Srp. 2, 2021 Reportáže z trasy

Lednice - Dolni Kounice

Zapsal/a Ondřej Mocný 69.0 km

Today we started our journey at the chateau Lednice.

Dnes jsme začli svůj běh v Lednickém zámku.

We were greeted this morning by the curator of the chateau as well as the vice-mayor of the citz of Lednice.

Dnes ráno nás tu uvítala paní kastelánka a také místostarosta Lednice.

We prepared short musical performance.

Začli jsme krátkým kulturním programem.

And we asked all people participating or passing by to place their well wishes into the peace torch.

A požádali jsme všechny zúčastněné i kolemjdoucí, aby vložili svá přání do mírové pochodně.

Mayor of Valtice came to see us here in Lednice as well.

Starostka Valtic se na nás přišla podívat již do Valtic.

Chateau Lednice.

Lednický zámek.

We are very happy to announce that beautiful chateau Lednice has joined the Peace-Blossoms family! This project aims to provide the opportunity for special places around the globe to express their desire for a peaceful world.

Tento krásný zámek se dnes připojil k rodině Mírových květů Sri Chinmoye - projektu, který podporuje přání důležitých míst na zemi vyjádřit svůj zájem o míruplnější svět. Máme z toho velikou radost!

Very healthy and refreshing refreshments are always refreshing.

Krásné, zdravé a osvěžující občerstvení je velmi vítáno.

The chateau gardens have tremendous beauty.

Zámecké zahrady mají svou velmi zvláštní krásu.

Approaching state borders with Austria.

Blížíme se k Rakouským hranicím.

The mayor of Valtice joined us here.

Starostka Valtic se tu k nám připojila.

At the Austrian-Czech border near Valtice.

Na Rakousko-České hranici u Valtic.

Reistna colonnade.

Kolonáda Reistna na vrchu Homole poblíž Rakouských hranic.

The Mayors of Schrattenberg (Austria) and Valtice (Czechia) together with the Peace Torch.

Starosta Schrattenbergu na rakouské straně a starostka Valtic na české straně spolu s Mírovou pochodní.

Natural ointments are often the best to treat your legs and feet.

Přírodní medicína je často na nohy to nejlepší.

Off we go.

A běžíme.

Our next stop was a summer camp for kids in Valtice.

Další zastávka byl příměstský letní tábor ve Valticích.

Cutting some jokes.

Trochu legrace neškodí.

Thank you very much for your time, enthusiasm and inspiration!

Děkujeme velmi za vaši účast, čas a inspiraci!

Perfect refreshments in a hot day.

Skvělé občerstvení v tento horký den.

Everybody can take part.

Připojit se může opravdu každy.

Arriving to Pohorelice.

Přibíháme do Pohořelic.

Mayor of Pohorelice with the torch and a nice smile.

Starosta Pohořelic s pochodní a milým úsměvem.

Mr. Mayor wants to keep the light of the torch here.

Pan starosta si chce uchovat světlo z pochodně i pro Pohořelice.

And we go on.

A běžíme dál.

In a style!

Stylově!

Vice-Mayor of Dolni Kounice joined us for last 2 km of the day.

Místostarosta Dolních Kounic se k nám připojil na poslední 2 km.

What a nice greeting!

Jaké hezké uvítání!

The building behind us are ruins of a monastery Rosa Coeli.

Budova za námi jsou zříceniny klášteru Rosa Coeli.

Smiling Mayor of Dolni Kounice.

Usměvavá starostka Dolních Kounic.

Entrance to the Rosa Coeli monastery.

Vstup do kláštera Rosa Coeli.

The monastery was founded in 12th century and abandoned in 18th. Now nature started to claim it back.

Tento klášter byl založen ve 12tém století a opuštěn začátkem 18tého po velkém požáru. Nyní si příroda začala toto místo nárokovat zpět.

Slovakian brigadier.

Slovenský zbojník.

And that's all for today. Goodbye.

A to je vše pro dnešek. Nashledanou zítra.

Členové týmu
Andrea Malíšková (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Božena Slouková (Czech Republic), Eva Paradise (Czech Republic), Himadri Kavai (Hungary), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pathik Kozub (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Shaivya Rubczynska (Poland), Surangana Fron (Poland), Sylva Strádalová (Czech Republic), Tanuja Konečná (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vaibhava Kuschnow (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia).  
Další členové  
Slovak runners
Fotografové
Himadri Kavai, Padyatra Komak, Vaibhava Kuschnow
Uběhli jsme s pochodní 69.0 km z Lednice do Dolni Kounice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše