Čer. 21, 2016 Reportáže z trasy

Prague Senate

Zapsal/a Ondřej Mocný 6.0 km

Today was an important day for Peace Run in Czech Republic. We have visited the Senate of the Parliament of Czech Republic.

Dnes byl pro Peace Run významný den - setkání v Senátu Parlamentu České republiky s mnoha váženými osobnostmi.

The event took place in the beautiful garden of the Valdstejn palace.

Akce se konala v krásné zahradě Valdštejnské zahrady.

The aim of the event was to organize a meeting where members of the European international Peace Run team and politicians interested in the ideas of the Peace Run.

Cíl tohoto setkání byl připravit setkání mezi členy mezinárodního týmu Evropské části Mírového běhu a osobnostmi Českého politického života.

The Peace Run was introduced by the Vice Chairman of the Senate, Mr. Ivo Barek.

Místopředseda Senátu, Ivo Bárek, uvedl publiku Mírový běh.

Devashishu Torpy from Great Britain, the director of Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run in Europe, explained main ideas behind the Peace Run.

Devashishu Torpy z Velké Británie, ředitel Evropské částí Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, představil hlavní myšlenky Mírového běhu.

Among the honourable guests were (from the left): Alena Gajduskova, a Prime Minister's advisor and long-time friend of the Peace Run; Pavel Dvorak, Head of the Government's Office; senators Patrik Kuncar and Jaroslav Doubrava; Ivo Barek, Vice Chairman of the Senate.

Mezi váženými hosty byli (zleva): Alena Gajdůšková, poradkyně premiéra republiky a dlouholetá podporovatelka Peace Runu; Pavel Dvořák, vedoucí úřadu vlády; senátoři Patrik Kunčar a Jaroslav Doubrava; Ivo Bárek, místopředseda Senátu.

Other guests included representatives from several embassies and Pavel Sporcl, a famous Czech violinist.

Dále mezi hosty patřili zástupci z několika ambasád a známý houslista a blízký přítel Peace Runu, Pavel Šporcl.

As part

As part of the programme, children choir "Joy" performed sweet and joyful compositions.

Jako součást programu dětský sbor "Radost" zazpíval několik velmi radostných písní. Jan Pirner jest sbormistrem.

Devashishu Torpy presents the Vice Chairman of the Senate, Mr. Ivo Barek, the Torch Bearer Award. This award goes to people whose life and actions inspire others to strive for the ideas of peace and oneness between people and nations.

Devashishu Torpy předává místopředsedovi Senátu Ivo Bárkovi cenu Torch Bearer Award, kterou dostávají osobnosti, které svým životem a činy inspirují ostatní k vytvoření lepšího světa.

All the guests held the Peace Torch carried by the runners, and placed inside a wish for a better world.

Hosté si podrželi Mírovou pochodeň a symbolicky do ní vložili přání pro lepší svět.

From the left: Pavel Dvorak, Head of the Government's Office; Aldo Amati, Ambassador of Italy; Milan Wenzl, Mayor of Prague 15

Na fotce zleva: Pavel Dvořák, vedoucí úřadu vlády; Aldo Amati, velvyslanec Itálie; Milan Wenzl, starosta Prahy 15

From the left: Aldo Amati, Ambassador of Italy; Milan Wenzl, Mayor of Prague 15; senator Emilie Triskova; M.P. Leo Luzar

Zleva: Aldo Amati, velvyslanec Itálie; Milan Wenzl, starosta Prahy 15; senátorka Emílie Třísková; poslanec Leo Luzar

From the left: Leo Luzar, M.P.; an embassy representative; Souriya Otmani, Ambassador of Morocco.

Zleva: poslanec Leo Luzar; zástupce velvyslanectví; Souriya Otmani, velvyslankyně Maroka

Mr. Stastny, former head of the Prague Airport, helped the airport join the Sri Chinmoy Peace-Blossoms family several years ago.

Pan Štastný, bývalý ředitel Letiště Praha (dnes Letiště Václava Havla), se zasloužil o to, že se letiště před několika lety připojilo k programu Sri Chinmoy Peace-Blossoms.

The torch is held by a representative of the Moldavian Embassy. To the right is the Consul General of San Marino.

Pochodeň drží zástupce moldavského velvyslance. Napravo od něj je Generální konzul San Marina.

The torch is held by Felix Andres Leon Carballo, Ambassador of Kuba.

Pochodeň drží velvyslanec Kuby, Felix Andres Leon Carballo.

Liliana de Olarte de Torres Muga, the Ambassador of Peru.

Velvyslankyně Peru, Liliana de Olarte de Torres Muga.

Vice Chairman of the Senate passes the torch to children of the "Joy" choir.

Místopředseda Senátu předává pochodeň dětem ze sboru "Radost".

Senators and ambassadors were invited to share their feelings and thoughts on peace.

Ke konci programu senátoři a zástupci ambasád měli možnost sdělit své pocity a myšlenky týkající se míru.

Senator Jaroslav Doubrava was awarded in 2003 by Sri Chinmoy with the Lifting Up The World With A Oneness-Heart Award.

Senátor Jaroslav Doubrava obdržel v roce 2003 od Sri Chinmoye ocenění Lifting Up The World With A Oneness-Heart.

After the end of the programme there was time for informal chat between all the participants.

Po skončení programu se mnozí účastnili neformálních diskusí.

Guido Resca, Consul General of San Marino

Generální konzul San Marina, Guido Resca

Members of the Peace Run with violinist Pavel Sporcl.

Členové Mírového běhu s houslistou Pavlem Šporclem.

"The real in me longs for peace.
The unreal in me longs for power."
-- Sri Chinmoy

"To opravdové ve mě touží po míru.
To falešné ve mě touží po moci."
-- Sri Chinmoy

Členové týmu
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Katya Chunzuk (Ukraine), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Michaela Zdenkova (Czech Republic), Nipura Ingram (Cook Islands), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Sandro Zincarini (Italy), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Toyesa Mrkonjić (Croatia), Uddipan Brown (New Zealand).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Libor Bednařík, Paramanyu Lebedev, Sandro Zincarini, Satyagraha Vladimir Salnicov
Uběhli jsme s pochodní 6.0 km v Prague Senate.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše