Čer. 24, 2014 Reportáže z trasy

Brumov-Bylnice - Zlín

Zapsal/a Abhejali Bernardová 50.0 km

Peace Run crossed the border to Czech Republic today. There are 2 simultaneous routes for the following 2 days. One route today finishes in Zlin, the other in Valašské Meziříčí. This report is from route B - Brumov-Bylnice to Zlin.
After only a few kilometres we visited a school in Štítná nad Vláří.

Peace Run dnes vběhl do České republiky. Z Brumova-Bylnice běží 2 trasy, jedna končí ve Zlíně, druhá ve Valašském Meziříčí. Tato reportáž je z trasy B - Brumov-Bylnice - Zlín.
Sotva jsme uběhli pár kilometrů, čekala nás návštěva první školy, ve Štítné nad Vláří.

The kids waited for us in front of the school. Together with the principal we ran to the school gym and introduced the torch and the run to the kids.

Děti na nás čekaly před školou a společně s panem ředitelem jsme vběhli do tělocvičny, kde jsme dětem představili pochodeň a běh v programu Mírový tým.

We also sang our theme song, which is in English and we sing it everywhere we go.

Zazpívali jsme i hymnu našeho běhu, která je v angličtině a zpíváme ji po celém světě.

The kids told us what peace is and where we can find it. Then we tried to feel peace, friendship and love in our hearts.

Děti nám řekly, co je to mír a kde ho uvnitř nás najdeme. Pak jsme se snažili cítit mír, přátelství a lásku v srdci.

The kids could become members of our Peace Team - but we had to test that they know how to be good team members. We did a few skits and they had to judge if what we did was right and peaceful or not. The other condition for team membership was knowing our motto: Peace begins with me.

Děti se mohl stát členy našeho Mírového týmu - museli jsme si ale vyzkoušet, že ví, jak se v týmu správně chovat. Sehráli jsme pár scének a děti hodnotily, jestli je to tak správně, nebo ne. Další podmínkou členství bylo naučit se naše motto, náš pokřik, které je "Mír začíná u mě".

Before we went out for the last part of the program, running with the torch, we presented the principal with our Centrificate of Appreciation and a painting for World Harmony by Sri Chinmoy.

Před poslední částí programu, během s pochodní, jsme panu řediteli předali Děkovný list a obrázek Harmonie ve světě.

On the way to the playground the kids could hold the torch and add their peace wishes which the runners then carry on as they continue their run to other cities and countries.
we gave our Passports and the kids could run around the world. As a proof of their visit to different continents they got stamps in their passports. They were excited to get their Asia stamp from Czech ice hockey legend Petr Čajánek, captain of Zlin team who won the national championship this year. Petr ran with us the whole day, which was great inspiration not only for the team but especially for the kids. Thank you!

Děti si cestou na hřiště podržely pochodeň a vložily do ní své přání pro mír, které potom běžci ponesou dál na své cestě do dalších měst a zemí.
Potom dostaly cestovní pasy a mohly běhat na různé kontinenty. Jako potvrzení o návštěvě dostali do pasu razítko kontinentu. Děti byly nadšené, že jim razítko Asie dával Petr Čajánek, kapitán zlínského hokejového družstva, vítěze letošní extraligy. Petr s námi běžel celý den, což byla nejen pro tým, ale hlavně pro děti na trase veliká inspirace. Děkujeme!

Australia stamp was given by another great sportsman and olympian, swimmer Daniel Málek. He too spent the whole day with us and a big thank you to him as well.

Razítko Austrálie dával další vynikající sportovec a olympionik, plavec Daniel Málek. I on s týmem strávil celý den a i jemu patří naše díky.

The teachers ran around the world too, which gave a lot of joy to the kids.

Pak se ještě po zeměkouli proběhli učitelé, k radosti žáků :-)

Group photo at the end. Thank you for such a warm welcome to your school!

Společná fotka na závěr. Děkujeme za krásné přijetí!

We wanted to stay longer, but we had to start running again s there were other meetings scheduled, first one being in Slavičín.

I když bychom se rádi zdrželi déle, museli jsme běžet dál, ve Slavičíně na nás totiž čekali další běžci.

There were a lot of hills today, but a beautiful nature too.

Dnešní trasa byla samé kopce, ale také krásná příroda.

At the town sign there were kids waiting for us. They happily helped us to carry the torch.

Hned za hranicemi Slavičína na nás čekala první část dětí, které nám pomohly poponést pochodeň zase o kousek dál.

