Čer. 25, 2014 Live from the road

Zlín - Prostějov

Reported by Abhejali Bernardová, Andrea Malíšková 64.0 km

This morning we started on Zlin main square, getting everything ready for setting a new czech record in releasing paper doves. The previous record was 256. On the left is the commisioner of the Czech agency Dobrý den which is in charge of the records in Czech Republic. On the right is Jan Majkus who was very kindly the MC for the morning.

Dnešní ráno začalo na náměstí Míru ve Zlíně, kde se vše připravovalo na překonání českého rekordu v počtu puštěných papírových holubic. Předchozí rekord byl 256. Vlevo je paní komisařka Zuzana Gofrojová z agentury Dobrý den, která dohlížela nad správností rekordu. Vpravo je Honza Majkus, který nám ráno pomáhal moderovat. Oběma moc děkujeme.

Children started coming at 7:30am. They could visit some continents and do some task while visiting. They also learned a few things. They could also hold the peace torch and make their wishes for better world.

Děti postupně přicházely už od 7:30, měly možnost navštívit některé kontinenty a tam splnit některé úkoly a dozvědět se zajímavé věci. Také si mohly podržet mírovou pochodeň a vložit do ní své přáníčko pro lepší svět.

It's cool, right?

Je to cool, co?

These kids are visiting Australia.

Tady jsou děti na návštěvě u klokanů.

Where does the run go?

A tady se dívají, kudy všude po Evropě běžíme.

Then there was time to start drawing and writing their peace wishes and messages.

Potom už byl čas začít kreslit a psát mírová přání a poselství.

The kids were give a cut paper dove. They wrote their message for other kids and people on it. So the record was not just about releasing paper doves - everyone had to think and feel, what they wanted to send to the world, a good thought, a good wish.

Děti dostaly vystřiženou papírovou holubičku, na kterou napsaly přání pro ostatní děti i dospělé na světě. Při rekordu tedy nešlo jen o to pustit holubičku, každý jsme se museli zamyslet, zkusit pocítit, co bychom rádi poslali do světa, jakou dobrou myšlenku, jaké přání.

With their doves everyone had to pass this gate...

S holubičkami v ruce každý prošel bránou,...

...to be officially counted.

...aby ho paní komisařka mohla započítat.

There were two lines facing each other. While waiting for everyone they could touch the peace torch.

Seřadili jsme se do dvou řad naproti sobě, a zatímco jsme čekali, až se všichni seřadí, putovala z ruky do ruky mírová pochodeň.

The city was represented by the deputy mayor Mr. Kašný. He too had a dove.

Za město Zlín se zúčastnil náměstek primátora pan Kašný a i on pustil jednu holubičku.

We were many, many - the count stopped at 452 people at the end. So the record was broken by a big number.

Bylo nás hóóóódně, nakonec celkem 452 - rekord jsme tedy výrazně překonali.

Then we counted down together and then released the doves at the same time.

Pak už jsme společně odpočítávali od deseti k jedné a společně holubice pustili do světa.

A moment of silence and awe...

Chvilka ticha a úžasu...

Let there be peace.
Other wishes were e.g.: May people love each other. No wars! Everyone deserves love. LEt everyone be healthy and smiling. And many other beautiful wishes. One wish was: I wish to run with the Peace Run for a while :-) We are glad to hear that!

There will be an exhibition of the doves and photos from these 2 past days.

Ať žije mír.
Další přání byla například: Ať se máme všichni rádi. Žádné války! Lásku si zaslouží každý. Ať jsou všichni zdraví a usměvaví. A spousta dalších krásných přání. Ale také: Přál bych si běžet kousek v Peace Run :-) To jsme moc rádi!

Z holubiček, které nám děti věnovaly, uděláme výstavu. Přidáme k tomu také fotky ze včerejší a dnešní etapy.

The time came to start running again. Mr. Kašný said a few words and ran with us from the square. There were high fives with the kids.

Pak už nastal čas pomalu vyběhnout. Pan Kašný řekl několik slov a vyběhnul s běžci z náměstí. Děti nastavily ruce a my si s nimi při odběhu mohli plácnout.

After the torch ran off to Prostějov the kids could still visit the continents and run as well.

Po odběhu pochodně na další etapu do Prostějova si děti mohly obejít kontinenty, které nestihly, a také si zaběhat.

Everyone took a picture at the end.

Na konci se všichni fotili.

Thank you to all of you for coming to be part of this great event. We all loved it.

Všem moc děkujeme za účast, byla to krásná akce a všem se moc líbila.

What animal is that?

Co je to za zvíře?

Rushing with the torch.

Úprk s pochodní.

And here we are running to Otrokovice.

A už jsme na trase. Rozhodli jsme se do Otrokovic běžet po klidné cyklistické stezce podél řeky, která nás dovedla až na hlavní náměstí.

Thank you to local runners for runnign with us.

Děkujeme Jirkovi Prokopovi a dalším běžcům, kteří se k nám přidali.

There was a program for schools in Otrokovice in elementary school Mánesova. About a kilometer before the school there was a lot of kids ready to sun with us and show us the way to school.

V Otrokovicích nás čekal společný program na základní škole Mánesova. Asi kilometr před školou nás ale čekal pořádný houf dětí, které převzaly pochodeň a do školy nás zavedly.

These were students from elemetary schools Trávníky, Komenského and Mánesova. They came not only to greet us but to run with us as well.

Byli to žáci základní školy Trávníky, Komenského a Mánesova, kteří se na uvítání běžců přišli nejen podívat, ale si i zaběhat.

The program was at the school field, luckily there was a microphone.

Program proběhl na školním hřišti, kde byl naštěstí mikrofon, aby v tom davu dětí bylo vůbec něco slyšet.

They had a preformance ready for us which was very nice.

Místní žáci si pro nás připravili vystoupení a s doprovodem kytary nám velmi pěkně zazpívali.

We felt peace in our hearts.

Cítili jsme mír v srdci.

The city was represented by a keen runner and a teacher form Mánesova school, Mr. Vlastimil Bukovjan. He is also a city council member.

Pochodeň za město Otrokovice převzal náruživý běžec a učitel ze ZŠ Mánesova pan Vlastimil Bukovjan.

After the program the whole school ran with the torch and then continued on our way to Kvasice.

Po krátkém programu jsme s celou školou popoběhli s mírovou pochodní a vydali se na další trasu – do Kvasic.

Kvasice is a village near to Otrokovice.

Obec Kvasice leží nedaleko Otrokovic.

We were greeted by the principal Ladislav Škrabal and probably all of the kids from the local school.

Uvítal nás zde přívětivý pan ředitel Mgr. Ladislav Škrabal, a to snad se všemi dětmi z tamní školy, které nás čekaly před hlavním vchodem.

Everyone got a chance to hold the torch and make their peace wish.

Každému jsme dali příležitost podržet si pochodeň a vložit do ní své přání pro mír.

There were great refreshments and we got ready to run to Kroměříž.

Všichni jsme se občerstvili výbornými koláčky a připravili se na cestu do Kroměříže.

There was a police escorting us in Kroměříž which we were very grateful for as the city was very busy and lively. Local kids joined us before we ran to the square.

V Kroměříži jsme byli rádi za městskou a státní policii, která běžce městem provázela. Město bylo opravdu rušné a dopravní ruch dýchal běžcům silně na záda. Před náměstím se k nám přidaly děti ze základních škol a družin, se kterými jsme doběhli na pódium.

There were performances on the stage and as we ran in there was live music.

Zde už probíhala různá vystoupení a na náměstí jsme vběhli za zvuku živé hudby.

The kids were able to become true memebrs of our Peace Team.

Dětem se podařilo stát se skutečnými, právoplatnými členy Mírového týmu.

Here we are in Japan...

Tady si hrajeme na Japonce...

Certificate of Appreciation and a painting for World Harmony.

Děkovný list a obrázek Světová harmonie.

Then we ran around the aquare, took a lot of pistures and started running to Chropyně.

Ještě jsme si oběhli kroměřížské náměstí, nafotili spoustu společných fotografií a vydali se do Chropyně.

Kids got colouring pictures and stickers.

Děti z družin si od nás odnesly Peace Run omalovánky a samolepky.

Getting refreshed for the next kilometres...

Občerstvení na další cestu...

As we ran into Chropyně the Peace Run theme song was played in the local radio.

V Chropyni nás již od úvodní cedule provázela v rozhlase znělka Mírového běhu.

We ran to the town hall where we were greeted by the mayor Věra Sigmundová. There was refreshment as well, and a lot of kids. We became indians, Japanese, kagaroos and caravan in Africa.

Doběhli jsme až k radnici, kde nás přivítala paní starostka Ing. Sigmundová Věra. Bylo tu pro nás připravené i občerstvení a kupa dětí, se kterými jsme si zahráli na Indiány, Japonce, klokany a karavanu v Africe.

The mayor really impressed us - she had her running shoes on and started running with us.

Nejvíce nás ale nadchla paní starostka, která byla připravená ve sportovní obuvi a skutečně s námi na trasu vyběhla.

She and some kids ran with us to the end of Kroměříž district.

A podařilo se jí i s dalšími dětmi doběhnout až k hranici kroměřížského kraje.

We had a beautiful weather the whole day though the forecast was stormy. Runner did a lot of kilometres and carried the peace torch another 65km. Our thanks to everyone who participated, without you it would have been much more difficult.

Celý den nás doprovázelo výborné počasí, i když předpověď hrozila bouřkami. Běžci si vydatně zaběhali a přenesli mírovou pochodeň na své mírové pouti o dalších 65 km dál. Všem moc děkujeme za účast a podporu, bez vás všech by to bylo mnohem těžší.

Torch carried by
Andrea Malíšková (Czech Republic), Anusobhini Rabensová (Czech Republic), Ema Rabensová (Czech Republic), Helena Machálková (Czech Republic), Jiří Čáslava (Czech Republic), Keertivati Šenkýřová (Czech Republic), Martin Pernický (Czech Republic), Petr Samák (Czech Republic), Réva Hujerová (Czech Republic), Roman Esterka (Czech Republic), Sylva Strádalová (Czech Republic), Zuzana Docziová (Slovakia).  
Accompanied by  
Anežka Janečková, Jiří Prokop, Zbyněk Šanda
Photographers
Martin Pernický
The torch has travelled 64.0 km from Zlín to Prostějov.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all