jún 23, 2014 Live from the road

Prievidza - Dubnica nad Váhom

Reported by Danica Cernakova 72.0 km

Little kids from the kindergarden Benickeho in Prievidza helped us to start the day with happy face.

A začať deň s úsmevom na tvári nám pomohli malí škôlkári z Materskej škôlky Benického v Prievidzi.

These smiling faces really gave us energy for the whole day!

Tieto vysmiate tváričky nám skutočne dali energiu na celý deň!

The kids were were cheerful and peaceful at the same time.

Decká boli radostné a mieruplné zároveň.

We have received this beautiful picture from the kids with the wish to give it further to the last school in Slovakia.

Dostali sme od nich na pamiatku takýto krásny obrázok so želaním, aby sme ho odovzdali poslednej škole na Slovensku.

So here we are already rushing to another village Dolne Vetenice.

No a tu už frčíme do ďalšej obce Dolné Vestenice.

There we met with around 200 kids from the local school at their nice playground.

Tam sme sa stretli asi s 200 deťmi na peknom školskom ihrisku miestnej školy.

The Mayor of the village Mr. Michal Jedinak also attended our meeting and gave us a nice welcome.

Mítingu sa zúčastnil aj pán starosta Ing. Michal Jedinák a pekne nás všetkých privítal.

God, what can I do to make people take peace seriously here on earth?

Bože, čo mám robiť, aby ľudia konečne brali mier vážne na zemi?

" Give the peace torch from hand to hand..."

" Podávaj mierovú pochodeň z rúk do rúk..."

" ...and run and run towards the tomorrow sun!"

" ...a bež a bež až k slnku lepšieho zajtrajška!"

The mission that maybe seemed first impossible, was finally fulfiled!

Misia, čo nemožná by sa niekomu zdala, bola nakoniec splnená!

Another beautiful meeting with a lot of kids from sport Primary school in Banovce nad Bebravou.

A ďalšie krásne stretnutie s veľkým počtom detí zo športovej Základnej školy v Bánovciach nad Bebravou.

The Mayor of the town Mr. Marian Chovanec also came and had very nice speech.

Zúčastnil sa aj pán primátor mesta Marián Chovanec, ktorý mal veĺmi pekný prejav.

The local TV has recorded everything.

Miestna televízia všetko zaznamenala.

All children were very receptive and obedient- it was joy to team up with them!

Všetky deti boli veľmi vnímavé a poslušné- radosť s nimi spolupracovať!

Also our teammate Livka was happy!

Aj naša parťáčka Livka bola spokojná!

Our gratitude goes also to the school management.

Našu vďaku si veru zaslúžilo aj vedenie Základnej školy.

From Banovce we were accompanied for a while with a very nice member of an amateur running club- " Banovski behuni"

Z Bánoviec nás odprevadila veľmi sympatická členka amatérskeho bežeckého klubu- "Bánovskí behúni".

Pepino looks like performing the most popular hit: " I'm so happy..."

Pepíno si asi zanôtil známy hit: " I'm so happy..."

Our further stop is in...

Našou ďalšou zastávkou je...

Around 30 cute children from a kindergarden was our audience.

Okolo 30 roztomilých detí z materskej škôlky nám robilo publikum.

And these nice older people, but still young in the heart, sang very nicely fo us.

A títo starší milí ľudia, ale stále v srdci mladí, nám pekne zaspievali.

The Mayor Mrs. Anna Sykorova told us also something about the history and the present situation of the village Svinna.

Pani starostka Ing. Anna Sýkorová nás trochu oboznámila aj s históriou a so súčastnou situáciou dediny Svinná.

These young ladies are very talented dancers.

Tieto mladé dámy sú veľmi talentované tanečníčky.

Thank you Svinna for your beautiful reception!

Ďakujeme obci Svinná za krásne prijatie!

The city Trencin also received us magnificently...

Mesto Trenčín nás tiež veľkolepo prijalo...

The Castle is the biggest pride of the city Trencin.

Trenčiansky hrad- najväčšia pýcha Trenčína

Member of municipal parliament of the city Trencin, Jan Babic, held our peace torch with pride.

Poslanec mestského zastupiteľstva, pán Ján Babič, sa s hrdosťou chopil našej mierovej pochodne.

We enjoyed very interesting dancing performance.

Užili sme si veľmi zaujímavé tanečné vystúpenie.

The two best runners of the city Trencin also with pleasure ran with us symbolically few meters.

Dvaja najlepší trenčianski bežci si s nami tiež radi zabehli symbolicky pár metrov.

The last destination of today was a beautiful little spa town Trencianske Teplice.

Poslednou zastávkou dnešného dňa bolo krásne kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice

...where Vicemayor Mrs. Monika Psencikova has kindly received us.

...kde nás láskavo prijala pani zástupkyňa primátora Monika Pšenčíková.

These ladies were moved to tears from our presentation about the Peace Run.

Tieto dámy boli dojaté až k slzám z našej prezentácie o Mierovom behu.

Another day, another day,
My soulful world with its crying need.
-- Sri Chinmoy

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Zuzana Klásková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Slovakian runners
Photographers
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 72.0 km from Prievidza to Dubnica nad Váhom.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all