jún 24, 2017 Live from the road

Liptovský Mikuláš - Poprad

Reported by Danica Cernakova, Devatulya Sulekova, Kuladipa Babusik, Padyatra Komak 72.0 km

In Liptovsky Mikulas, in the 1990s, we planted a Peace Tree and now we have come to see how it is doing.

V Liptovskom Mikuláši sme v 90-tych rokoch zasadili Strom mieru. Prišli sme sa pozrieť ako sa mu darí.

We found it and it is doing well.

Našli sme ho a darí sa mu dobre.

Then we started to run with the local runners from the square towards Liptovsky Hradok ...

Potom sme už spolu s miestnymi bežcami vyštartovali z námestia smerom na Liptovský Hrádok ...

We met a friend of one of the local runners, this lovely lady, a former gymnastics teacher who managed to overcome a serious illness and get back on her feet. She was touched by the idea of our run.

Cestou sme stretli aj kamarátku jedného z miestnych bežcov, túto milú pani, bývalú učiteľku telocviku, ktorá sa po ťažkej chorobe opäť postavila na nohy. Myšlienka nášho behu ju veľmi oslovila.

Even despite her handicap she ran with us a few symbolic meters ...

Aj napriek svojmu pohybovému hendikepu s nami pobehla pár symbolických metrov...klobúk dolu...

She told us that she is going to Minsk, the city where this year's European Peace Run ends.

Prezradila nám, že ide do Minska, mesta, kde tento rok končí európska trasa Mierového behu.

A gentleman from Japan ask us for a photo with torch.

Okoloidúci fanúšik z Japonska, nás poprosil o foto s pochodňou...

In Liptovsky Hradok we were greeted by kids from an orphanage.

V Liptovskom Hrádku nás privítali deti z detského domova...

Some of the kids were very smart in guessing of runner's nationalities.

Niektoré z detí sa ukázali byť veľmi šikovné pri hádaní národností bežcov...

They could easily say what is harmony and what is not.

Vedeli ľahko rozlíšiť, čo je harmonické, a čo nie je...

This gentleman who takes care of the children made a very nice wish for children ... to experience the feeling of home and a cohesive family ...

Pán vychovávateľ vyslovil pre deti veľmi pekné želanie ... aby raz zažili pocit domova a súdržnej rodiny...

We presented them with an art piece titled "Compassion".

Na pamiatku od nás dostali obrázok s výstižným názvom "Súcit".

On the way to Pribylina we met these two vagabonds.

Cestou do Pribyliny sme stretli aj týchto dvoch mimoňov.

"I have discovered the beauty of my heart inside a leaf. I have discovered the fragrance of my soul inside a flower" (Sri Chinmoy - the founder)

"Objavila som krásu svojho srdca vo vnútri listu, objavila som vôňu svojej duše vo vnúti kvetu" (Sri Chinmoy - zakladateľ)

At Pribylina we were welcomed by representatives of the village as well as group of children.

V Pribyline nás okrem predstaviteľov obce privítala aj skupinka náhodne postávajúcich rómskych detí.

They have joined the program very enthusiastically.

S nadšením, pre ne typickým, sa zúčastnili celého nášho programu.

A representative of the village offers a positive wish holding the Peace Torch and wishes us many happy kilometers.

Predstaviteľ obce vkladá pozitívne želanie do Mierovej pochodne a nám želá veľa šťastných kilometrov.

The kids carefully check all the stamps they've got on their way around the world.

Decká si starostlivo kontrolujú všetky pečiatky, ktoré získali na ceste okolo sveta.

Another of Pribylina's inhabitants also held the torch.

Ďalší z obyvateľov Pribyliny si tiež radi podržali pochodeň.

With all the energy they could muster kids took the torch and ran with us to the end of their village.

Deti sa energicky chopili pochodne a sprevádzali nás až na koniec dediny.

Some of the girls even managed to do so wearing flip flops.

Niektoré z dievčat to zvládli aj v šlapkách.

Good bye Pribylina, in our hearts you will always be beautiful village!

Dovidenia Pribylina, v našich srdciach zapísaná ako krásna to dedina!

With the message of peace and harmony we reached the primary school at the highest altitude in Slovakia in Vysne Hagy at the height of 1200m above sea level.

S posolstvom mieru a harmónie sme dobehli k najvyššie položenej škole na Slovensku vo Vyšných Hágoch, je vo výške asi 1200m.

In the game where we are guessing the nationality of our runners, kids guessed runners from Russia the quickest.

Pri hádaní národností bežcov z medzinárodného tímu, deti väčšinou najrýchlejšie uhádli bežcov z Ruska...

This clown is making the world better and more beautiful, because she can make everybody smile.

Klaun prispieva k tomu, aby bol svet krajší, pretože vie každému vyčariť úsmev na tvári.

The school principal happily took the Peace Torch.

Pani riaditeľka školy si tiež s radosťou prevzala od nás Mierovú pochodeň.

At the end of this meeting we took a photo with the school in the background.

Na záver ešte spoločné foto s malebnou školou v pozadí.

Planning of the next day's trip in the High Tatras.

Plánovanie túry na nasledujúci voľný deň v Tatrách.

The Mayor Jan Mokos welcomed us to the town of Vysoke Tatry.

Primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš nás privítal.

We were greeted by former Olympian in sledging Maria Jasencakova.

Pozdraviť nás prišla aj bývalá olympijska reprezentantka v sánkovaní Ing. Mária Jasenčáková.

With the help of the Mayor, we planted a Peace Tree in the town Vysoke Tatry.

V meste Vysoké Tatry sme s pánom primátorom spolu zasadili Mierový strom.

We are proud that in the town of Vysoke Tatry a Peace Tree is now growing.

Sme pyšní, že nám vo Vysokých Tatrách porastie Strom mieru...

These four young tourists from Galanta ran with us all the way to Poprad.

Títo štyria mladí turisti z Galanty s nami dobehli až do Popradu.

Good bye High Tatras!

Dovidenia Tatry!

Before we said good bye one more selfie with the Peace Torch.

Ešte pred rozlúčkou "selfi" video s Mierovou pochodňou.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 72.0 km from Liptovský Mikuláš to Poprad.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all