jún 24, 2014 Live from the road

Dubnica nad Váhom - Horné Srnie

Reported by Danica Cernakova 10.0 km

Starting in the colourful Dubnice today.

Dnešok v Dubnici nad Váhom nám začal pekne farebne.

The Mayor of Dubnica nad Váhom, Ing. Jozef Gašparík, welcomed us at local Primary school of Pavol Demitra.

Pán primátor Dubnice nad Váhom, Ing. Jozef Gašparík, nás privítal na Základnej škole Pavla Demitru.

The school was about to have a sports day today.

Škola na ten deň usporiadala športový deň pre deti.

Some excercise to warm up...

Ešte nejaké cviky na zahriatie...

...and then bringing peace into our hearts to always play fair-play.

...a potom sme vniesli mier do naších sŕdc, aby sme hrali v duchu fair play.

The Mayor leads us out towards our next destination.

Pán primátor nás vedie von zo školského areálu v smere nášho ďalšieho cieľa.

...accompanied by local sportsmen with whom it was hard to keep up.

...sprevádzaní športovcami, ktorí nás hnali ako o dušu.

And the stark was watching over from above.

A bocian to všetko pozorne sledoval z hora.

Now in the last school in Slovakia in Horne Srnie; displaying what is not peace and harmony.

Prezentácia scénky o tom, čo nie je mier a harmónia v poslednej Základnej škole na Slovensku v Hornom Srní.

Spirit of friendship is ruling over this place.

Duch priateľstva vládne na tomto mieste.

We were happy to see the Mayor as well and presented him a small gift.

Boli sme veľmi radí, že medzi nás zavítal pán starosta, ktorý dostal od nás malý darček.

Thanks for the time we shared together!

Vďaka za všetok čas, ktorý sme spolu strávili!

Next we continued towards Czech Republic. At the border we were received by Mrs. Gajduskova, 1st deputy chairman of the Senate of Pairlament of the Czech Republic. We were very happy to hear she shares with us the ideals of Peace and spirit the Run represents!

Ďalej sme pokračovali smerom k Českej republike. Na hranici nás privítala prvá miestopredsedkyňa Senátu Parlamentu Českej republiky. Boli sme veľmi šťastní, že aj ona zdieľa s nami všetky ideály Mieru aj ducha, ktorý tento Beh reprezentuje.

Together met Mrs. Gajduskova, Mayor of Hornie Srnie on the Slovakian side and Mayor of Brumov-Bylnice on the Czech side. As they told us, the border doesn't practically exist here as both towns cooperate closely and peacefully for centuries. What an example!

Pani Gajdušková sa stretla na českej hranici aj so starostami oboch susedných obcí- na slovenskej strane pán starosta z Horného Srnia a z českej strany prišiel pán starosta z Brunova-Bylnice. Povedali nám, hranica medzi obcami prakticky neexistuje, obe obce spolu veľmi úzko a mieruplne spolupracujú už dlhú dobu. Ostatné krajiny si môžu z nich zobrať príklad!

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Zuzana Klásková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Slovakian runners
Photographers
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 10.0 km from Dubnica nad Váhom to Horné Srnie.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all