Sept. 17, 2019 Live from the road

Orheiul Vechi - Susleni

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 44.0 km

Our running starts at Orheiul Vechi / Old Orhei. We visit the local museum presenting archeological findings pertaining to the Thraco-Geto-Dacian ancestors

Alergarea noastră începe la Orheiul Vechi. Vizităm muzeul local cu exponate ce prezintă traiul strămoşilor traco-geto-daci

The site's miniature is impressing...

Macheta sitului este impresionantă...

A picture with our guides. We are thankful for their explanations, kindness and humour!

O fotografie cu ghizii noştri. Le mulţumim pentru explicaţii, bunăvoinţă şi umor!

A short walk to the best point for an outlook of the site and the stone monastery

Mergem să vedem panorama locului şi mănăstirea rupestră

The outlook is undescribably beautiful

Panorama e o frumuseţe greu de descris în cuvinte

The wish-fulfilling cross...

Crucea dorinţelor..

Kicking off the road!

Pornim la drum!

Downstairs to the hermitages...

Spre chiliile monastice...

Moments of prayerful silence...

Momente de linişte pioasă...

Our next stop is the School of Trebujeni

Următoarea oprire este la Gimnaziul din Trebujeni

We are treated with the traditional bread and salt

Suntem omeniţi cu tradiţionalele pâine şi sare

... with beautiful songs

... cu cântece frumoase

... and dances

... şi dansuri

Let us dream together for a better world!

Să visăm împreună la o lume mai bună!

Precious silence...

Tăcere preţioasă...

We are a biiiiiig team!

Suntem o echipă mareeeeeee!

Again on the road

Din nou la drum

Visiting the School of Ivancea

La Gimnaziul din Ivancea

We appreciate our hosts: the Principal, Mrs Iachimciuc Natalia

Apreciem gazdele noastre: dna Directoare Iachimciuc Natalia

Making definite steps towards a more harmonious world

Facem paşi concreţi spre o lume mai armonioasă

Gratitude for the Police for ensuring our security on the road!

Mulţumim Inspectoratului Naţional de Patrulare pentru asigurarea securităţii noastre pe traseu!

Here we are in Orhei! A team from the district's sports school escort us to the downtown

Iată-ne ajunşi la Orhei. Un grup de elevi de la Şcoala raională de sport ne însoţesc până în centrul oraşului

We are met by the President of the district of Orhei, Mr Ion Frunze, who presents us with the flag of the district

Suntem întâlniţi de Preşedintele raionului Orhei, dl Ion Frunze, care ne dăruieşte drapelul raionului

Sharing good thougths

Împărtăşim idei luminoase

Gratitude to the city and district of Orhei for the top level meeting!

Mulţumim oraşului şi raionului Orhei pentru întâlnirea la nivel înalt!

Mrs Liuba Pavliuc, a coach full of enthusiasm and self-giving

Dna Liuba Pavliuc, antrenoare plină de entuziasm şi dăruire de sine

We are warmly greeted at the Alecu Russo High School of Orhei, by the Principal Mrs Liliana Hacina

Suntem întâlniţi cu căldură la Liceul Teoretic Alecu Russo din Orhei, de doamna directoare Liliana Hacina

... and the team of local organisers: Mihail Zara, Victor Gherman

... şi echipa de organizatori din Orhei: Mihail Zara, Victor Gherman

We enjoy the performances by the pupils

Ne delectăm cu programul artistic pregătit de elevii din liceu

The world is a mirror for us!

Lumea e oglinda noastră!

Beautiful, stirring songs about peace

Cântece duioase despre pace

Our next stop is the School of Piatra...

Gimnaziul din Piatra este următoarea noastră oprire...

Many thanks to the Principal for the warm welcome

Mulțumim doamnei Directoare pentru întâlnirea călduroasă

We then were invited to the school`s museum which exhibits garments from different epochs...

Suntem invitați în muzeul școlii, care expune obiecte de port popular din diferite epoci...

Mena appreciates the elegance of the garment with a French eye...

Mena apreciază eleganța prin ochi francez...

We are offered some snacks before we take onto the last leg of our today`s distance. Many thanks!

Ni se propun gustări înainte de a începe ultimul segment din distanța pe azi. Mulțumiri sincere!

Again on the road...

Și iarăși la drum...

Runners from the School of Susleni join us as we enter the community...

Alergători de la Gimnaziul din Susleni ni se alătură la intrarea în localitate

People are welcoming us cheerfully

Oamenii ne întâmpină cu bucurie

Our final destination for today, the school of Susleni

Am ajuns la destinaţia finală pentru astăzi, Gimnaziul din Susleni

The children got involved through singing and actions

Copiii interacţionează cu alergătorii prin cântec şi mişcări

The Principal, Mrs Svetlana Sîrghi-Marcenco, receives the Peace Torch on behalf of the staff and students

Doamna Directoare Svetlana Sîrghi-Marcenco primește Torța Păcii în numele întregului colectiv al școlii

... and small present as a sign of appreciation for the amazing meeting

... şi un mic gest de apreciere pentru întâlnirea minunată

The torch, a symbol of peace and friendship

Torţa, simbolul păcii şi prieteniei

There is no first or last in making wishes for peace!

Toți sunt egali în aspirația pentru pace!

Vasyl of Odesa entertains the kids

Vasyl din Odesa distrează copiii

We are surprised!

Surprize! Surprize!

Huge soap balloons...

Baloane de săpun imense...

My bubble!

Balonul meu!

A school dedicated to peace...

O școală dedicată păcii...

Our little new friends

Micii noștri noi prieteni

We all want to live in a better world!

Toţi dorim o lume mai bună!

We are served traditional dishes. Very tasty!

Nelipsitele bucate tradiționale. Foarte gustos!

Thank you, Orheians, for this wonderful day!

Mulţumim locuitorilor raionului Orhei pentru o zi minunată!

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Alla Denisova (Moldova), Dmytro Vietrov (Ukraine), Gheorghe Cebotaru (Moldova), Ion Frunza (Moldova), Liubovi Suhova (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Marat Koff (Ukraine), Mena Seguy (France), Radu Budan (Moldova), Rașid Burtiev (Moldova), Ukrainian Runners (Ukraine), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vasiliy Mamotenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria), Vladimir Ivanov (Moldova).  
Photographers
Luiza Hariton, Marat Koff, Mena Seguy
The torch has travelled 44.0 km from Orheiul Vechi to Susleni.

Latest reports from Moldova - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all