jún 7, 2016 Live from the road

Nove Zamky - Trnava

Reported by Danica Cernakova, Padyatra Komak 96.0 km

He greeted us joyfully, but he didn't want to run.

Veselo nás vítal, ale pobehnúť už nechcel.

The day began like a fairytale, maybe because of this mascot - Ant Radko.

Dnešný deň sa nám začal akosi rozprávkovo...žeby vďaka tomuto mravcovi Radkovi?

All started at awesome school in Nove Zamky, where we were welcomed by awesome students as well as awesome teachers.

Pribehli sme do super základnej školy v Nových Zámkoch, kde nás privítali super žiaci a takisto super pedagógovia.

At this time boys didn't even know how helpful they will be with their banners, because part of our program is a game "Run around the world in 10 minutes."

Tu chlapci ešte netušili, ako nám budú s týmito svetadielmi pri našej prezentácii nápomocní, máme v programe totiž hru -" Beh okolo sveta za 10 minút"

I have to great view from here.

Odiaľto je výborný výhľad.

We got to know that amongst the students there are great talents in different sport disciplines.

Ako sme sa dozvedeli medzi študentami tejto ZŠ sa nachádzajú veľké talenty v rôznych športových disciplínach.

Who knows, maybe these girls will become stars one day.

Ktovie, možno sú aj medzi týmito dievčatami budúce spevácke hviezdy.

This is how "Run around the world" part looks like - running with the torch reaching all continents...

Takto vyzerá ten "beh okolo sveta" - beží sa s pochodňou okolo kontinentov...

...and then we give high-five.

...a pritom sa dáva "ťapka".

Kids received their own passports...

Decká dostali aj cestovné pasy...

... and the passports got the stamps of each continent.

...a do cestovných pasov dostali pečiatky jednotlivých kontinentov.

"I hope we got all of them!"

"Dúfam, že máme všetky!"

We presented principal PeadDr. Marta Bystricka with the Certificate of Appreciation, because she was the person who organized this great unforgettable event.

Pani riaditeľla PeadDr. Marta Bystrická zaslúžene od nás obdržala Ďakovný list, pretože ona stála za organizáciou tohto celého podujatia, ktoré bolo pre nás nezabudnuteľným zážitkom.

At the end of the event with the help of principal and some of school's sportsmen we planted Peace Tree in front of the school.

Nakoniec sme spolu s pani riaditeľkou a najlepšími športovcami školy spoločne zasadili pred školou Strom Mieru.

Running into city of Surany.

Pribiehame do mesta Šurany.

At the City Hall many school kids were waiting for us as well as Vice Mayor Frantisek Tamasovic with the entourage of city representatives.

Pred Mestským úradom nás už netrpezlivo čakali deti zo ZŠ ako aj predstavitelia Mestského úradu na čele s víceprimátorom Františkom Tamašovičom.

Mr. Tamasovic warmly welcomed all of us.

Pán Ing. Tamašovič nás veľmi pekne všetkých privítal.

"I love my sister!"

prejav súrodeneckej lásky...

It seems that kids love the group running the most ... we wonder why is that?

Zdá sa, že spoločný beh majú deti najradšej...prečo asi?

This is the proof that they ran around the world - passport with the stamps from five continents. Some of them they even visited twice.

Tu je dôkaz, že deti obehli okolo sveta - pas s pečiatkami z piatich kontinentov. Niektoré navštívili dokonca aj dva krát.

We presented Mr. Vice Mayor and Vice principal of local school with Certificate of Appreciation as well as T-shirt and picture from the series "World-Harmony".

Zástupca primátora spolu so zástupkyňou ZŠ Bernolákova od nás dostali ďakovný list spolu s obrázkom "Svetová harmónia" a tričkom s naším logom.

Teacher with the help of young sportsmen led the way into Komjatice.

Do ďalšej obce Komjatice nás priviedli mladí športovci zo ZŠ na čele s pani učiteľkou telocviku.

Later on more runners joined us.

Na ďalšom úseku v Komjaticiach sa k nám pridali ďalší malí bežci.

At the square many kids awaited us as well as little majorettes.

Na námesti pri obecnom úrade Komjatíc na nás čakalo veľa žiakov zo ZŠ Ondreja Cabana spolu s malými mažoretkami.

"We do know where we can find peace!"

"My vieme kde treba ten mier hľadať!"

It is quite obvious that Komjatice is one big family...

Tu vidno, že Komjatice sú jedna veľká rodina...

We are grateful to young runners for joining us in running through their village.

Ďakujeme športovkyniam a športovcom z Komjatíc za spoločný beh ich malebnou obcou.

On our way we met with this "peace messenger".

Cestou sme stretli aj tohto posla mieru.

When running through Branc kids from the local school accompanied us from the beginning of the village all the way to their school.

Na ceste cez Branč sa k nám na chvíľu pridali aj žiaci zo ZŠ, ktorá stojí hneď pri ceste a tak si s nami zabehli od začiatku dediny po svoju školu.

In front front of the school principal made a few steps with us, for what we are very grateful.

Pred školou urobila s nami pár symbolických krokov s mierovou pochodňou aj riaditeľka ZŠ Branč pani Mgr. Mária Vargová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Seeing this instructions it looks easy...

Podľa návodu to vypadalo jednoducho...

... in reality it was a lot harder.

...v skutočnosti to táke jednoduché nebolo.

Running towards the school in Nitra.

