jún 27, 2017 Live from the road

Plaveč - Svidník

Reported by Kuladipa Babusik, Padyatra Komak 88.0 km

Beautiful summer mornings on the hills near Plavec.

Krásne letné ráno na svahoch nad Plavčom.

There were lots of kids in the school yard.

Na školskom dvore nás už čakala hŕba detí.

"Look, this is how we run the relay with the torch."

"Pozri, takto sa s pochodňou behá štafeta."

Some have performed acting ...

Niektorí podávali herecké výkony ...

... and others were entertained.

... a iní sa na tom dobre zabávali.

We played several skits for the kids and they had to decide whether we behave well or not.

Zahrali sme deťom niekoľko scénok a oni mali rozhodnúť, či sa správame dobre alebo nie.

"We can not fully agree to this."

"Na tejto jednej sa nevieme celkom zhodnúť."

The principal Stefan Murcko held the torch first.

Pán riaditeľ Ing. Štefan Murcko si podržal pochodeň ako prvý.

Then the pupils also followed.

Hneď potom prišli na rad aj žiaci.

Teachers wanted to have a wish as well.

Aj pani učiteľky si chceli vložiť do pochodne svoje želanie.

Running around the world ...

Beh okolo sveta ...

... requires proper passport.

... sa nezaobíde bez cestovných pasov.

"Show me, did you visit every continent?"

"Ukážte, už ste boli na každom kontinente?"

All the new members of Peace Run team from Plavec.

Tu máme pohromade všetkých nových členov mierového tímu z Plavča.

Heading towards village Circ.

Smerujeme do obce Čirč.

At the beginning of the village we met few local kids. Dressed in team t-shirts we ran towards the school.

Na začiatku obce nás čakali miestny športovci, ktorých sme obliekli do tímových tričiek.

A larger group of children was waiting for us on the playground.

Na ihrisku už na nás čakala väčšia skupina detí.

Here, too, children had the opportunity to hold a torch and wish something nice.

Tu tiež dostali deti príležitosť podržať si pochodeň a zaželať si niečo pekné.

Torch in the hands of Mayor Michael Didik ...

Pochodeň v rukách pána starostu Michala Didika ...

... and the principal Milan Varchola.

... a pána riadeteľa ZŠ a MŠ Mgr. Milana Varcholu.

"I've wished already and now I'm going pass the torch to my friend."

"Ja už som si zaželala a teraz podám pochodeň kamarátke."

"What's written on that strap?"

"Čo je na tom pásiku napísané?"

"We've run around the world, and here's the proof."

"Obehli sme celý svet a tu je toho dôkaz."

We presented primary school in Circ with an art piece titled "Life".

Základnej škole v Čirči sme darovali obrázok s názvom "Život".

And children gave us pictures representing "Peace".

A deti nám zas darovali obrázky na tému "mier".

Delicious lunch at school canteen.

Chutný obed v školskej jedálni.

Running to Bardejov.

Pokračujeme ďalej do Bardejova.

Young local sportsmen showed us the way to their town.

Mestom nás viedli mladí bardejovskí športovci.

A kindergarten kids were waiting for us at the picturesque historic square.

Na malebnom historickom námestí na nás čakala hŕstka škôlkárov.

"You guess where I am from? I came from the country where the lochness monster lives."

"Uhádnete odkiaľ som? Prišla som z krajiny, kde žije lochnesská príšera."

"They did not teach us about the lochness monster in the kindergarten."

"O lochnesskej príšere nás v škôlke ešte neučili."

"We are not sleepy, we just try to feel the peace in our heart."

"Nechce sa nám spať, to sa iba snažíme cítiť mier vo svojom srdiečku."

Ribbon for the torch from the representative of the city Rene Semanisin.

Pamätná stuha na pochodeň od zástupcu mesta Mgr. René Semanišin.

The torch with a ribbon found it's way to the children. They offered their silent wishes, some of them maybe for the city of Bardejov.

Pochodeň so stuhou potovala medzi deti. Vkladali do nej svoje tiché želania, niektoré možno aj pre mesto Bardejov.

"These are our new sunglasses!"

"Toto sú naše nové slnečné okuliare!"

The children ran around the square and they were looking for the continents ...

Deti si s nami pobehali po námestí a hľadali svetadiely ...

... when they found one, they got a stamp in their new passport.

... tam, kde nejaký našli, dostali pečiatku.

And because they found all of them and became the members of our Peace Run Team, we presented them with art piece called "World Harmony".

A za to, že našli všetky a stali sa členmi nášho mierového tímu, dostali od nás na pamiatku kresbu s názvom "Svetová harmónia".

Starting towards the next stretch.

Štartujeme do ďalšieho úseku ...

... and before we leave, let's have 'high five'.

... a pred cestou si ešte spolu ťapneme.

From Bardejov we are running to Bardejovske kupele.

Z Bardejova viedli naše kroky do Bardejovských kúpeľov.

We stopped at Slovakia's first Peace column, dedicated to the idea of peace.

Zastavili sme sa pri Mierovom stĺpe, ktorý bol ako prvý na Slovensku zasvätený myšlienke mieru.

In Zborov we were greeted by the Deputy mayor Julius Sarissky.

V Zborove nás privtal zástupca starostu obce Július Šarišský ml.

The torch found it's way to the hands of kids ...

Pochodeň sa dostala do rúk deťom ...

... as well as elderly, gathered in the park.

... a aj dospelým, ktorí sa nachádzali v parku pred obecným úradom.

We took a photo together to commemorate this meeting.

Na pamiatku tohto stretnutia sme si urobili spoločnú fotografiu.

We have signed the chronicle and then enjoyed the tasty snack.

Čakal na nás ešte zápis do kroniky a chutné občerstvenie.

Quiet finish of a busy day.

Tichý záver náročného dňa.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Devashishu Torpy (Great Britain), Devatulya Sulekova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Luiza Hariton (Romania), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Shyamala Stott (Great Britain), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
local slovak runners
Photographers
Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 88.0 km from Plaveč to Svidník.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all