Čer. 20, 2014 Live from the road

Zlín

Reported by Abhejali Bernardová

A few days before the Peace Run comes to Czech Republic, our Peace Team visited elementary school Křiby in Zlin.

Pár dní před tím, než mezinárodní mírový běh doběhne do České Republiky, náš Peace Run tým navštívil základní školu na Křibech ve Zlíně.

Pooh Bear helped to explain the message of the Peace Run.

Medvídek Pú nám pomohl dětem prvního ročníku představit základní myšlenky Mírového běhu.

The kids had to guess the countries the Run has visited - e.g. Australia. And these are kangaroos...

Děti hádaly, kde všude se Peace Run běhá - například i v Austrálii. A takhle vypadají klokani....

We tried to feel peace in our hearts. When we have peace inside, only then we can give it to the people around us.

Snažili jsme se cítit mír v srdci. Pokud máme mír uvnitř sebe, můžeme ho rozdávat našemu okolí.

The kids could become members of our Peace Team. First we made sure they knew how to work as a team. We did some skits for them...

Děti se mohly stát členy našeho Mírového týmu. Nejdřív jsme si je ale vyzkoušeli, jestli ví, jak se mají ve správném týmu chovat. Sehráli jsme několik scének...

Thumbs up mean that is the right way to behave. Real team mebers help each other.

Palce nahoru znamenají, že tak je to správně. Správní členové týmu si navzájem pomáhají.

We taught them the theme song of the run, accompanied by actions...

Učili jsme se písničku, která běh doprovází, a u toho jsme ukazovali, o čem zpíváme... o pochodni...

...we sang about sun

...o sluníčku

Then we got ready to travel around the world.

Pak jsme se připravili na cestování po světě.

Everybody wanted to hold the torch.

Každý si chtěl podržet pochodeň.

Visit at the first continent and a stamp as a proof of visiting.

Návštěva prvního kontinentu a razítko jako důkaz naší návštěvy.

Another continent,

Další kontinent.

This way the kids ran around the whole world and could become part of this big relay run at least for a while.

Tímto způsobem děti proběhly celý svět a mohly tak aspoň na malou chvíli být součástí tohoto velkého štafetového běhu.

Even the teacher made their peace wishes.

Pochodeň si podržely i paní učitelky.

We tried to tell the kids that by becoming Peace Team members and applying the principles in their lives they could make a difference in the world.

Během krátkého programu a hraných scének jsme se snažili nechat děti pocítit, že i ony se mohou stát členy Mírového týmu a šířit toto poselství ve svém každodenním životě.

The torch is always first.

Pochodeň vždy běží první.

Many wanted to run with the torch.

Zájemců o běh s pochodní bylo opravdu hodně.

See where we have been.

Dívejte, kde jsme všude byli.

Final photo...

Záverečné foto...

and then Pooh gave out a Certificate of Appreciation

a medvídek Pú předal Děkovný list

and a World Harmony painting to remind the kids of our visit.

a kresbu World Harmony - Světová harmonie, aby dětem připomínala naši návštěvu a to, jak se správný člen Mírového týmu chová.

We also received some paintings from the kids.

Na oplátku jsme od dětí dostali jejich kresby.

Our new team members will join us on Wednesday to help us make a new Czech record in throwing paper doves.

Ve středu bude proveden pokus o překonání českého rekordu v počtu hozených papírových holubic. Naši noví členové Mírového týmu se přijdou podívat.

Then we rushed to the next school in Racková.

Dále jsme spěchali do základní školy v Rackové. Je to menší, avšak velice malebná obec asi 8 km od Zlína. Paní ředitelka Mgr. Dvořáková nás srdečně přivítala a do školní tělocvičny se seskládala téměř celá tamní malotřídní škola.

All the kids in the school joined our Peace program. We watched a video from the Peace Run around the world.

Děti všech ročníků se s námi zapojily do mírového programu. Podívali jsme se na video z Mírového běhu po celém světě.

We were african caravan...

I v omezených prostorách jsme si zvládli zahrát na africkou karavanu,...

american indians...

americké indiány a další.

The kids told us what peace is - friendship, love, helping each other...

Děti nám řekly, co všechno je mír - přátelství, láska, pomáhání si...

They knew we find these qualities in the heart.

Všichni hned věděli, že tyto kvality najdeme v srdci.

We sang together and learned our motto "Peace begins with me".

Zazpívali jsme společně také znělku Mírového běhu a naučili se naše motto: „Mír začíná u mě“.

Everyone became a true member of our team.

Každý se nakonec stal právoplatným členem Mírového týmu.

Second part of the program was at a beautiful ouside field.

Druhá část programu proběhla na tamním, velmi krásně obstarávaném fotbalovém hřišti.