V Nitre bežíme do ZŠ na Tulipánovej ulici.

On our way to the school we were accompanied by these two young athletes.

Cestou po Nitre nás sprevádzali aj títo dvaja mladí atléti z atletického klubu Stavbár.

We had a lot of fun with kids in Nitra.

V Nitre sme si to s deťmi tiež užili, boli veľmi šikovné.

When used properly Peace Run reflective band can be very trendy.

Peace Run reflexná páska može byť aj takýto módny doplnok.

Or it can be used as goggles. Very innovative.

Veľmi nápadité! Nové Peace Run okuliare.

There are even different models.

Trochu iný model Peace Run okuliarov.

We presented teacher from Nitra school with this picture.

Obdarovaná pani učiteľka zo ZŠ na Tulipánovej ulici v Nitre.

We appreciated the effort of city representative Mr. Siska, who helped us to organize this event.

Ocenili sme aj snahu mladého zastupiteľa Mestského úradu v Nitre pána Šišku, ktorý nám nezištne pomohol zorganizovať toto podujatie.

Mr. Mayor Milan Chmelár carrying the torch into his village.

Pán starosta Milan Chmelár nesie pochodeň do svojej obce Lehota.

Kids had the chance to help out as well.

Aj deti mali príležitosť pomôcť.

In Lehota we planted beautiful Peace Tree - cherry.

V Lehote sme spoločne zasadili tento krásny Strom mieru - čerešňu.

It was obvious that this is not the first tree Mr. Mayor is planting. Young helped as well.

Bolo zrejmé, že toto nie je prvý strom, ktorý pán starosta sadí. Aj malí priložili ruku k dielu.

Teacher from school in Lehota watched for safety of his kids. We are happy the they ran with us for so long.

Pán učiteľ z Lehoty jastrabím okom dozeral na bezpečnosť svojich žiakov. Ďakujeme, že ste s nami vydržali tak dlho bežať.

Some of our runners happily used this non-traditional transportation service.

Túto netradičnú bezplatnú taxi službu radi využili aj niektorí naši bežci.

Those who got tired of a long run from Lehota to Velke Zaluzie could use this handy way of transport.

Tí, čo nevládali prebehnúť z Lehoty do Veľkého Zálužia, mohli naskočiť na tento šikovný taxík.

Many young people from Lehota ran the neighboring village of Velke Zaluzie.

Mladí občania Lehoty spolu so starostom bežia s nami k ich susedom do vedľajšej obce Veľké Zálužie.

Mayor of Velke Zaluzie Mr. Milanovi Biro happily received the torch from Mr. Milan Chmelar, Mayor of his neighboring village.

Pán starosta obce Veľké Zálužie Milan Bíro radosťou prijal pochodeň od svojho suseda, pána Milana Chmelára, starostu z Lehoty.

May the oneness and friendship between these two villages last forever.

Nech vládne aj naďalej jednota a priateľstvo medzi týmito dvoma obcami.

Two villages are riding hand-in-hand to the finish.

Dve obce Lehota a Veľké Zálužie ruka v ruke pribiehajú spoločne do cieľa.

This is how it looks when Peace Run inspires two villages and joining them together.

Takto to vyzerá, keď Mierový beh nadchne dve obce naraz a spojí ich navzájom.

"What is happening? I have never seen so many runners at the same time around here!"

"Čože sa to tu deje? Toľko bežcov som tu pokope ešte nevidel!"

Everything is well documented.

Všetko je podrobne zdokumentované.

"I have just learn how to walk, but next time I am going to run with you!"

"Ja som sa len nedávno naučil chodiť, ale nabudúce už s vami pobežím!"

"Look mister what a beautiful birds we have!"

"Aha ujo, aké máme pekné holubičky!"

"We are peace doves!"

"My sme holubičky mieru!"

Paper doves fly! And carry our peace wishes all the way to the Heaven.

Papierové holubičky leťte a zaneste naše mierové priania do Neba.

Not even these Certificates of Appreciation could express our gratitude to both Mayors for this unforgettable meeting.

Ani tieto ďakovné listy nedokážu vyjadriť vďačnosť starostom oboch obcí za toto nezabudnuteľné stretnutie.

In Velke Zaluzie we planted the Peace tree as well - Ginko biloba.

Aj vo Velkom Záluzí sme zasadili Mierový strom - Ginko biloba.

This is how it looks when we look closer.

A takto vypadá, keď sa pozrieme z blízka.

Kids and village representatives.
For the organizing of this beautiful evening we are very grateful to the Deputy Mayor Ing. Ivana Gecikova as well.

Deti a zamestnanci obecného uradu.
Za toto krásne popoludnie ďakujeme aj pani prednostke Ing. Ivane Gecíkovej (druhej zľava), ktorá nám ho pomohla zrealizovať.

Kids help us with runnig to the end of village.

Deti nám ešte pomohli dobehnút na kraj obce.

Our heart's gratitude
Produces a sleepless energy
Which helps us bring about success
in each and every aspect of our life.

Vďačnosť násho srdca
vytvára bezsennú energiu,
ktorá nám prináša úspech
v každom aspekte násho života.
-Sri Chinmoy

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Livka Hlacova (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Nipura Ingram (Cook Islands), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Robert Jaros (Slovakia), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Uddipan Brown (New Zealand), Vlado Kulisek (Slovakia), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Nipura Ingram, Paramanyu Lebedev, Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 96.0 km from Nove Zamky to Trnava.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all