jún 4, 2018 Live from the road

Vranov nad Toplou - Košice

Reported by Danica Cernakova, Semantika Selecká 54.0 km

The second morning we start at the Primary school Bernolakova in Vranov nad Toplou, where we were warmely welcomed by the Director of the school.

Druhé krásne ráno začíname na Základnej škole Bernolákovej vo Vranove nad Topľou, kde nás vrúcne privítal pán riaditeľ.

We are also for PEACE!

Aj my sme všetci za MIER!

" And I know where you are from!"

"A ja som uhádol, z ktorej krajiny ste!"

" Peace and harmony inside my heart..."

"Mier a pokoj v mojom srdci..."

We were born to live happily and our smiles to share with everybody."

" Narodili sme sa, aby sme radostne žili, aby sme úsmevom každého obdarili."

Very promising athletes of the school together with their great teacher accompaning us with enthusiasm out of the city.

Veľmi sľubní atléti školy spolu s ich dobrým učiteľom nás s vervou vyprevádzaju zo svojho krásneho mesta .

White clouds are swimming in the sky inviting us on the journey to the Infinity.

Oblaky plynú po oblohe a pozývajú na cestu do nekonečna.

Running with a group of kids into Sečianska Polianka.

Do obce Sečianska Polianka vbiehame s kŕdľom detí.

Pratishruti introduces herself singing in russian.

Pratishruti sa predstavuje spevom v ruštine.

You can dance?? You dont say!!

Vieš tancovať??Nehovor!!!

The director of the primary school Sečianska Polianka Dr. Jan Karol accepting our peace flame with a grateful heart.

Pán riaditeľ základnej školy Sečianska Polianka PaedDR.Ján Karol s vďačným srdcom prijíma horiacu pochodeň mieru.

Happy children after obtaining visa to various countries of peace.

Šťastné deti práve dostali víza do rôznych krajín mieru.

Mr. Principal together with his fast runners accompanied us to the gates of the school.

Pán riaditeľ nás so svojimi rýchlymi bežcami odprevadil za bránu školy.

Off we go!

A frčíme ďalej.

Mr. Mayor Jan Kiš welcomed us again on the premises of the town hall in Dargov after 3 years - as well known fellows.
There is still an old photo of Peace Run from 2015 hanging on the board.

Pán starosta Ján Kiš nás opäť po 3 rokoch privítal na pôde obecného úradu v Dargove ako starých známych.
Na ich nástenke stále visí foto z r.2015.

Children of War appreciate peace very very much.

Deti vojny si veľmi vážia mier.

Dargov is also the place of the longest lasting fight for freedom during the II.WW.

Dargov je aj miestom, kde sa odohrávali najdlhšie boje o slobodu počas II.sv.vojny.

Accompanied by the sun and with weary legs we are entering almost the last destination of the day - Kosicke Olsany.

Sprevádzaní slnkom a s únavou v nohách vbiehame do preposlednej destinácie dnešného dňa - Košické Olšany.

The pupils from Kosicke Olsany enthusiasticly cooperated with us.

Školáci z Košických Olšan s nami nadšene spolupracovali.

The peace torch charms even the smallest.

Mierová pochodeň očarí aj najmenších.

Silence suits some of us really well!

Niektorým z nás ticho veľmi pristane!

All for one, one for all!

Všetci za jednu, jedna za všetkých!

The majestic image of Košice.

Majestátny imidž Košíc.

Kuladipa has found his cup of tea in Madal bal shop...

Kuladipa si v Madal Bal našiel to pravé orechové.....

...so did Padyatra - his cup of ice cream.

... a aj Padyatra - to pravé zmrzlinové.

St.Elisabeth cathedral.

Dóm sv.Alžbety.

Musical fountain - the only one in Slovakia.

Hudobná fontána - jediná na Slovensku.

Peace is not only nonexistence of War, but also the existance of love and goodness in our hearts.

Mier, to nie je iba neprítomnosť vojny, ale prítomnosť lásky a dobra v našich srdciach.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Albero Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Robert Jaros (Slovakia), Semantika Selecká (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Vlado Kulisek (Slovakia), Vladyslav Bilokryl (Ukraine).  
Accompanied by  
Slovak runners
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely
The torch has travelled 54.0 km from Vranov nad Toplou to Košice.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all