Srp. 2, 2020 Reportáže z trasy

Jablunkov - Frydlant nad Ostravici

Zapsal/a Ondřej Mocný 65.0 km

Starting another day with a happy run is the best way.

Další den je lepší začít veselým během.

The police of Jablunkov making sure we don't get lost.

Jablunkovská policie dává pozor, abychom nezabloudili.

The Mayor of Jablunkov with a moving opening speech.

Starosta Jablunkova začal naše setkání dojemnou promluvou o míru.

Fashionable local people.

Místní moda.

More fashionable people.

Další místní móda.

And some sporty local people.

Sportovní móda.

We heard folk songs as well as Antonin Dvorak performed by this accomplished violing teacher.

Poslechli jsme si lidové písně a také Antonína Dvořáka v podání tohoto zasloužilého učitele hry na housle.

Many thanks to Jablunkov for a heartfelt meeting!

Mnoho díků do Jablunkova pro srdečné přijetí.

And we run on...

A běžíme dál...

Meanwhile, in Krasna, something was up.

Mezitím se v Krásné něco připravuje.

Getting a bit wet to make this thing work!

Trochu se bude muset někdo namočit, aby to správně fungovalo.

But the firefighters make it work in no time!

Ale hasiči to mají v provozu cobydup.

The mayor is keen on firefighting as a good way to do something useful together with other people. And have fun along the way as well :)

Starosta je nadšený dobrovolný hasič, protože to je nejen dobrá věc, kterou dělají lidé společně, ale také je to někdy velká legrace.

Feeling peace...

Cítíme mír...

Playing games...

Hrajeme hry...

Sprinting around...

Sprintujeme...

Many thanks to Krasna for a cheerful afternoon on this hot day!

Velmi děkujeme Krásné za veselé odpoledn v tento parný den!

But it's time to run on.

Ale je čas běžet dál.

But now it's time for the pinnacle of today's programme - running up the Lysa mountain.

A teď hřeb dnešního programu - výběh na Lysou horu.

We start cheerfully...

Začínáme z vesela...

After few kilometers some of the smiles start to freeze in place...

Ale po pár kilometrech už začnou úsměvy tuhnout...

But some people are just way better trained :)

Ovšem někdo má prostě natrénováno :)

The mountain was humming with people this afternoon. It is a locally specialty - there are no cars allowed up here, so everybody has to get there on their own. And this makes it very special occasion.

Lysá byla plná lidí toto odpoledne. Je to místní specialita - autem se nahoru nesmí a tak nezbývá, než se tam dostat po svých. A to činí Lysou horu velmi speciálním místem.

The views are a reward of itself.

Výhledy jsou odměnou samy od sebe.

Almost there... 8,2 km steep uphill...

Skoro tam jsme... 8.2 km do příkrého kopce.

At the top we were greeted by a famous local mountaineer Honza Cupa who hikes up several times EVERY day! The mountain helped him to get out of a huge life crysis several years ago and now he is a big inspiration for all people who come here.

Na vrchu nás přivítal znamý místní horal Honza Čupa, který na Lysou horu chodí každý den a to několikrát! Tato hora mu pomohla se dostat z velké životní krize před několika lety a je teď sám velkou inspirací dalším lidem, kteří sem přijdou.

For this we presented him with the Torch-Bearer Award.

Rozhodli jsme se proto mu udělit ocenění Posel míru, které od nás obdrží lidé, kteří nějakým způsobem pomáhají ostatním a šíří ve světě dobrou vůli.

We've also used this opportunity to plant a Peace Tree together. It is a small one since at this height only small trees can grow, but we believe it will hold on.

Měli jsme také příležitost zasadit mírový stromek. Je trochu menší, protože tu nahoře velké stromy nerostou, ale určitě se mu bude dařit.

But the cottage is actually not the top.

Ale tato chata nebyla úplným vrchem hory.

This is the top!

Toto je vrchol!

And the view is even better.

A výhledy jsou tu ještě lepší.

The Lysa mountain from the top.

Lysá hora shora.

And now... the desert... 8 km downhill.

A na závěr dezert - 8 km seběh dolů.

And we finish with our thanks to the vegetarian restaurant Harmony who provided us with great breakfast this fine morning, so that we could have enough power to run up the mountain.

Rádi bychom chtěli zakončit poděkováním vegetariánské restauraci Harmonie v Třinci, která se nám postarala o dnešní snídani, abychom měli dost síly na Lysou vyběhnout a pokračovat pak dál.

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Klára Válková (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Lucka Válková (Czech Republic), Marek Šolta (Czech Republic), Martin Válková (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Uddhava Selucky (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Marek Šolta
Uběhli jsme s pochodní 65.0 km z Jablunkov do Frydlant nad Ostravici.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše