PEACE RUN

Czech Republic 26 June: Prostějov - Bystřice nad Pernštejnem

Another intense day full of children

Další intenzivní den plný dětí

The sky was playing colors today.

Obloha dnes hrála všemi barvami.

At the beautiful city hall of Prostejov.

V krásné Prostějovské radnici.

Our day started in Prostejov where we were received by the mayor and his colleagues.

V Prostějově jsme dnes začli přijetím u pana starosty a jeho kolegů.

A big group of children from Prostejov joined others with their wishes for peace.

Velká skupina dětí se k nám připojila se svými přáními pro mír.

Enthusiastic marathoners of Prostejov awarded each Peace Run team member with a medal of their club.

Nadšení Prostějovští maratonci obdarovali každého člena Mírového běhu speciální medailí jejich klubu.

The runners of Prostejov gather in front of the city hall.

Běžci a děti z Prostějova se spolu řadí před radnicí.

The representatives of Prostejov starting today's run.

Zástupci Prostějova odstartovali dnešní den.

Our youngest team member Akos with his birthday cake.

Náš nejmladší člen Akos s jeho narozeninovým dortem. Dnes mu bylo 12!

Heading towards Plumlov with young local sportsmen.

Směrem do Plumlova s místní sportovní mládeží.

Deputy mayor of Plumlov greets the runners.

Zástupce startosty z Plumlova přivítal běžce.

Marathon runners from Prostejov receive a Torch-Bearer Award. We were happy to have them run with us. We wish them good training for their next marathon.

Maratonci z Prostějova od nás získali ocenění Posel Míru za inspirování lidí kolem sebe. Moc rádi jsme s nimi běželi. Přejeme bezproblémový trénink na další maraton!

Runners from Boskovice taking their part in the relay.

Boskovičtí převzali pochodeň.

Running up to the city hall in Boskovice.

Vzhůru k Boskovické radnici.

The kids of Boskovice participating in the program...

Děti z Boskovic účastňující se programu...

Mrs Vitkova (deputy mayor) of Boskovice greeting runners once more after two years. We thank her for her wonderful support!

Paní vítková (zástupce starosty) města Boskovice přijala opět po dvou letech běžce. Děkujeme za úžasnou podporu!

The girls from Boskovice with their joyful dance performance...

Boskovické tanečnice s jejich radostným vystoupením...

Approaching Kunstat with promising football players...

Do Kunštátu jsme se blížili za doprovodu nadějných fotbalistů...

The fountain at the square in Kunstat.

Fontána na náměstí v Kunštátu.

King George from Kunstat and Podebrady...

Král Jiřík z Kunštátu a Poděbrad...

... and Mr. Wetter - mayor of Kunstat.

... a pan Wetter - starosta Kunštátu.

A wish for peace in Kunstat...

Přání pro mír v Kunštátu...

Final photo in Kunstat.

Poslední společné foto v Kunštátu.

Wow, another day full of running, children, ceremonies, more running, more children, even more children and some more running. A perfect Peace Run day.

Vau, další den plný běhání, dětí, ceremonií, více běhání, více dětí, ještě více dětí a nějakého dalšího běhání. Ideální den na Mírovém běhu.