jún 26, 2017 Live from the road

Poprad - Plaveč

Reported by Danica Cernakova, Devatulya Sulekova 68.0 km

Observing the Peace Run from a safe place

Prvý pozorovateľ nášho behu tohto dňa

The first meeting of the day - the primary school in Poprad

Pribiehame na prvé stretnutie dnešného dňa - na základnú školu v Poprade

Skit representing the unfair behaviour of runners at the Olympics 100m final

Scénka predstavujúca neférové správanie bežcov na olympijských hrách pri preteku na 100m

Mgr. Jozef Galajda, representative of the Department of Education Youth and Sports of Poprad, was the first to hold the Peace torch

Mgr.Jozef Galajda ako prvý prevzal mierovú pochodeň za odbor školstva mládeže a športu mesta Poprad

The Peace torch goes from hand to hand and is filled with wishes for loved ones, known and unknown throughout the world

Mierová pochodeň koluje z rúk do rúk a plní sa želaniami pre blízkych, známych i neznámych na celom svete

Three fellows from the primary school

Traja borci z tunajšej základnej školy

How little it takes to be happy ...

Ako málo stačí ku šťastiu...

Today we have fresh reinforcements - the family of Minarcik from Kosice came to run with us

Dnes máme čerstvé posily-prišla si s nami zabehnúť aj rodinka Minarčíkovcov z Košíc

We are entering a playground full of pupils from the Kezmarok Primary School

Pribiehame na ihrisko plné žiakov základnej školy v Kežmarku

The Peace Torch was held by representatives of the town of Kežmarok (on the right) together with the head of the school (on the left)

Mierovú pochodeň si postupne podržali predstavitelia mesta Kežmarok (vpravo) spolu s pánom riaditeľom školy (vľavo)

Even the teachers enjoyed running around the world

Aj pani učiteľky sa radi zúčastnili behu okolo sveta

When we were running out of the school, the Deputy Mayor of Kežmarok also ran with us a few symbolic meters

Pri vybiehaní zo školy si pán viceprimátor Kežmarku zabehol s nami niekoľko symbolických metrov

In Spisska Bela we were welcomed by very wise and clever little children

V Spišskej Belej nás privítali veľmi múdre a šikovné detičky

The funny scenes of our runners have made us all laugh

Vtipná scénka našich bežcov nás všetkých rozosmiala

And where can we feel peace, love and understanding?
Yes, in our hearts

A kde môžeme cítiť mier, lásku a porozumenie?
Áno, v našom srdci.

Shyamala stamps the passports giving the children a visa to enter Antarctica

Shyamala dáva vstupné razítko do pasu pri vstupe do Antarktídy

The primary school received from us the Certificate of appreciation together with a nice picture

Základnej škole zostane na pamiatku od nás Ďakovný list spolu s pekným obrázkom

A runner from England contemplating life in the middle of the rails: "To run or not to run?"

Bežec z Anglicka rozjímajúci uprostred koľajníc: " Bežať, či nebežať?"

A local runner joined us at the beginning of Stara Lubovna

Na začiatku Starej Ľubovne sa k nám pridal miestny bežec

In the square we were cordially welcomed by the Head of the City Office Mr. Ales Solar

Na námestí nás srdečne privítal prednosta mestského úradu Ing. Aleš Solár

These young boys leave the pantomime running on the spot and sprint forward to jump off the stage and straight into the audience

Pantomimický beh na mieste si chlapci vysvetlili po svojom a skočili z pódia rovno do hľadiska

The Representatives of the city police were happy to hold the Peace torch

Zástupcovia mestskej polície si radi podržali Mierovú pochodeň

Devashishu with the torch ... the biggest child among them all

Devashishu s pochodňou... najväčšie dieťa medzi všetkými

The teacher of the elementary school received a picture from us representing the World Harmony

Pani učiteľka základnej školy si prevzala od nás obrázok predstavujúci Svetovú Harmóniu

In front of the Cultural House we plant a Peace Tree together.

Pred domom kultúry sme na záver všetci spoločne zasadili Strom Mieru

After the running, some of us take rest in the bed, while others take rest...

Niektorí po behu odpočívajú v posteli, no a poniektorí...

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Devashishu Torpy (Great Britain), Devatulya Sulekova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Shyamala Stott (Great Britain), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
slovakian local runners
Photographers
Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 68.0 km from Poprad to Plaveč.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all