After a while there was another school waiting to run with us. They led us to the town hall.

Pochodeň potom předali další škole, která nás dovedla před obecní úřad.

Kindergarden kids waited in front of the town hall, as well as older kids that were to lead us from the town.

Tam na nás čekala mateřská škola a také další děti, které nás měly doprovodit z obce.

We told them about the Peace Run - that peace begins with each one of us, that it starts with how we deal with the world around us, that it is important to do good things. We also played "Guess the country" game. And these kids were really smart, getting quickly even such a difficult country as Serbia.

Pověděli jsme jim o myšlence běhu - o tom, že mír začíná u každého z nás, v tom, jak se chováme sami k sobě i ke svému okolí, v tom, co děláme. Hráli jsme také hru, kde děti hádají, odkud každý z nás je. A musím říct, že děti uhodly i takovou zemi, jako je Srbsko.

We were greeted by the vicemayor of Slavičín.

Přivítal nás také místostarosta Slavičína. Každé takové přijetí v obcích a ve školách je pro nás veliká inspirace. My neseme pochodeň, ale teprve tím, že se k nám lidé přidávají, získává běh svůj skutečný význam. Při běhu poznáváme nové kamarády, nová místa, nové země. Spoustu lidí, kteří se ve svém každodenním životě snaží dělat to nejlepší pro to, aby byl svět hezčí místo.

We presented our Certificates of Appreciation and everyone could hold the torch or run with it.

Předali jsme Děkovné listy a každý si mohl pochodeň podržet nebo s ní popoběhnout.

After a group photo...

Po společné fotografii...

there was a time for refreshments, which was delicious.

jsme se s vděčností vrhli na vynikající občerstvení.

Yummy local pastries and watermelons.

Výborné místní koláčky a melouny.

The kids showed us their passports.

Děti nám ukázaly, kde všude byly.

The kids recognised Petr Čajánek again and he very kindly signed his name.

Petr Čajánek byl znovu rozpoznán, a tak se znovu rád podepisoval.

Accompanied by a very kind police officer we continued our journey.

Za doprovodu městské policie a hodného strážníka jsme vyrazili na další pouť.

The kids very really enthusiastic and ran with us much further than was the plan.

Děti byly nadšené a doprovodily nás mnohem dál než k původně plánovanému kostelu.

Well done, guys, as it was all uphill.

Klobouk dolů, protože to bylo pořád do kopce.

Big thank you to their football coach as well.

Velké díky také fotbalovému trenérovi, který je doprovázel.

And we are in Loučka now, awaited by kindergarden kids. Every runner was given a paper heart with a nice painting.

A už jsme v Loučce, kde na nás čekala mateřská školka. Každý běžec dostal srdíčko na špejli s krásným obrázkem.

So welcome here!

We talked about the torch, played, ate and then took off again.

Pověděli jsme si o pochodni, zahráli si, občerstvili se a znovu běželi.

There were a few hill ahead of us, the last one especially long.

Do Vizovic nás ještě čekalo pár kopců, ten poslední obzvlášť veliký.

In Vizovice we were welcomed by children in folk costumes. They were from ensembles Ocún and Vizovjánek.

Ve Vizovicích nás přivítaly děti v krojích ze souborů Ocún a Vizovjánek.

Their performance was very beautiful.

Krásně zpívali a hráli.

We were greeted by the vicemayor and the 1st deputy chairwoman of the Czech Senate, Mrs Alena Gajdůšková. She was at the Czech and Slovak border earlier in the day, receiving the torch and running with us (team A). She was on her way to Prague now. Mrs Gajdůšková is a longtime supporter of the Peace Run and very kindly became a patron of the Run in Czech Republic this year. Thank you to senator and the vicemayor as well.

Ve Vizovicích nás kromě místostarostky Mgr. Zuzany Štalmachové přivítala také 1.místopředsedkyně Senátu paní Alena Gajdůšková. Ráno přebírala pochodeň na slovenských hranicích a poté s námi běžela (trasa A), teď už ale musela být v kostýmku, protože byla na cestě za povinnostmi do Prahy. Paní Gajdůšková běh dlouhodobě podporuje a letos převzala záštitu nad během v České republice. Děkujeme za krásná slova přijetí, jak paní senátorce, tak paní místostarostce.

Two boys spontaneously joined us on the way from Vizovice.

