Sept. 22, 2019 Live from the road

Târgu Secuiesc - Arpașu de Jos

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 158.0 km

A wish for peace before we the run starts...

Un gând de pace înainte de a începe alergarea...

On Sunday morning, the students and the teachers from the Hăghig School welcome us with joy and friendship.

Duminică dimineața, elevii și profesorii de la Școala din Hăghig ne-au întâmpinat cu bucurie și prietenie.

It`s hard to guess the country Vijayanta is coming from...

Greu de ghicit din ce țară vine Vijayanta...

It`s much easier to guess the country Ion is coming from!

Mult mai ușor de ghicit de unde vine Ion!

The „World Harmony Run” song and its actions are always fun for the kids.

Cântecul „World Harmony Run” și mișcările ce le însoțesc sunt mereu un prilej de bucurie pentru copii.

The principal of the school, Mrs Alina Bugnar, receives the torch...

Doamna Director Alina Bugnar primește torța...

And passes it to the kids....

Și o dă mai departe copiilor...

And to the other teachers...

Și celorlalți profesori...

We offer a certificate of appreciation and a beautiful painting by Sri Chinmoy representing „World Harmony”. We thank very much to the Hăghig School for the wonderful reception they offered us on a Sunday morning!

Înmânăm un certificat de apreciere și o pictură a lui Sri Chinmoy reprezentând „Armonia Mondială”. Mulțumim Școlii Hăghig pentru minunata primire ce ne-au acordat-o într-o dimineață de duminică!

The kids prepared us a gift having Sri Chinmoy's words written on a paper representing the Romanian flag.

Copiii ne-au pregătit un cadou purtând cuvintele fondatorului alergării, Sri Chinmoy, scrise pe culoriile tricolorului românesc.

„World harmony, world peace: these are not mare dictionary words. These are the realities, divine realities and supreme realities.” Sri Chinmoy

„Armonia mondială, pacea mondială: acestea nu sunt doar simple cuvinte găsite în dicționar. Acestea sunt realități, realități divine și realități supreme.” Sri Chinmoy

And a few steps for peace...

Și câțiva pași pentru pace...

The kids prepared a very beautiful painting on the topic of peace and included a welcome message in all the languages of our team members... We thank you!

Elevii au pregătit un minunat desen cu tema păcii și un mesaj de bun venit în toate limbile alergătorilor din echipa noastră... Vă mulțumim!

The priest blesses our torch telling us that it reminds him the Light of the Resurrection...

Și domnul părinte ne binecuvântează torța păcii spunându-ne că îi amintește de Lumina Învierii...

The locals also receive the torch with joy and curiosity...

Și localnicii primesc torța cu bucurie și curiozitate...

Our girls would love to have a horse for each...

Fetelor noastre le-ar plăcea să aibă câte un căluț...

Dima, our Ukrainian runner, is always ready to run...

Dima, alergătorul nostru ucrainian, este mereu gata de alergare...

Mihai, our driver, changed the steering wheel for the Torch...

Dl Mihai, șoferul nostru, a schimbat volanul cu Torța...

We reached our finial destination of the day, the beautiful mountain region of Arpașu de Jos.

Am ajuns la destinația noastră de azi, frumoasa zonă muntoasă a Arpașului de Jos.

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Dmytro Vietrov (Ukraine), Florina Papuc (Romania), Ion Frunza (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria).  
Photographers
Luiza Hariton, Mena Seguy
The torch has travelled 158.0 km from Târgu Secuiesc to Arpașu de Jos.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all