Jun. 3, 2023 Live from the road

Kežmarok - Nowy Targ

Reported by Danica Cernakova, Erdenetsetseg Gankhuu 77.0 km

Our morning starts with the majestic High Tatras view from Velka Lomnica.

Naše ráno sa začína majestátnym výhľadom na Vysoké Tatry z Veľkej Lomnice.

Our first stop is in Kežmarok. It is Saturday morning, so we are not sure if anyone will come to the square.

Našou prvou zastávkou je Kežmarok. Je sobota ráno, a tak nie sme si istí, či niekto príde na námestie.

A pleasant surprise was a group of students who went out for a hike, but before that they came to welcome us.

Príjemným prekvapením bola žiacka skupina, ktorá si vyšla na výlet, ale ešte predtým nás prišla privítať.

We were greeted in the square by the mayor PhDr. Mgr. Ján Ferenčák (on the left), Mgr. Lucia Troppová, head of the Department of Education, Youth and Sports and Mgr. Dávid Cintula, manager of sport. We would like to thank them for the beautiful organization of today's event.

Na námestí nás privítal pán primátor PhDr. Mgr. Ján Ferenčák ( vľavo), Mgr. Lucia Troppová, vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu a Mgr. Dávid Cintula, manažér športu. Ďakujeme im za krásne zorganizovanie dnešnej akcie.

As part of our Peace Run, we recognise various personalities who inspire their surroundings by their example and who exemplify qualities that are close to our hearts. In Kežmarok we found two such citizens, who happen to be a grandfather and a granddaughter.

V rámci nášho Mierového behu oceňujeme rôzne osobnosti, ktoré svojím príkladom inšpirujú svoje okolie a ktoré sú príkladom kvalít, ktoré sú nám blízke. V Kežmarku sme našli hneď dvoch takýchto občanov, ktoré sú zhodou okolností starý otec a vnučka.

The Messenger of Peace Award was given to Blažej Adam, a former Czech-Slovak mountaineer, who has climbed many eight-thousanders and many smaller, much more difficult mountains. He was a professional rescuer of the Mountain Rescue Service and Air Rescue for more than 20 years, also a mountain guide. He has climbed in the Tatras, the Alps, the Caucasus, the Pamirs, Alaska and the Himalayas. He has received several awards for the Climb of the Year. He always reiterates how it wasn't just his achievement because he was never on his own and highlights the role of fellow climbers and the collective. He is very humble and you can see the love for nature in him which he passes on to the next generation.

Cenu Posol mieru dostal od nás Blažej Adam, bývalý česko-slovenský horolezec, ktorý zliezol mnoho osemtisícoviek a mnoho menších, oveľa obtiažnejšich hôr. Bol viac ako 20 rokov profesionálny záchranca Horskej Služby a leteckej záchrany, tiež horský vodca. Liezol v Tatrách, Alpách, na Kaukaze, Pamíre, Aljaške a v Himalájach. Dostal niekoľkokrát ocenenie Výstup roka. Vždy zopakuje, ako to nebol len jeho úspech, lebo nikdy na to nebol sam a vyzdvihuje úlohu spolulezcov a kolektívu. Je veľmi skromný a vidieť na ňom lásku k prírode, ktorú predáva ďalším generáciám.

We were also happy to dedicate the Messenger of Peace Award to Viktorka Jefanovová. She is still young, but has had a range of achievements, among the greatest are: Miss Universe (NABBA Association) - 1st place, 2018 - at that time she became the first female holder of this title in the world, Nabba World Championship - 1st place in Bikini Fitness Junior, 2019 and Female Athlete of the Year 2019 from high schools. She is currently a coach and enjoys helping her clients create a healthy, long-term sustainable lifestyle.

Cenu Posol mieru sme s radosťou venovali aj Viktorke Jefanovovej. Je ešte mladučká, ale má za sebou celú škálu úspechov, Medzi najväčšie patria: Miss. Universe (NABBA Asociácia) - 1. Miesto, 2018 - vtedy sa stala prvou ženskou držiteľkou tohto titulu na svete, Nabba Majstrovstvá sveta - 1. Miesto v Bikini fitness Junior, 2019 a športovkyňa roka 2019 za stredné školy. V súčasnosti je trénerkou a rada pomáha svojím klientom vytvoriť si zdravý, dlhodobo udržateľný životný štýl.

After a short ceremony, we moved behind the grounds of the Town Castle where, in agreement with the Town Council, we unveiled a commemorative plaque for the newly-named Peace Tree. It is located in the park, in close proximity to the tank on display, which commemorates the liberation of the town during the Second World War. We are pleased to have been able to contribute to the idea of peace and hope for the future with such a symbolic dedication.