Na cestě z Vizovic se k nám spontánně přidali 2 kluci, s batohy na zádech s námi běželi několik set metrů.

In the meantime the cultural program started on the main square in Zlin. Everyone who performed performed as a way to support the ideal of the Run. Petr Kopčil was the MC. Thank you to everyone who was there!

Mezitím už na náměstí Míru ve Zlíně začal kulturní program, který potom vyvrcholil přiběhnutím pochodně. Programem provázel Petr Kopčil. Celý Peace Run organizují dobrovolníci, a tak i vystupující všichni vystupovali bez nároku na honorář, byla to jejich forma podpory myšlenky Mírového běhu. Všem moc děkujeme, moc si toho vážíme. Celé odpoledne bylo krásné a těšíme se na video, abychom si i my, co jsme byli na trase, užili vašich krásných vystoupení.

Charles Burton and his cute pantomime.

Charles Burton měl překrásnou pantomimu.

Majorettes from elementary school Okružní. Thanks a lot!

Mažoretky ze ZŠ Okružní pod vedením paní Zapletalové - děkujeme!

Aerobic club Zlin. They inspire small kids from age 5 to an active lifestyle. They won many national and international competitions. Thank you for your support of the Peace Run message.

Aerobik klub Zlín pod vedením paní Košacké. V klubu vedou k pohybu již děti od 5 let, mají za sebou nespočet národních i mezinárodních úspěchů. Moc děkujeme za to, že jste svou přítomností podpořily myšlenku Mírového běhu.

All the performances were great.

Vystoupení byla krásná.

Opera singer Pavlína Senič Úlehlová sang really beautifully.

Neuvěřitelně krásně zazpívala i operní pěvkyně Pavlína Senič Úlehová.

Mr. Tomáš Úlehla, former mayor, sang and played guitar. He is a former footbal goalkeeper and a big supporter of humanitarian events. He is also a rock musician.

Pan Tomáš Úlehla, bývalý primátor, zazpíval a zahrál na kytaru. Je sám bývalý fotbalový brankář a dlouhodobě podporuje humanitární akce. Je také rockový muzikant.

"Ants in Action" performed as well. They were really cute.

Vystoupili také Mravenci v akci z ASPU ES Zlín pod vedením paní Kýblové. Bylo to roztomilé.

Children's choir Carmina Bona from elementary school Malenovice performed their songs. When the torch ran in they sang both our theme songs.

Známý dětský sbor Carmina Bona ze ZŠ Malenovice pod vedením paní Kozárkové zazpíval některé své populární písně a potom při doběhnu pochodně zazpíval hymnu a znělku Peace Run.

People liked the program.

Lidem na náměstí se program moc líbil.

We were given some pastries for the performers from Karlova bakery.

Občerstvení pro účinkující laskavě darovali z Karlovy pekárny.

Right before the torch came these little drummers plays their drums. We could hear them as we were coming closer to the square.

Těsně před doběhem pochodně vystoupili bubeníčci ze ZŠ Křiby na africké bubny djembe pod vedením paní Stoppaniové. Slyšeli jsme je, už jak jsme přibíhali po Bartošové ulici.

As the program was going on in the city Center, the local runners gathered up in Příluky to help us with the last kilometres. We were very fortunate that the mayor of Zlin, Mr. Adámek, could join us. He also very kindly became a patron of the Peace Run in Zlin. Robert Býček, world kickbox champion, also joined us. Big thank you to both of you (to the city spokesman as well)!

Zatímco na náměstí probíhal program, veřejnost čekala na běžce v Přílukách, aby se k nim připojila na poslední kilometry. Trasa vedla po cyklistické stezce. Běžel s námi i pan primátor Adámek, který také laskavě převzal nad během ve Zlíně záštitu. Připojil se také Robert Býček, mistr světa v kickboxu. Velké díky oběma!

Not an easy task to be a spokesman to such an active mayor :-) Thank you, Mr. Dvořák, for your peaceful kilometres.

Nelehký to úděl tiskového mluvčího :-) Děkujeme i panu Dvořákovi za jeho mírové kilometry.

We ran along the river and then on Bartošova street.

Běželo se podél řeky a potom Bartošovou ulicí.

We ran around the square, which is very fittingly called Peace Square.

Oběhli jsme společně náměstí...s vhodným názvem náměstí Míru :-)

And finished under the stage.

A doběhli pod pódium.

Robert Býček holding the torch, Mr. mayor, Dan Málek, captain of the international team Ondra Veselý and others.

