jún 22, 2017 Live from the road

Zázrivá - Tvrdošín

Reported by Danica Cernakova, Devatulya Sulekova 53.0 km

A viewer from the heavens...

Divák z nebies....

Our second day we start in Zazriva...

Náš druhý deň začíname v Zázrivej...

...with " high five " as usually...

...ako vždy s "high five"...

A nice meeting with children on a football field overlooking the majestic hills around Zazriva

Milé stretnutie s deťmi na futbalovom ihrisku s výhľadom na majestátne kopce v okolí Zázrivej

The answer to the question: "Who wants to become a member of our team?"

Odpoveď na otázku:" Kto by sa chcel stať členom nášho tímu?"...

Does pushing to finish first in a race show harmony?

Je predbiehanie sa harmónia?

"Noooooo...."

"Nieeeee...."

In Zazriva people work very hard...

V Zázrivej sa tvrdo pracuje...

The Earth is home for all of us...

Zem je domovom nás všetkych...

The representative of the village Zazriva Jan Zubor holding the Peace Torch...

Prednosta obecného úradu v Zázrivej Ing. Ján Žúbor s mierovou pochodňou...

The Peace torch is tirelessly passed from hand to hand and is getting filled with the wishes of children...

Mierová pochodeň neúnavne putuje z rúk do rúk a plní sa želaniami detí...

Running around the world with overcoming high obstacles...

Cesta okolo sveta s prekonávaním vysokých prekážok...

The stamped passports from around the world as evidence

Pasy s pečiatkami z celého sveta ako dôkaz...

The stone church - a silent witness to our Peace run...

Kamenný kostol - tichý svedok nášho mierového behu...

The famous cheese specialty from Zazriva was so good that some of us took them so many as we could carry...especially this one

Slávne zázrivské korbáčiky boli tak dobré, že niektorí si brali do zásoby, ako sa dalo...obzvlášť tento tu

Goodbye Zazriva!

Dovidenia Zazriva!

Miauuuu...

Mňauuu...

Apaguha departs with the drone to enjoy the beauty of Orava nature.

Apaguha odlieta s dronom pokochať sa krásou oravskej prírody...

A whole-hearted meeting with the Mayor of Parnica Milada Antalova ... already for the third time

Srdečné zvítanie s pani starostkou obce Párnica Ing. Miladou Antalovou ...už po tretíkrát

...and again she is running with us to the village...

...a opäť s nami beží do dediny...

The ceremony of the Peace Torch took place again at the Museum of the Grand Mothers...

Ceremónia odovzdania Mierovej pochodne prebehla opäť v Múzeu starých materí...

The Mayor... moved to tears after receiving a special award " The Torch Bearer Award"

Dojatá pani starostka po prevzatí špeciálneho ocenenia " Nositeľ Mierovej pochodne"

A visit of workshop of Matej Rabada, who is the only producer of blue-print in Slovakia according to the original recipe. This traditional production has been recognized as a cultural heritage of Slovakia...

Návšteva dielne Mgr.Art. Mateja Rabadu, ktorý ako jediný na Slovensku vyrába modrotlač podľa originálnej receptúry. Tento tradičný spôsob výroby bol uznaný ako kultúrne dedičstvo Slovenska...

Mannequin Pepina...

Manekýnka Pepína...

Todorka alias Fidorka enjoys her last day on Peace Run ... thank you

Todorka alias Fidorka si užíva svoj posledný deň na Mierovom behu...ďakujeme

Coming to the elementary school in Oravsky Podzamok...

Príchod do základnej školy v Oravskom Podzámku...

Exhausted Pepino passes the Torch to a fresh runner ...

Unavený Pepíno odovzdáva pochodeň čerstvej posile...

To exercise with the strict coach Vlado is not an easy task...

Cvičiť s takým prísnym trénerom, ako je Vlado nie je jednoduché...

Here they also prepared for us a collection of beautiful drawings that will be sent to Rome...for exibition

Aj tu si pre nás pripravili zbierku krásnych kresieb, ktoré poputujú do Ríma...na výstavu

Our light reflective tapes are very popular for children...

Naše mierové reflexné pásky sú u detí veľmi obľúbené...

Refreshment in a classroom ...full of vitamins...

Občerstvenie v triede... plné vitamínov...

Orava's castle - the pride of Slovakia

Oravský zámok - pýcha Slovenska

...and this time, as a part of the Peace run program, we visited the castle...

... a my sme zámok tento raz v rámci Mierového behu navštívili...jupiii

The first victim of the hangman in the castle?...

Prvá obeť zámockého kata?...

... the other three runners ended up in a torture chamber ... who will run now?

...ďalší traja bežci skončili v mučiarni...kto teraz bude behať?

The ghost of the castle lady from time to time appears in one of the chambers...

Duch hradnej pani sa sem tam objeví v niektorých z komnát zámku...

Vlado made new friends at the castle ...

Vlado na zámku nadviazal nové priateľstvá...

At the end of the day we visited the village Dlha nad Oravou...

Na záver dňa sme navštívili obec Dlhá nad Oravou...

...where the Mayor of the village Jan Kamas cordially welcomed our team...

...kde nás srdečne privítal pán starosta Ing. Ján Kamas...

The final photo with Mr. Mayor in our team T-shirt...

Záverečné foto s pánom starostom v našom tímovom tričku...

The Mayor ran a couple of symbolic meters with the Peace torch ...

Pán starosta si s pochodňou zabehol pár symbolických metrov...

Now we can rest like this frog...

Teraz si môžeme dopriať oddych ako táto žabka...

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Todorka Petrovska (North Macedonia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 53.0 km from Zázrivá to Tvrdošín.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all