Mayo 31, 2023 Live from the road

Kráľ - Krásnohorské Podhradie

Reported by Pataka Špaček 69.0 km

Getting ready for our first day - exciting!

The first kilometers in Slovakia are kind to us: no hills ahead...

Prvé kilometre na Slovensku sú k nám láskavé: žiadne kopce pred nami...

Teachers and children welcoming the team at the sign of Kráľ

Učitelia a deti vítajú tím na začiatku obce Kráľ

A colourful welcome from the children of the local Slovak and Hungarian elementary schools

Pestré privítanie detí z miestnej slovenskej a maďarskej základnej školy

How will we cover the distance today? It is a relay!

Ako prekonáme dnešnú vzdialenosť? Je to štafeta!

Danica giving the kids a singing clue: can you guess which city I come from?

Danica dáva deťom spevácku nápovedu: uhádnete, z ktorého mesta pochádzam?

Feeling the sun of love, friendship and peace in our hearts...

Cítime slnko lásky, priateľstva a pokoja v našich srdciach...

The Peace Torch is full of surprises

Pochodeň mieru je plná prekvapení

Brand new passport issued, permission to travel around the globe!

Vydaný nový mierový pas, povolenie cestovať po celom svete!

Official passport stamp to enter Africa

Úradná pečiatka do pasu pre vstup do Afriky

Mr František Béres, the Mayor of Kráľ, receiving our certificate of appreciation for taking part in the Peace Run

Pán František Béreš, primátor mesta Kráľ, preberá náš ďakovný list za účasť na Mierovom behu

...and another one for the school principal, Miss Jana Kočová

...a ďalší pre riaditeľku školy, pani Janu Kočovú

Although most of the children understand only Hungarian, the names of Messi, Ronaldo or Mbape do not need translation

Hoci väčšina detí rozumie len maďarsky, mená Messi, Ronaldo alebo Mbape nepotrebujú preklad.

Planting the first tree dedicated to peace on our route

Zasadenie prvého stromu venovaného mieru na našej trase

Good bye and thank you, Kráľ!

Dovidenia a ďakujeme, Kráľ!

We are at home in the next town: the Peace Run has visited Tornaľa many times

Vo vedľajšom meste sme ako doma: Mierový beh navštívil Tornaľu už mnohokrát

The program kicked off with a rousing number by the local choir named Csicsergők

Tornaľa has shown us that it is a vibrant community which promotes sport and culture among its youth

Tornaľa nám ukázala, že je živou komunitou, ktorá podporuje šport a kultúru medzi mládežou

Miss Erika Győrfiová, the Mayor of Tornaľa, has welcomed us to her town on several occassions over the years. What a Mayor!

Pani Erika Győrfiová, primátorka mesta Tornaľa, nás vo svojom meste už privítala niekoľkokrát. Aká je to primátorka!

We were honoured to present the "Messenger of Peace" award to the ten best young sportsmen of the city

Bolo nám cťou odovzdať ocenenie "Posol mieru" desiatim najlepším mladým športovcom mesta

Our thanks to the Mayor and the school principal takes the form of art that speaks to the heart, by Peace Run founder, Sri Chinmoy

Naše poďakovanie starostovi, ako aj riaditeľkám a riaditeľovi škôl v podobe umenia, ktoré hovorí k srdcu, od zakladateľa Mierového behu Sri Chinmoya

Coming to the next stop: Gemerská Ves

Prichádza ďalšia zastávka: Gemerská Ves

The teacher surprised us by wearing our team uniform that she kept from our last visit two years ago

Učiteľka nás prekvapila tým, že si obliekla naše tímové tričko, ktoré si nechala z našej poslednej návštevy pred dvoma rokmi.

The Mayor Monika Lévaiová welcomes us with some inspiring words outside the school

Starostka Monika Lévaiová nás víta niekoľkými inšpiratívnymi slovami pred Základnou školou - Alapiskola

The children entertained the team with charming music and dance performances - so uplifting!

Deti nás nadchli štyrmi krásnymi vystúpeniami, ktoré ukázali ich talent a radosť.

A final photo...

Záverečná fotka...

The future Peace Runner

Budúci mierový bežec

Our Mongolian contingent samples the local cuisine in the school canteen which was very graciously served by the cooks and teachers

Naši mongolskí členovia ochutnali miestnu kuchyňu v školskej jedálni, ktorú im veľmi ochotne servírovali kuchári a učitelia

Arriving in Jelšany. As usual, it is the local footballers that are fit and ready to bring the team into their town

Príchod do Jelšan. Ako zvyčajne, sú to miestni futbalisti, ktorí sú fit a pripravení priviesť náš tím do svojho mesta

Yet another extremely uplifting school. Their holistic philosophy helps children develop an empathy with nature and living in harmony with their environment.

Ďalšia mimoriadne povznášajúca škola. Ich holistická filozofia pomáha deťom rozvíjať empatiu k prírode a žiť v harmónii s prostredím.

One of the main sources of inspiration to the staff and the children is the bright and energetic principal, Ms Andrea Houšková

Jedným z hlavných zdrojov inšpirácie pre učiteľov aj deti je žiarivá a energická riaditeľka Andrea Houšková.

A gathering place around the bonfire inspired by the tale of King Arthur's round table

Miesto stretnutia pri ohni inšpirované príbehom o okrúhlom stole kráľa Artuša

This table full of honey and delicious home made cookies are indicative of the school's next project, beekeeping

Tento stôl plný medu a vynikajúcich domácich koláčikov poukazuje na nadchádzajúci školský projekt, ktorým je včelárstvo.

At the school, we were accompanied by the Mayor, Mr Milan Kolesár who inspired us with his genuine concern and understanding of his town's needs.

V škole nás sprevádzal pán primátor Milan Kolesár. Každé jeho slovo prezrazovalo, že jeho srdce žije potrebami jeho mesta.

This newly planted tree was dedicated to world peace, linking it with hundreds of similar peace trees around the world. It was a very moving moment as the Peace Run team sang a song to inaugurate the peace tree: A New World of Peace by Sri Chinmoy

Tento novovysadený drieň bol zasvätený svetovému mieru a spája sa so stovkami podobných stromov mieru na celom svete. Bol to veľmi dojímavý okamih, keď tím Mierového behu zaspieval pieseň na inauguráciu stromu mieru, "A New World of Peace", od Sri Chinmoya

Relaxing and enjoying each other's company in the middle of the beautiful and soothing Slovakian hills

Oddych a radosť zo vzájomnej spoločnosti uprostred krásnych a pokojných slovenských kopcov

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Leelavatee Spodniaková (Slovakia), Martina Šimoníková (Czech Republic), Pataka Špaček (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Varunavi Klabníková (Slovakia).  
Photographers
Padyatra Komak
The torch has travelled 69.0 km from Kráľ to Krásnohorské Podhradie.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all