Robert Býček, pan primátor Adámek, Dan Málek, kapitán evropského týmu Ondra Veselý a další běžci.

Carmina Bona sang our theme songs to welcome the runners in Zlin.

Na uvítanou nám zlínský dětský sbor Carmina Bona zazpíval znělku našeho běhu - píseň Peace Run.

The mayor, Mr. Adámek, welcomed the runners to Zlin. He also said: "I am glad when sport is connected to such a nice idea as peace - then there is nothing else to say, and I would like to thank you all once more."

Pan primátor Adámek potom běžce přivítal ve Zlíně. Řekl mimo jiné: "Jsem rád, když se sport spojí s tak krásnou myšlenkou, jako je mír - pak už není co dodat, a já všem ještě jednou moc děkuju."

Local coordinator Mr. Šenkýř read our a message from Mrs. Gajdůšková who unfortunately could not attend this afternoon ceremony.

Místní koordinátor pan Šenkýř přečetl poselství od paní Gajdůškové, která už se odpolední ceremonie z časových důvodů nemohla zúčastnit.

Someone wanted to have a close look :-)

Někteří to všechno chtěli vidět zblízka :-)

Captain of the European team introduced the Run. Then the international runners introduced themselves - apart from many Czech runners we had runners from Slovakia, Iran, Ukraine, Russia, Belorussia, Austria, Germany, Serbia and Poland.

Kapitán evropského týmu Ondřej Veselý představil běh. Poté se představili mezinárodní běžci - měli jsme kromě spousty českých běžců také běžce ze Slovenska, Íránu, Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Rakouska, Německa, Srbska a Polska.

A peace poem of Sri Chinmoy was read out in different languages at the end. We selected the same poem that was read out at the launch of the Paace Run in NY in April. There was a Guiness record in poem read in most languages (206). Czech translation was read out by H.E. Edita Hrdá, Czech ambassador at the UN.

Na závěr zazněla mírová báseň Sri Chinmoye v různých jazycích. Každý mohl v té chvíli vnímat krásu rozmanitosti a různorodosti lidstva, jak různými jazyky mluví o stejné věci, o míru. Vybrali jsme stejnou báseň, která se četla při zahájení Peace Run v dubnu v NY, kdy byl vytvořen nový Guinessův rekord - báseň přečtená v nejvíce jazycích (206 jazyků). Český překlad tehdy přečetla velvyslankyně při OSN Edita Hrdá.

At the very end the mayor, guests and international runners released doves. It was also an invitation for tomorrow's record. Children from Zlin schools will come, write or draw a peace message on a paper dove and then release the doves, everyone at the same time. The current Czech record is 256 people.

Na závěr pan primátor, hosté a mezinárodní běžci vypustili holubice. Jednalo se i o pozvánku na zítřejší pokus o překonání rekordu v největším počtu puštěných papírových holubic. Na náměstí přijdou děti ze zlínských mateřských a základních škol, na papírovou holubici napíší nebo nakreslí své přání pro mír a pro kamarády ve světě a potom holubice najednou vypustí. Stávající český rekord je 256 lidí.

The doves were from Pavel Špendlík from Želechovice. Thank you.

Tady pouští holuba Dan Málek.
Holubi patřili panu Pavlovi Špendlíkovi ze Želechovic. Velké díky i vám.

People in the audience could then hold the torch.

Lidé na náměstí si potom mohli pochodeň podržet.

Thank you fro such a marvelous first day in Czech Republic. We are looking forward to the next days.

Děkujeme za krásný první den v České republice a těšíme se na další dny.

Členové týmu
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Agnikana Šenkýřová (Czech Republic), Ashish Zubatý (Czech Republic), Blanka Pernická (Czech Republic), Božena Slouková (Czech Republic), Janusz Wiewior (Poland), Jiří Zálešák (Czech Republic), Kamil Haman (Czech Republic), Katya Chunzuk (Ukraine), Miluše Šenkýřová (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Veljko Antic (Serbia), Vítek Studnička (Czech Republic), Zuzana Docziová (Slovakia).  
Další členové  
Anežka Janečková, Daniel Málek, Petr Čajánek, Bronislava Orbesová, Robert Býček, Miroslav Adámek, Zdeněk Dvořák
Fotografové
Apaguha Vesely, Ashish Zubatý, Marek Šolta
Uběhli jsme s pochodní 50.0 km z Brumov-Bylnice do Zlín.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše