Čer. 13, 2023 Reportáže z trasy

Jihlava - Nová Bystřice

Zapsal/a Jana Duskova 76.0 km

Our Peace Run Team was warmly welcomed by the local kids at the Masaryk Square in Jihlava.

Vřelé přivítání našeho týmu na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Wahyu, our Indonesian runner, is very popular with the kids.

Wahyu, náš indonéský běžec, je u dětí hodně populární.

What are other words for peace?

Děti, jestli pak víte, co znamená slovo mír?

We thank the elementary schools Křížová and Kollárova for their enthusiasm in joining the Peace Run.

Děkujeme jihlavským základním školám ZŠ Křížová a ZŠ Kollárova za jejich nadšení, se kterým se zapojily do Mírového běhu.

We were honoured that the Mayor of Jihlava, Mgr. Petr Ryška, received the Peace Torch on behalf of the city of Jihlava.

Moc si vážíme toho, že se našeho setkání zúčastnil také pan primátor, Mgr. Petr Ryška, který za město Jihlavu převzal Mírovou pochodeň.

Our Mongolian runners were very happy to have the opportunity to meet Mongolian children living in the Czech Republic.

Naše mongolské běžkyně byly moc rády, že měly možnost setkat se s mongolskými dětmi žijícímí v Čechách.

Mayor of Jihlava, Mgr. Petr Ryška, with the Peace Torch.

Primátor Jihlavy, Mgr. Petr Ryška, s Mírovou pochodní.

Thank you to the Jihlava City Police for accompanying us on our run through the city.

Děkujeme Městské policii Jihlava za to, že nás doprovodila při našem běhu přes město.

Volunteer firefighters from Batelov were waiting for us at the beginning of the town to accompany us to the school.

Dobrovolní hasiči z Batelova na nás čekali na začátku města, aby nás doprovodili ke škole.

Amazing welcome at Batelov Primary School.

Úžasné přivítání na ZŠ Batelov.

The pupils from Batelov Primary School prepared beautiful decorations, gifts for the runners and a fantastic performance.

Žákyně a žáci ze ZŠ Batelov si pro nás připravili překrásnou výzdobu, dárečky pro běžce a fantastické vystoupení.

Our runners were invited to join in the children's performance, which some took advantage of with great enthusiasm.

Naši běžci byli pozváni, aby se zapojili do vystoupení dětí, čehož někteří s velkým nadšením využili.

Handmade gifts from the children made the runners very happy.

Ručně vyráběné dárečky od dětí udělaly běžcům velkou radost.

Thank you to the director of Batelov Primary School Ing. Alena Vybíralová for the excellent organization of the meeting of children with the Peace Runners.

Děkujeme paní ředitelce ZŠ Batelov Ing. Aleně Vybíralová za skvělou organizaci setkání dětí s Mírovými běžci.

Can you see? It´s our Peace Run logo.

Poznáváte naše Peace Run logo?

Mayor of Batelov Mgr. Lenka Charvátová runs with the Peace Torch.

Starostka Batelova Mgr. Lenka Charvátová běží s Mírovou pochodní.

Many thanks to the Mayor of Batelov Mgr. Lenka Charvátová for her enthusiastic participation in the Peace Run. We are also very grateful for the delicious lunch that the Batelov municipality donated to all our runners.

Velké poděkování starostce Batelova Mgr. Lence Charvátové za to, s jakým nadšením se připojila k myšlence Mírového běhu. Jsme také moc vděční za vynikající oběd, který ten den městys Batelov věnoval všem našim běžcům.

We had a short stop in Horní Dubenky, which brought a lot of joy not only to the local children, but also to our runners.

V Horních Dubenkách jsme měli krátkou spontánní zastávku, která udělala místním dětem, ale i našim běžcům velkou radost.

Children, have a look. This is where we´ve been running...

Podívejte, děti, tak tudy všude jsme běželi...

Thank you, Horní Dubenky, for a warm welcome.

Děkujeme Horním Dubenkám za krásné přijetí!

The stone circle of druids near the resort of St. Catherine.

Kamenný kruh druidů nedaleko resortu sv. Kateřina.

Children and their teacher from Počátky Primary School were patiently waiting for us in front of the town to accompany us to their school.

Děti s paní učitelkou Šteflovou ze ZŠ Počátky na nás trpělivě čekaly před městem, aby nás doprovodily ke své škole.

The mayor Mgr. Karel Štefl was waiting for us in front of the town hall of Počátky. He inspired not only his family but also the whole town to participate in the Peace Run. And we are all very grateful to him for that.

Před počáteckou radnicí na náš už čekal pan starosta Mgr. Karel Štefl, který k účasti na Mírovém běhu inspiroval nejenom svoji rodinu, ale také celé město, za což mu patří náš velký dík.

Children from the Otokara Březina Primary School in Počátky welcomed us with their beautiful pictures.

Děti ze ZŠ Otokara Březiny v Počátkách nás uvítaly svými krásnými obrázky.

Thank you to the local musicians for a beautiful performance.

Děkujeme místním hudebníkům za překrásné vystoupení.

We present a Certificate of Appreciation to the Mayor, Mgr. Karel Štefl, as an expression of gratitude for his enthusiasm and energy that he devoted to the organization of the Peace Run in Počátky.

Panu starostovi Mgr. Karlu Šteflovi věnujeme děkovný certifikát s podpisy všech našich běžců jako výraz vděčnosti za to, kolik nadšení a energie věnoval organizaci Mírového běhu v Počátkách.

Mgr. Miroslava Šteflová, city councillor and teacher at Otokara Březina Primary School, accepts thanks on behalf of the whole school for participating in the Peace Run. Our great thanks go to her for helping to organize the Peace Run within the school.

Mgr. Miroslava Šteflová, zastupitelka města a učitelka na ZŠ Otokara Březina, přebírá poděkování jménem celé školy za účast na Mírovém běhu. Patří jí náš velký dík za to, že pomohla s organizací Mírového běhu v rámci školy.

The highlight of our program in Počátky was the planting of a Peace Tree near the school.

Zlatým hřebem našeho programu v Počátkách bylo sázení Mírového stromu v blízkosti školy.

Ceremony of unveiling of the Peace Tree plaque.

Slavnostní odhalení plakety Mírového stromu.

The children in Popelin enthusiastically accompany us through their little town.

Děti v Popelíně nás s nadšením doprovázejí přes své městečko.

We wouldn't have expected that so many enthusiastic children would come to welcome us in Strmilov in the late afternoon.

To bychom ani nečekali, že v pozdních odpoledních hodinách nás ve Strmilově přijde přivítat takový počet nadšených dětí a dospělých.

Together with the children of Strmilov we gathered in the park U Koule to plant the Peace Tree.

Společně se strmilovskými dětmi jsme se sešli v parku U Koule, abychom zde zasadili Mírový strom.

The vice-mayor of Strmilov, Mr. Pavel Štěrba, devoted a lot of energy and enthusiasm to the organization of the Peace Run in his town. We are very grateful to him for that.

Místostarosta Strmilova, pan Pavel Štěrba, věnoval organizaci Mírového běhu ve svém městě spoustu energie a nadšení, za což mu patří naše velké poděkování.

Another part of our nice meeting with the locals continued at Strmilov Square.

Na strmilovském Náměstí pokračovala další část našeho milého setkání s místními obyvateli.

The town of Strmilov was inaugurated as the Sri Chinmoy Peace Blossom, joining more than 1,000 important and inspiring places around the world that promote the idea of peace, mutual cooperation and dialogue.

Město Strmilov bylo slavnostně vyhlášeno Mírovým květem Sri Chinmoye, čímž se připojilo k více než 1000 významných a inspirujících míst po celém světě, které podporují myšlenku míru, vzájemné spolupráce a dialogu.

Moments of peace together...

Společné chvíle míru...

Funny skits for kids...

Zábavné scénky pro děti...

Children from the Strmilov Primary Art School prepared beautiful pictures for our runners. Thank you!

Děti ze strmilovské Základní umělecké školy si pro naše běžce připravily překrásné obrázky. Děkujeme!

Our great thanks also go to the PE teacher, Mr. Nečeda, who helped to involve many local children in the Peace Run.

Náš velký dík patří také učiteli tělocviku, panu Nečedovi, který pomohl do Mírového běhu zapojit spoustu místních dětí.

The Strmilov organizers prepared really excellent refreshments for our runners, which really came in handy at the end of the day!

Strmilovští si pro naše běžce připravili opravdu vynikající občerstvení, které nám na konci dne přišlo skutečně vhod!

On the way, our girls' team stopped at the amazing gift shop U Ágnes in Kunžak. The owner of the shop is Pavla Nikodýmová who loves the Peace Run and even helped organize it in her town in the past.

Náš dívčí tým se cestou zastavil ještě v úžasném obchůdku s dárkovými předměty U Ágnes v Kunžaku, jehož paní majitelka Pavla Nikodýmová má náš Mírový běh moc ráda a sama ho v minulosti dokonce pomáhala ve svém městě organizovat.

The Zvůle pond offered us a great refreshment at the end of the day.

Rybník Zvůle nás na konci dne parádně osvěžil.

Our big thanks to the Wellness Pension Life in Číměř, which not only gave us a great discount on accommodation, prepared for us absolutely delicious food (the best "kulajda" soup in the world), allowed us to enter the pool for free, but also the wonderful owner Anita Župčanová washed the running clothes of our entire team:-) We really appreciate your support!

Naše velké poděkování patří Wellness Penzionu Life v Číměři, který nám nejen poskytnul velkou slevu na ubytování, připravil pro nás naprosto vynikající jídlo (nejlepší kulajda, jakou jsme kdy jedli), umožnil vstup do bazénu zdarma, ale ještě báječná paní majitelka Anita Župčanová vyprala celému našemu týmu běžecké oblečení:-) Opravdu si moc vážíme Vaší podpory!

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jana Duskova (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Madina Daribayeva (Kazakhstan), Michaela Zdenkova (Czech Republic), Olexii Sykal (Ukraine), Sumeru Scheucher (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Fotografové
Apaguha Veselý, Erdenesaikhan Gankhuu, Wahyu Widiyantoro
Uběhli jsme s pochodní 76.0 km z Jihlava do Nová Bystřice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše