júl 7, 2020 Live from the road

Bratislava

Reported by Danica Cernakova 7.0 km

On the occasion of Danube river joining the Sri Chinmoy Peace Blossom program, we organized short Peace Run in Bratislava. There were 9 runners from 6 countries: Slovakia, Austria, Germany, Portugal, Finland and Iran.

Pri príležitosti vyhlásenia Dunaja za Mierový kvet Sri Chinmoya sme zorganizovali krátky Mierový beh v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 9 bežcov zo 6 krajín: Slovenska, Rakúska, Nemecka, Portugalska, Fínska a Iránu.

We ran 7km along the river Danube.

Spolu sme prebehli 7km okolo rieky Dunaj.

We ran trough the streets of old town were we met a lot of people. Many turned around with the smile, some surprised and some even cheered up.

Prebehli sme aj ulicami starého mesta, kde sme stretli mnoho ľudí, ktorí sa za nami so zvedavosťou i úsmevom otáčali, alebo nás i radostne povzbudili.

On the way we met kids from English summer camp. When we asked them if they want to hold the Torch, which was held by millions of kids around the world, and make a soulful wish for anybody or just for the peace, they didn't hesitate for a moment.

Milé bolo aj stretnutie s deťmi z anglického tábora. Keď sme sa ich spýtali, či by si chceli podržať pochodeň, ktorú už držali milióny detí na svete a vložili do nej svoje dobroprajné želania pre ostatných, alebo pre mier, tak veru ani na okamih nezaváhali.

After that they asked many questions about the run.

Potom nás zahrnuli aj svojimi zvedavými otázkami o behu.

At the end of this lovely meeting we were happy to see many smiling faces.

Na konci sme mali všetci dobrý pocit, že sme toľkým ľuďom vyčarili úsmev na tvári.

This brave little boy Pavel ran with us few meters and happy rushed away to catch the train :)

Jeden odvážny chlapček Pavol si s nami aj pár metrov pobehol a potom sa šťastný ponáhľal ďalej na vlak.

While the Peace Run was running trough the city, on the banks of the river inauguration was happening.

Kým Mierový beh bežal mestom, na brehu Dunaja sa medzitým konala slávnostná inaugurácia.

River Danube was proclaimed the "Peace River" with the help of Slovak Water Management Enterprise. Company's CEO Mr. Ladislav Glinda highlighted in his speech the importance of this river and expressed his hope that it will became a symbol of oneness, happiness, satisfaction and solidarity, not only between the people, but between the nations as well.

Rieka Dunaj bola vyhlásená za "Mierovú rieku" v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Jeho generálny riaditeľ Ing. Ladislav Glinda vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť tohto veľtoku a vyjadril tiež nádej, že sa stane symbolom jednoty, spokojnosti, štastia a solidarity nie len medzi ľudmi, ale aj medzi národmi.

At the end of this ceremony we unveiled the plaque, which will remind us of this auspicious moment.

Nakoniec sme spolu slávnostne odhalili pamätnú tabuľu, ktorá nám bude pripomínať túto významnú udalosť.

The Peace Run and the Peace Blossom program have the common goal - to remind us of the importance of peace, friendship and tolerance in our daily life.

Mierový beh aj program Mierových kvetov majú rovnaký cieľ - pripomenúť nám dôležitosť mieru, priateľstva a tolerancie v našom každodennom živote.

The CEO of the Slovak Water Management Enterprise Mr. Ladislav Glinda (right) and the spokesman Mr. Marian Bocak held the Peace Torch together.

Mierovú pochodeň si podržali aj generálny riaditeľ SVP Ing. Ladislav Glinda (vpravo) spolu s hovorcom SVP Ing. Mariánom Bocákom (vľavo).

Torch carried by
Danica Cernakova (Slovakia), Dina Simões (Portugal), Jatnaban Sinilaine (Finland), Kuladipa Babusik (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Mareike Jächter (Germany), Padyatra Komak (Slovakia), Sananda Fitzgerald (Austria), Vishwarupani Hocheneder (Austria), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Padyatra Komak, Petr Hlava, Pranjal Milovník
The torch has travelled 7.0 km in Bratislava.

Latest reports from Slovakia - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all