The kids could hold the peace torch

Děti si mohly podržet mírovou pochodeň

and make their wishes for world peace.

a vložit do ní své přání pro celosvětový mír.

The teachers too had their peace wishes for the world.

I paní učitelky měly mírové přání pro celý svět.

Everyone wanted to run with the torch.

Každý chtěl s pochodní běžet.

We ran to all the continents.

Oběhli jsme všechny světadíly, kde Mírový běh probíhá.

We passed the torch around.

Střídali jsme se v nesení pochodně.

Everyone got a stamp to prove they have visited the continent.

Na důkaz návštěvy dostal každý razítko.

We answered some questions too.

Odpověděli jsme i na otázky.

The principal joined us for another run to Africa.

S paní ředitelkou jsme pak ještě znovu běželi do Afriky.

Then we had to say good-bye. We will see the kids on Wednesday morning for the record, so AHOJ on Wednesday!

Poté jsme se s dětmi a učiteli rozloučili. Všechny děti nám ve středu přijedou do Zlína pomoci překonat český rekord v pouštění papírových holubic, tak AHOJ ve středu!

Now back to Zlin where we visited an after school program in Slovenská school.

A teď nazpět do Zlína, kde nás ještě čekala návštěva družiny základní školy na Slovenské. Jednotlivé družinky se s námi vyfotily už před začátke programu.

We took pictures with each group.

Děti se na naši návštěvu připravovaly.

They made nice headbands with countries.

Měly krásné čelenky s různými zeměmi.

Or with the globe on the headband.

Nebo třeba rovnou s celpu zeměkoulí.

You don't see a torch every day.

Pochodeň člověk jen tak každý den nevidí.

HEre too we tried how the life is in caravan.

I tady jsme vyzkoušeli život v karavaně.

With the help of everyone present we sang out theme song.

Zpívali jsme naši znělku, s pomocí všech přítomných.

We are all the same inside, no matter where we are from or what colour our skin is.

Všichni jsme uvnitř stejní, nehledě na to, odkud jsme a jakou barvu pleti máme.

And we are running to tomorrow's sun.

A běžíme k zítřejšímu slunci.

Peace begins in the heart of each one of us...

Mír začíná v srdci každého z nás...

One group of kids learnt how to say PEACE in ten different languages!

Jedna družinka se naučila slovo MÍR v deseti jazycích!

We played skits, one of them being a running race.

Než jsme děti mohli přijmout do Mírového týmu, museli jsme vyzkoušet, že vědí, jak se správný člen týmu chová. Jedna ze scének byl závod v běhu.

It is not fair to push someone down because he is faster than you.

A i když mě někdo předběhne, protože je rychlejší, tak není správné ho shodit na zem.

And when someone gets injured on the team,...

A když se někdo v týmu zraní,...

we definitely help the person.

tak mu samozřejmě pomůžeme.

That is the right way.

Tak se to dělá.

Certificate of Appreciation and a peace painting for the school.

Děkovný list a mírový obrázek škole Slovenská jako památka na naši návštěvu.

And the last condition in becomimg members of our team - running with the torch.

A poslední podmínka členství v našem týmu - běh s pochodní.

First we ran around the whole world, waving at the continent inhabitants.

Nejprve kolem všech světadílů, jejichž obyvatelům jsme zamávali.

We passed the torch.

Pochodeň jsme si předávali.

Then we ran around one more time, this time getting stamps.

Po oběhnutí světa na všechny světadíly ještě jednou, a tentokrát získat razítka.

Visit in Africa...

Návštěva v Africe...

Aand now we have to say good-bye and see you on Tuesday and Wednesday, when the international team gets to Czech Republic from Slovakia.
The Run gets to Zlin main square on Tuesday June 24 at 3:45pm, running with us will be mayor of Zlin Mr Adámek and other guests.
Attempt to make a new Czech record: Wednesday June 25, 8-9am, náměstí Míru. Then the torch will head further to Otrokovice and Prostějov.

A už musíme říct ahoj a na viděnou v úterý a ve středu, kdy přiběhne mezinárodní tým ze Slovenska. Přijďte všichni!!
Doběh pochodně na náměstí Míru je v úterý 24.6. v 15:45, poběží s námi mimo jiné i pan primátor Adámek.
Pokus o překonání rekordu: středa 25.6. 8:00-9:00, náměstí Míru. Poté bude pochodeň pokračovat na další etapu směr Otrokovice, etapa skončí v Prostějově.

Torch carried by
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Anastázia Sýkorová (Slovakia), Andrea Maliskova (Czech Republic), Ashish Zubatý (Czech Republic), František Polanský (Czech Republic), Kamil Haman (Czech Republic), Katya Chunzuk (Ukraine), Vítek Studnička (Czech Republic).  
Photographers
Ashish Zubatý

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all