jún 21, 2017 Live from the road

Turzovka - Zázrivá

Reported by Danica Cernakova 67.0 km

The first beautiful sunny day in Slovakia started with enthusiasm in the town of Turzovka

Prvý krásny slnečný deň na Slovensku nám s entuziazmom odštartovalo mesto Turzovka

The Mayor Mr. Ľubomír Golis graciously accepted the Peace Torch and he wished runners many happy kilometers.

Pán primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis s úctou prijal Mierovú pochodeň a bežcom poprial veľa šťastných kilometrov.

The moment of intense concentration while putting some positive wishes into the Peace torch

Okamih intenzívnej koncentrácie pri vkladaní pozitívnych želaní do Mierovej pochodne

The folk group Bukovinka in action...

Folklórna skupina Bukovinka v akcii...

Two eager organizers - Zuzana and Martina -, thanks to whom the whole event was very successful.

Dve zanietené organizátorky Zuzana a Martina, vďaka ktorým celá akcia prebehla veľmi úspešne.

All of kids´ drawings will go to the exhibition all the way to Rome

Všetky kresby o mieri poputujú na výstavu až do Ríma

Fresh strength of marathon runners from Čadca...

Čerstvé posily maratónskych bežcov z Čadce...

...and the kids from the elementary school of J.A.Komensky

...a detí zo ZŠ J.A.Komenského

...and the kids from the elementary school on Razusova street added their enthusiasm

...a decká zo ZŠ na Rázusovej ulici prispeli svojím nadšením

The Mayor of the city Cadca supported the idea of the Peace Run

Pán primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura podporil myšlienku Mierového behu

A few extraordinary performances strengthened the atmosphere

Zopár výnimočných vystúpení umocnilo atmosféru

Unforgettable "Vanessa May" from Čadca

Nezabudnuteľná " Vanessa May" z Čadce

Good bye Cadca

Dovidenia Čadca

Also thanks to these excited small fellows we came on time to the town of Krasno nad Kysucou

Aj vďaka týmto malým nadšencom sme dorazili včas do Krásna nad Kysucou

We practice in the rhythm ... in a healthy body is a healthy spirit

Cvičme v rytme alebo v zdravom tele zdravý duch...

Deputy Mayor Mr. Pagáč does not hold the Peace Torch for the first time...the town Krasno nad Kysucou welcomed us a few times before.

Zástupca primátora pán Pagáč nedrží mierovú pochodeň prvý raz... Krásno nad Kysucou nás privítalo už niekoľkokrát

Dear torch, I wish...

Milá pochodeň, ja si prajem...

Two lucky travelers around the world proudly show their passports

Dvaja šťastní cestovatelia okolo sveta hrdo ukazujú svoje pasy

Here we are heading with a full speed to the village Terchova accompanied by members of the local ski club

Tu si to plnou parou ženieme do Terchovej v sprievode členov miestneho lyžiarskeho klubu

Terchova's music awakened a new life in our bodies

Terchovská muzika rozihrala všetky žilky v našich telách

The Mayor of the village Terchová -Jozef Dávidík- welcomed us with open arms like old friends

Pán starosta obce Terchová Jozef Dávidík nás privítal s otvorenou náručou ako starých známych

Moment of deep peace in the hearts of representatives of the village Terchova

Okamih hlbokého mieru v srdciach predstaviteľov obce Terchová

The excellent Slovak cheese specialties are obviously very appealing also to our Russian runners

Vynikajúce syrové nite zjavne veľmi chutia aj našim spolubežkyniam z Ruska

The statue of Pope John Paul II. with the Peace Torch

Socha Jána Pavla II. s mierovou pochodňou

The first movable "betlehem model" in Slovakia

Prvý pohyblivý betlehém na Slovensku

Terchová is the birthplace of famous Slovak outlaw Janosik, who took from the rich and gave to the poor

Terchová je rodisko známeho slovenského zbojníka Jánošíka, ktorý bohatým bral a chudobným dával

This is him, the national hero, in his magnificence

To je on, národný hrdina, vo svojej majestátnosti

Our last stop today is the village Zázrivá, surrounded by beautiful nature

Naša posledná zastávka dnešného dňa obec Zázrivá, ktorú obkolesuje nádherná príroda

Impressive meeting with the Mayor of the village Zazriva - Mr. Matus Mnich.

Dojímavé stretnutie s pánom starostom Zázrivej JUDr. Matúšom Mníchom

"Each happy thought and each happy feeling gives me the strength of a roaring lion."
-- Sri Chinmoy, founder

"Každá šťastná myšlienka a každý šťastný pocit mi dáva silu revúceho leva."
-- Sri Chinmoy, zakladatel

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Todorka Petrovska (North Macedonia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 67.0 km from Turzovka to Zázrivá.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all