Po krátkej ceremónii sme sa presunuli za areál mestského hradu, kde po dohode s Mestským úradom sme odhalili pamätnú tabuľu pre novo-vymenovaný Strom mieru. Nachádza sa v parku, v tesnej blízkosti vystaveného tanku, ktorý pripomína oslobodenie mesta počas druhej svetovej vojny. Sme radi, že sme mohli prispieť k myšlienke mieru a nádeje do budúcnosti aj takýmto symbolickým venovaním.

Our second stop was the town of Spišská Bela where we were attracted by the aromatic smell of Slovak goulash, which was cooked at a street goulash competition on the square.

Našou druhou zastávkou bolo mesto Spišská Belá, kde nás prilákala aromatická vôňa slovenského guľášu, ktorý sa varil na pouličnej guľášovej súťaži na námestí.

We were amazed by the amount of fried onions of the traditional Slovak cuisine.

Ohromilo nás množstvo vyprážanej cibule v tradičnej slovenskej kuchyni.

We were surprised by the equipment we discovered in the fire truck.

Prekvapilo nás vybavenie, ktoré sme objavili v hasičskom aute.

Another beautiful view of High Tatras ...

Naskytol sa nám ďalší krásny výhľad na Vysoké Tatry...

...so everybody wants a photo with the scenic background.

...takže každý chce fotku s malebným pozadím.

High, Higher, Highest...

Vysoká, vyššia, najvyššia...

Vice Mayor Ing. Štefan Zima leads local runners to the grounds of the Primary School in Podolínec. You can see that he is a very skilled athlete.

Viceprimátor Ing. Štefan Zima vedie miestnych bežcov do areálu základnej školy v Podolínci. Vidno, že je veľmi zdatný športovec.

Little majorettes entertained us while we were still gasping for breath after running with the sprinting kids.

Malé mažoretky nás zabávali, kým sme ešte lapali po dychu po behu so šprintujúcimi deťmi.

Children actively joined our "World Harmony Run" song.

Deti sa aktívne zapojili do našej piesne "World Harmony Run"

Is this peaceful behavior or not?

Je to mierové správanie alebo nie?

Filled with Peace and Love.

Plná mieru a lásky.

Lunch in the school canteen together with the pupils took us back to our old school days.

Obed v školskej jedálni spolu so žiakmi nás vrátil do našich starých školských čias.

Cows always welcome us! How could we leave without taking a picture with them?

Kravy nás vždy vítajú! Ako by sme mohli odísť bez toho, aby sme sa s nimi odfotili?

The Peace Run team arrived at the border of Slovakia and Poland.

Tím Mierového behu dorazil na hranice Slovenska a Poľska.

Representatives of the two countries, Deputy Mayor of the town Spišska Stara Ves Jozef Grainda and the Mayor of administrative district Lapsze Nizne Jakub Jamroz, led the crowd along the Dunajec River, which in some part marks the border between Poland and Slovakia.

Zástupcovia oboch krajín, zástupca primátora Spišskej Starej Vsi Jozef Grainda a starosta správneho okresu Lapsze Nižne Jakub Jamróz, viedli dav pozdĺž rieky Dunajec, ktorá v určitej časti označuje hranicu medzi Poľskom a Slovenskom.

Good bye Slovakia!

Dovidenia Slovensko!

Welcome to Poland!

Vitajte v Poľsku!

What a spectacular welcome on the Polish side!

Veľkolepé privítanie na poľskej strane!

The Mayor of Lapsze Nizne was wearing a traditional folk costume from his region, which impressed us very much.

Starosta obce Lapsze Nizne mal na sebe tradičný ľudový kroj zo svojho regiónu, ktorý nás veľmi zaujal.

A group Koło Gospodyń Wiejskich from Nidzica received from us the Certificate of Appreciation for making incredible food for us.

Skupina Koło Gospodyń Wiejskich z Nidice dostala od nás Ďakovný list za prípravu úžasnej hostiny pre nás.

At the end, all of us from the Slovak side symbolically ran, led by the Deputy Mayor of Spišská Stara Ves, Mr. Jozef Graindo, towards our Polish sisters and brothers, who were led by the Mayor of Lapsza Nizna, Mr. Jakub Jamróz, to hand over the Peace Torch to them.

Na záver sme sa všetci zo slovenskej strany symbolicky na čele so zástupcom primátora Spišskej Starej Vsi Jozefom Graindom rozbehli k našim poľským sestrám a bratom, ktorých viedol starosta obce Lapsza Nizna Jakub Jamróz, aby sme im odovzdali Mierovú pochodeň.

From now on, for a few days, the Peace Torch will travel through different towns in Poland.

Odteraz bude Mierová pochodeň niekoľko dní putovať rôznymi poľskými mestami.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Leelavatee Spodniaková (Slovakia), Marek Bohman (Slovakia), Martina Šimoníková (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Varunavi Klabníková (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
The torch has travelled 77.0 km from Kežmarok to Nowy Targ.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all