jún 21, 2014 Live from the road

Komárom - Nitra

Reported by Danica Cernakova, Ondřej Mocný 77.0 km

After 6 days in Hungary we crossed Donau once again to Slovakia. We observed that both countries really have much more in common than they probably think! But, in addition, each of them has some unique qualities. In Hungary, we felt the contemplative nature of people, while in Slovakia there is a lot of cheerfulness.

Po 6 dňoch strávených v Maďarsku sme opäť prekročili Dunaj spät na Slovensko. Znovu sme sa presvedčili, že obe krajiny majú veľa spoločného, ale zároveň je každá z nich jedinečná. Zatiaľ čo v Maďarsku sme cítili hĺbavú náturu ľudí, na Slovensku bolo zase veľa radosti.

All roads go from Komarom it seems. To Roma it's only 787km!

Zdá sa, že všetky cesty vedú z Komárna. Do Ríma to je len 787km!

Above Donau...

Nad Dunajom...

... our Slovakian brothers and sisters teamed up with Hungarian runners.

...naši slovenskí bratia a sestry sa pridružili k tímu maďarských bežcov.

The Deputy Mayor of Komarno gave us very heartfelt welcome. We are happy to meet people who understand and live the vision of the Run!

Zástupca primátora Komárna nás všetkých veľmi srdečne privítal. Sme šťastní, keď stretávame takých ľudí, ktorí chápu a žijú víziou Behu!

He said to us that before the city Komarno was divided, but nowdays it already feels again as united city. He said also one beautiful sentence, which we will carry in our hearts further through the whole Europe: " I am sure your mission will live through everything!"

Pán zástupca nám povedal, že Komárno bolo kedysi rozdelené mesto, no v súčasnosti pôsobí opäť ako jeden celok. A ešte vyslovil jednu krásnu vetu, ktorú budeme niesť vo svojich srdciach ďalej na ceste po Európe: " Som si istý, že vaša misia prežije všetko."

While entering Hurbanovo young footballers joined in.

Ako sme vchádzali do Hurbanova, pridali sa k nám aj mladí futbalisti.

We briefly interrupted beach volleyball tournament currently being played and presented our team.

Na chvíľu sme prerušili turnaj v plážovom volejbale a predstavili sme náš tím.

Feeling happiness...

Pocit šťastia...

Group photo with the Mayor, Mrs. Zemkova, who remembers our run from the year 2008 and the director of the freetime activities center, Mrs. Gyoreova.

Spoločná fotka s pani primátorkou JuDr. Zemkovou, ktorá si pamätá náš beh ešte z roku 2008 a pani riaditeľkou z Centra voľného času pani Mgr. Gyoreovou.

T-shirt and certificate of our appreciation to the town!

Tričká a ďakovné listy venované mestu!

Because the slovak homemade " buchty" / cake with jam/ were incredible!!

Pretože slovenské domáce buchty boli neuveriteľne dobré!

Empowered and happy towards Nove Zamky!

Posilnení a šťastní smerujeme na Nové Zámky!

Torch carried by local runner who is also English teacher!

Pochodeň niesol aj domáci bežec, ktorý je okrem iného aj učiteľom angličtiny!

The Mayor Mr. Pischinger of Nove Zamky is man of heart.

Primátor mesta Nové Zámky pán Ing. Pischinger je človekom so srdcom na mieste!

We really felt that he understands why we are running. And he tries to live it!

Cítili sme, že pán primátor skutočne rozumie, prečo bežíme...a snaží sa podľa toho aj žiť!

Back in the countryside.

A sme späť na ceste krásnou krajinou...

The runner-teacher leads to our next destination.

Bežec-učiteľ nás vedie do nášho ďalšieho cieľa.

And we are joined by his students who also train hard to become athletes.

A pridali sa k nám aj jeho žiaci, ktorí tvrdo trénujú, aby sa z nich stali výborní atléti.

Nice pace!

Dobré tempo!

Nice flag!!

...a pekná vlajka!

Now in Surany, Deputy Mayor Bartovic kindly received our torch.

Dobehli sme do Šurian, kde srdečne prijal našu pochodeň zástupca primátora pán Ing. Bartovič.

We got hats in the latest local fashion.

Dostali sme na pamiatku štýlové čiapky v Šuranoch.

Family photo: mum, son and his cousin in the back.

Rodinná fotka: mama, syn a vzadu jeho bratranec.

Bee. Bee.

Bzz, bzzz.

Deputy Mayor setting the pace.

Pán zástupca udáva tempo.

Fresh energy in Komjatice.

Nová posila v Komjaticiach.

Now warmly welcomed in the center of Komjatice, thar is nowadays considered as one of the most beautiful villages in Slovakia.

A teraz sme vrúcne privítaní v centre Komjatic, ktoré su momentálne považované za jednu z najkrajších dedín na Slovensku.

Girls from local elementary school performing a dance with batons.

Malé mažoretky z miestnej základnej školy si pre nás pripravili milé tanečné číslo.

We found some time for a small merry-go-round and we were back in our childhood times...

Našli sme si čas aj na kolotoč a vrátili sme sa späť do detských čias...

Whee-heeee!

Jeeeejdaaaa!

Team spirit with the torch and olympic flag.

V tímovom duchu s pochodňou a olympijskou vlajkou.

Moving further and still smiling!

Stále v pred a s úsmevom!

In the next village Branc many kids joined us for a run, although it was saturday!

V ďalšej dedine Branč sa k nám pridalo veľa detí aj keď bola sobota!

While others depicted our approach on paper.

Zatiaľčo niektorí vystihli zmysel nášho behu na papieri.

Even though it was Saturday there were still many kids eager to see us.

Napriek tomu, že bola sobota, dosť detí bolo na nás zvedavých.

Shouting our motto: Peace begins with me!!!

Všetci mocne zakričali naše motto: Mier začína u mňa!!!

Wishing for better world.

Prianie pre lepší svet.

It was really inspiring to see the effort children put to su about the Run.

Je to skutočne veľmi inšpirujúce, keď vidíme úsilie detí, ktoré vynakladajú na to, aby nejakým spôsobom podporili náš Beh.

With amazing school director Mrs. Vargova and very kind Mayor Mr. Gulka.

Skvelá pani riaditeľka miestnej Základnej školy pani Mgr. Vargová a milý pán starosta obce pán JuDr. Gulka

We also found some time for a footy game- Peacerunners against little football players and other kids...and we were beaten 4:1

A zostalo nám trochu času aj na " fucík"- Peaceruňáci proti malým futbalistom a žiakom...nuž a nabili nás asi 4:1

Soon after we entered Nitra - our final destination today.

Krátko potom sme už vchádzali do Nitry - našej cieľovej destinácie tohto dňa.

In the city park we had the final ceremony.

Naša záverečná ceremónia bola v peknom mestskom parku.

Sharing a moment of peace with visitors.

Spoločné zdieľanie chvíľky mieru s návštevníkmi parku.

And Natalka who didn't want to let the torch go.

A tu je naša najmenšia účastníčka Natálka, ktorá nechcela pustiť našu pochodeň.

Some held the torch also.

Niektorí si tiež radi podržali pochodeň.

While others sang a sweet song.

A poniektorí nám zase zaspievali aj roztomilú pesničku.

Local TV Central interviewing our European captain.

Miestna televízia Centrál spovedá nášho európskeho kapitána.

Astonishing castle above Nitra.

Majestátny hrad nad Nitrou.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Zuzana Klásková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Slovakian runners
Photographers
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 77.0 km from Komárom to Nitra.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all