bylo možné, tak jsme běželi...

After the first 2 km we passed next mountain chalet called "Vyrovka".

Po prvních 2 km jsme minuli další horskou chatu jménem Výrovka.

Our team was joined by other members of Peace Run from Prague and Pilsen. So we talked to them.

Náš tým při výpravě na Sněžku doplnili další členové Mírového běhu z Prahy a Plzně. Takže jsme si po cestě povídali.

...we are just looking for the "Jested" mountain in the distance...

...právě hledáme v dálce horu Ještěd...

...also during taking pictures we cooperate :)

...i při fotografování spolupracujeme :)

Kata can do some acrobatic exercises, such as a starfish on a wooden railing.

Kaťa umí několik akrobatických cviků, například hvězdici na dřevěném zábradlí.

"Lucni Bouda" is situated in a small valley, so we ran again!

Luční Bouda ležela v takovém malém údolí, takže jsme neváhali a opět se rozběhli!

...after very hot days we appreciated the cool mountain air...

...po velmi horkých dnech jsme ocenili chladný horský vzduch...

Near "Lucni Bouda" we were able to take a first look at the peak of "Snezka" Mountain.

U Luční Boudy jsme se mohli poprvé podívat na vrchol hory Sněžky.

Nature at this altitude is different, charming and soothing.

Příroda v této nadmořské výšce je jiná, okouzlující a uklidnující.

"Snezka" differs from other mountains by being formed by glaciers that came to Central Europe during the Quaternary.

Sněžka se odlišuje od ostatních hor tím, že byla vytvarována ledovci, které přišly do Střední evropy během čtvrtohor.

We're just climbing the last part of the hike on "Snezka".

Právě zdoláváme poslední úsek výšlapu.

The views are absolutely perfect, nor do we want to continue.

Výhledy jsou naprosto dokonalé, ani se nám nechce pokračovat.

...a few last meters...

...pár posledních metrů...

So we are at a peak at 1603 meters. During the lunch break, we took the torch and met random tourists.

Tak jsme na vrcholu ve výšce 1603 metrů. Během obědové přestávky jsme vzali pochodeň a setkávali jsme se s náhodnými kolemjdoucími.

...please, are we right here on "Snezka"? Because there's no snow at all ... :)
("Snezka" means something about snow in Czech language)

...prosím vás, jsme tady správně na Sněžce? Protože tady není vůbec žádný sníh... :)

We got it!

Dokázali jsme to!

Picture with a view of the Czech side.

Fotka s pohledem na českou stranu.

... and it's time to go down to catch some interesting other views.

...a je čas jít dolů, abychom stihli ještě nějaké zajímavé výhledy.

In the end, we did not get to these glacial lakes because they were too far away.

K těmto ledovcovým jezerům jsme se nakonec nedostali pěšky, protože ležela příliš daleko.

We are grateful with all our hearts that we could visit the "Krkonose" and the highest mountain in the Czech Republic "Sněžka" (1603 m), in such wonderful weather.

Z celého srdce cítíme vděčnost, že jsme mohli navštívit Krkonoše a nejvyšší horu České republiky Sněžku (1603 m) za tak nádherného počasí.

Torch carried by
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Bára Lochmanová (Czech Republic), Batzaya Purev (Mongolia), Danica Cernakova (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Josef Sverma (Czech Republic), Katya Chunzuk (Ukraine), Lenka Švecová (Czech Republic), Luboš Švec (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
The torch has travelled 22.0 km from Dvorská Bouda - Sněžka to Dvorská Bouda.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all