5월 21, 2024 Live from the road

Ubľa - Vranov nad Topľou

Reported by Danica Cernakova, Varunavi Klabníková 77.0 km

This morning we started at the Slovak-Ukrainian border, in a village called Ubľa, and thus we started the 435km long leg of this year's Peace Run in Slovakia.

Dnes ráno sme začali na slovensko-ukrajinskej hranici, v dedinke Ubľa, a tým sme odštartovali 435km dlhú trasu tohoto ročníka Mierového behu na Slovensku.

The mayor Jozer Fejsák proved to be a real sportsman, he kindly welcomed us, lit our Peace Torch and run a couple of hundred metres with us.

Starosta Jozef Fejsák sa ukázal ako správny športovec, milo nás privítal, zapálil oheň našej pochodne a zabehol si s nami pár sto metrov.

We came to the centre of Ubľa where the mayor showed us the place of the future Peace Tree.

Prišli sme do stredu obce, kde nás pán starosta privítal na pozemku budúceho Stromu mieru.

The mayor dag the hole on his own and didn't accept any help from us although we continued to offer our willing hands.

Pán starosta úplne sám vykopal jamu a nechcel od nikoho pomôcť, hoci sme sa núkali.

In front of the freshly planted Peace Tree.

Pred čerstvo zasadeným Stromom mieru.

Enthusiastic runners set off again..

Nadšení bežci sa opäť vydali na trasu.

The good weather also accompanied us to our next stop - the town of Snina. We are arriving to the square.

Pekné počasie nás sprevádzalo aj do našej nasledujúcej zastávky - mesto Snina. Prichádzame na námestie.

The mayor of Snina, Peter Vološin greeted us in a sports fashion and we were sure that we are kindly welcome here.

Primátor Sniny, Peter Vološin sa s nami športovo pozdravil a bolo nám jasné, že sme tu milo vítaní.

The program was coordinated by the mayor's assistant who also greeted us with kind words.

Program pre nás zabezpečila a krásne nás privítala aj asistentka pána primátora.

All were waving, even the statue at the main square :)

Všetci nám mávali, aj socha na námestí :)

We were delighted by the nice performance by the students of the Arts school in Snina.

Veľmi nás potešilo krásne vystúpenie detí zo základnej umeleckej školy v Snine.

Part of our program is a short pantomime for kids, trying to showcast a peaceful behaviour (or not)

Súčasťou nášho programu je aj krátka pantomíma pre deti, ktorá ukazuje harmonické správanie (alebo nie).

After a sincere speech by the mayor we were feeling peace in the heart.

Feeling peace in the heart.

Preciťovanie mieru v srdci.

The mayor had a really nice speech where he mentioned that if we want to live in peace, it is sufficient to have open hearts. Also, he likes our concept and our program through which we open people's hearts. He also wished us to meet as many people with open hearts as possible.

Pán primátor mal tiež veľmi pekný príhovor, kde spomenul, že pokiaľ chceme žiť v mieri, stačí mať otvorené srdcia. Tiež, že sa mu páči náš koncept a náš program, ktorým oslovujeme práve srdcia ľudí - a poprial nám, aby sme stretávali po ceste čo najviac takých ľudí s otvoreným srdcom.

We are delighted that in Snina they also liked the idea of planting a Peace Tree.

Sme nesmierne radi, že aj v Snine sa ujal nápad so sadením Stromu mieru.

Here everybody contributed and the tree was nicely covered with soil and watered.

Tam už každý priložil ruku k dielu a pekne sme strom v jame zasypali a poliali.

The text on the commemorative plaque will remind the citizens that everybody can contribute to making a better world.

Text na pamätnej tabuľke bude občanom naďalej pripomínať, že každý môže prispieť k lepšiemu svetu.

The area was nice so we ran our loop around the whole square.

Priestor bol krásny, a tak sme si zabehli naše kolečko okolo celého námestie.

Time to say bye by taking a photo together - everybody was waving, including our favorite statue in the middle of the square.

Je čas sa rozlúčiť spoločnou fotkou - všetci mávali, aj teraz už aj naša obľúbená socha v strede námestia.

Students from the Athletic club lead us to the town of Humenné, for which we are are very grateful.

Do Humenného nás priviedli žiaci z atletického klubu, za čo sme im veľmi vďační.

We gathered at the new stadium, where we were greeted by the pupils mostly from the third and fourth grade at the PS Hrnčiarska.

Zhromaždili sme sa na novom miestnom štadióne, kde nás čakali hlavne tretiaci a štvrtáci zo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Humennom.

Also from the tribune they were cheering enthusiastically.

Aj z tribúny poriadne povzbudzovali.

The Head of education, youth and sports department, Mgr. Marianna Molejová, greeted the runners and oficially received the Peace Torch.

Vedúca odboru školstva, mládeže a športu, Mgr. Marianna Molejová, privítala bežcov a slávnostne prebrala Pochodeň mieru.

And we passed the Peace torch among the participants so that they can also wish something nice for their families, town or the world.

A my sme Pochodeň samozrejme nechali kolovať medzi prítomnými, aby si aj oni zaželali niečo pre svoje rodiny, mesto či svet.

The students really embodied the sports spirit, with great joy they ran around the stadium and all continents.

Žiaci mali naozaj športového ducha, s veľkou radosťou sa rozbehli si zabehať okolo štadióna a všetkých kontinentov.

We got a very original gift from the teachers and students - they organized a relay run, as a competition between the classes and grades. The rest was energetically cheering up.

Veľmi originálny darček sme dostali od pedagógov a žiakov - zorganizovali štafetový pretek medzi triedami a ročníkmi. Ostatní ich energicky povzbudzovali.

We are on our way to our next destination - Strážske.

A už sme na ceste do ďalšej zastávky - Strážske.

We were welcomed in a very traditional way - with bread and salt.

Boli sme privítaní veľmi tradičným spôsobom - chlebom a soľou.

We are handing the Peace Torch to the mayor, Patrik Magdoško.

Predávame pochodeň pánovi primátorovi, Patrikovi Magdoškovi.

An inspiring speech by the mayor, who mentioned that peace is a God's gift. Not everybody is lucky enough to go to bed in the evening peacefully and wake up in the morning with a thought, that they are free and that there is peace.

Inšpiratívny príhovor pána primátora, ktorý spomenul, že mier je Boží dar. Nie každý má tu možnosť si večer ísť spokojne ľahnúť, a ráno sa v kľude zobudiť s myšlienkou, že je slobodný a že je mier.

A beautiful girls performance from the folks group Strážčani and one very pleasant performance from the arts school in Strážske on the topic of our planet Earth.

Veľmi pekné vystúpenie folklórnej skupiny Strážčani, po ktorom nasledovalo milé vystúpenie umeleckej školy Strážske na tému planéta Zem.

A symbolic release of a peace dove.

Symbolické vypustenie holubice za mier.

We are grateful for the local guide who showed us the way from the town.

Sme vďační za lokálny doprovod na trase von z mesta.

A big group of enthusiastic runners was waiting for us a couple of km before Vranov nad Topľou.

Veľká skupina nadšených športovcov na nás čakali pár kilometrov pred Vranovom nad Topľou.

The majority of the runners were from the cold water swimmers, Vranovské Vydry, who made our route much more pleasant thanks to their good mood.

Väčšina bežcov bola zo skupiny otužilcov Vranovské Vydry, ktoré nám nesmierne spríjemnili cestu svojou pozitívnou náladou.

The mayor Ing. Ján Ragan was glad that we again visited their town and he remembered us from the previous meeting in 2018.

Primátor Ing. Ján Ragan bol veľmi rád, že sme opäť zavitali v ich meste a pamätal si nás ešte z predošlého stretnutia v roku 2018.

Also this enthusiastic runner remembered us from the last visit, she still had the Tshirt we gave her last time.

Aj táto veľmi nadšená bežkyňa si nás pamätala z minulej návštevy, naše tričko mala starostlivo odložené.

And to finish the day, we were requested to give an interview to the local TV. What a great start to this year's route!

No a na záver ešte vyžiadaný rozhovor pre mestskú televíziu vo Vranove. Aký úžasný začiatok našej tohtoročnej etapy!

Torch carried by
Balavan Thomas (Great Britain), Dalibor Ficel (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Bohman (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Ronivon Oliveira (Brazil), Samunnati Natalia Lehonkova (Ukraine), Sandro Zincarini (Italy), Shamita Achenbach-König (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
Mery Hláčová
Photographers
Sandro Zincarini
The torch has travelled 77.0 km from Ubľa to Vranov nad Topľou.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all