Čer. 24, 2014 Live from the road

Brumov-Bylnice - Valašské Meziříčí

Reported by Ondřej Mocný 68.0 km

Today we started in Slovakia but later that morning we were already by the Czech border.

Dnes jsme začli na Slovensku, ale později ráno jsme již byli na Českých hranicích.

At the border we were received by Mrs. Gajduskova, 1st deputy chairman of the Senate of Pairlament of the Czech Republic. We were very happy to hear she shares with us the ideals of Peace and spirit the Run represents!

Na hranicích nás přivítala Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Velmi rádi jsme slyšeli, že s námi sdílí ideály a ducha, které Peace Run v sobě nese!

Together met Mrs. Gajduskova, Mayor of Horne Srnie on the Slovakian side and Mayor of Brumov-Bylnice on the Czech side.

Spolu se zde setkali paní Gajdůšková a starostové obou pohraníčních měst, Horné Srnie a Brumova-Bylnice.

As they told us, the border doesn't practically exist here as both towns cooperate closely and peacefully for centuries. What an example!

Jak nám prozradili, tato hranice tu prakticky neexistuje, protože obě města spolu blízce a míruplně spolupracují už po staletí.

We're fully in the Czech Republic now and children await!

Teď už jsme plně v České republice a tísíce dětí i dospělých na nás už čeká!

First was school in the border town of Brumov-Bylnice.

První škola byla v pohraničním města Brumov-Bylnice.

Everyone could place goodwill into the Peace torch.

Každý mohl do Mírové pochodně vložit dobrou vůli svého srdce.

The children showed us the right direction to continue.

Děti nám ukázaly správný směr, kudy pokračovat dál.

The Mayor of Valasske Kloubouky kindly introduced the Run in our next stop.

Starosta Valašských Kloubouků nás přivítal při naší další zastávce.

Kids listened...

Děti naslouchaly...

...and really strived to feel peace within their hearts.

... a opravdu se snažily cítit v srdci mír.

Many have succeeded!

Mnohým se to povedlo!

Thank you for your energy and inspiration!

Děkujeme za vaší energii a inspiraci!

Next we stopped in Francova Lhota.

Další zastávkou byla Francova Lhota.

The teachers have received together Certificate of Appreciation for taking part in the Run.

Učitelé a uřitelky od nás společně převzali Děkovný list za účast na Běhu.

School in Horni Lidec quickly followed.

Následovala škola v Horní Lidči.

Our many thanks to the school that we could share nice moments together.

Děkujeme, že jsme spolu mohli strávit několik krásných chvil.

In Lidecko we were joined by senator Mrs. Gajduskova who we've met at the Slovak-Czech border earlier that morning.

V Lidečku se k nám opět přidala senátorka Alena Gajdůšková, se kterou jsme se potkali ten den ráno na hranicích.

The Mayor was very happy to meet with the senator.

Pan starosta byl velmi mile překvapen touto návštěvou.

And the kids were intrigued.

A děti byly věru zvědavé.

Certificate of Appreciation to the school director for receiving the Run wholeheartedly!

Děkovný list předán paní ředitelce za přijetí Mírového běhu!

Perfect refreshment for our runners on their journey.

Ovoce - nejlepší běžcův přitel v horkém dní.

This time, together with the Mayor of Lidecko.

Znovu společné foto, tentokrát se starostou Lidečka.

At the entrance of Vsetin we met experienced local runners who joined us on our journey to Valasske Mezirici today.

Při vstupu do Vsetína jsme se setkali se zkušenými místními běžci. Připojili se k nám na celou cestu až do Valašského Meziříčí.

Together we stopped at the Sychrov school.

Cestou jsme se zastavili ve škole Sychrov.

Such little kids were performing for us.

Takové malé děti si pro nás připravili milé vystoupení s fáborky.

And we for them!

Na oplátku jsme předvedli něco my jim.

Sharing a moment of peace together with the torch.

Chvíle plná míru v srdci s planoucí pochodní v ruce.

Now we're going through the center of Vsetin.

Krátce na to jsme proběhli centrem Vsetína.

We were invited to present our international team to the city council.

Byli jsme pozváni, abychom představili náš mezinárodní tým městskému zastupitelstvu.

The Mayor, Iveta Taborska, and our European team captain.

Starostka Iveta táborská s kapitánem Evropského týmu.

There was a meeting underway, but hopefully we didn't disturb it too much.

Právě probíhalo zasedání, snad jsme ho moc nenarušili.

Council members passed the torch from hand to hand and exchanged smiles.

Členové zastupitelstva si předávali pochodeň i úsměvy.

After refreshing ourselves we quickly covered remaining kilometres towards Valasske Mezirici.

Po občerstvení se jsme se rychle vydali zdolat zbývající kilometry do Valašského Meziříčí.

Runners from Vsetin kept the pace up.

Vsetínští nasadili svižné tempo.

Entering Valasske Mezirici our local helper Zuzka Matulakova carried the torch through the city.

U vstupu do města pochodeň převzala Zuzana Matuľáková, která nám zde pomohla vše zařídit.

At the city hall we were received by Deputy Mayor Mr Pernicky.

U radnice se zástupcem starosty Jiřím Pernickým.

Together we shared some funny and interesting stories.

Navzájem jsme si vyměnili několik zajímavých i vtipných historek.

Quiz: Who is bigger - the torch or the kid?

Kvíz: kdo je větší - dítě nebo pochodeň?

It was a really INTENSE day. After 11 meetings and several thounsands of kids we were totally grateful just to quietly lie down in the evening. But the inspiration and satisfaction we have received in return was tremendous!

Byl to dnes opravdu INTENZIVNÍ den. Po 11 ceremoniích a nějakém tisíci dětí jsme byli opravdu rádi, že si večer můžeme pouze tiše lehnout. Ale inspirace a naplnění, které jsme na oplátku získali, byli k nezaplacení!

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Zuzana Klásková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Czech runners
Photographers
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 68.0 km from Brumov-Bylnice to Valašské Meziříčí.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all