jún 8, 2016 Live from the road

Trnava - Bratislava

Reported by Padyatra Komak 49.0 km

Running into the school.

Vbiehame do školy.

Our day begins at the school in Trnava.

Dnes ráno začíname na základnej škole Andreja Kubinu v Trnave.

Before the kids realized what is happening we were already running.

Deti sa ani nenazdali, už museli behať.

We sing and exercise at the same time.

Spoločne sme si za spievali a zacvičili.

At the school in Trnava they're all good friends.

V Trnave na škole majú samé dobré kamarátky...

... a kamarátov.

When we pass the torch to kids "Peace sprint" begins.

Keď deťom dáme pochodeň, začína sa Mierový šprint.

At the end of our meeting we presented the Certificate of Appreciation to vise principle Mgr. Maria Pavlikova. Because she teaches physical education we presented her with our team T-shirt as well. Maybe next time she'll join us in running.

A na konci sme nezabudli odovzdať ďakovný list pani zástupkyni pre 1. stupeň Mgr. Márii Pavlíkovej. Keďže pani zástupkyňa vyučuje telesnú výchovu, priložili sme aj tímový dres. Možno si s nami nabudúce aj zabehne.

Group photo before we leave.

Pred odchodom ešte spoločné foto.

This is the way how kids in Cifer get to the school.

Takto v Cíferi deti cestujú do školy.

In this game kids are suppose to guess from which country is our runner. They guessed it correctly as soon as he said: "Good morning."

V tejto hre mali deti hádať, odkiaľ bežec pochádza. Uhádli to hneď ako povedal: "Good morning."

Of course we have our own motto: "Peace begins with me!", but the one on T-shirt is just as good.

Samozrejme aj my máme svoje motto: "Mier začína u mňa!", ale toto na tričku je rovnako dobré. :)

"Here is the proof that we ran around the world."

"Obehli sme celý svet tu je dôkaz!"

We also presented the Certificate of Appreciation to the school in Cifer for this beautiful meeting.

Aj základná škola v Cíferi obdržala ďakovný list za toto krásne prijatie.

"We have painted this one!"

"Toto sme kreslili my!"

"It seems we are right on time."

"Zatiaľ to vyzerá, že ideme načas."

This is how we were welcomed at the school in Senkvice.

Takto nás vítali deti na základnej škole v Šenkviciach.

A soulful wish will be fulfiled.

Úprimne želanie, ktoré sa určite splní.

Before the next meeting with kids we had a short time to replenish the energy.

Pred stretnutím s ďalšími deťmi sme sa ešte stihli narýchlo posilniť.

After lunch ice cream was a good choice. The size was just about right.

Za dobrým obedom nám padla vhod výborná zmrzlina. Veľkosť bola tak akurát.

At two schools in Pezinok we were welcomed by endless line of kids.

Na dvoch základných školách v Pezinku na nás čakal nekončiaci zástup detí.

Kids, Mr. Vice Mayor as well as principals of both schools where searching for peace where we can always find it - inside our heart.

Deti aj pani riaditeľky hľadali spolu mier tam, kde ho môžete kedykoľvek nájsť – vo svojom srdci.

Interview for TV Pezinok.

Rozhovor pre TV Pezinok.

From the playground where we had our program with kids principal from PS Jana Kupeckeho Mrs. Katarina Volankova and principal from PS Na bielenisku Mrs. Ingrid Jurcova were running hand in hand to the place, where the next important event is about to happen - planting the Peace tree

Z ihriska, na ktorom sme mali spoločný program, dobehli pani riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého Mgr. Katarína Volánková a pani riaditeľka ZŠ Na bielenisku Mgr. Ingrid Jurčová ruku v ruke až na miesto, kde nás čakala ďalšia veľká udalosť - sadenie Stromu mieru.

Vice Mayor of Pezinok Mr. Milos Andel help us with the planting of tree.

Ruku k dielu priložil aj viceprimátor mesta Pezinok Ing. Miloš Andel.

We hope that in the future we will meet at this place again.

My dúfame, že sa na tomto mieste v budúcnosti ešte spolu stretneme.

At the school in Svaty Jur a lot of cheerful kids awaited us.

Vo Svätom Jure na základnej škole už na nás nedočkavo čakali deti.

Red apple I had on my T-shirt ... but somehow it just became blue.

Červená jabĺčko na tričku mám ... len mi akosi náhle zmodrelo.

"HAPPY" are we when we wish something nice for others.

"Štastný" sme, keď si želáme niečo pekné pre druhých.

Also vice principal Mrs. Andrea Hranicka was holding the torch.

Pochodeň si podržala aj pani zástupkyňa Mgr. Andrea Hranická.

Because Mrs. vice principal is remember of city parliament as well we presented her with the Certificate of Appreciation for school as well as City of Svaty Jur.

A keďže pani zástupkyňa je zároveň poslankyňa mestského zastupiteľstva, obdržala od nás ďakovný list pre školu aj pre mesto Svätý Jur.

It might look that we got lost, but this is exactly the way we are suppose to run. We just didn't know that there is no road.

Možno to vypadá, že sme sa stratili, ale presne tadiaľto sme mali bežať. Len sme nevedeli že tu nebude žiadna cesta.

"This way, we are awaiting you..."

"Tadiaľto, už tu na vás čakáme..."

For last few kilometers Mayor of Bratislava Vajnory Mr. Jan Mrva join us in running. He himself is an excellent runner.

Na posledné kilometre sa k nám pripojil aj starosta mestskej časti Bratislava Vajnory Ing. Ján Mrva, ktorý je mimochodom sám výborný bežec.

At last we reached the park "Pod lipami" in Vajnory, were our run ends for today.

Napokon sme slávnostne dobehli až do Vajnorského parku Pod lipami.

Of course kids as well as parents had a chance to hold our torch.

Samozrejme aj veľkí i malí Vajnoráci mali možnosť podržať si našu pochodeň.

Mr. Mayor read for everyone what was written on this plaque...

Pán starosta najskôr všetkým prečítal, čo je napísané na tejto pamätnej plakete...

... before we placed it at the tree which we dedicated to peace.

... a tú sme potom umiestnili stromu, ktorý sme spolu vyhlásili za Mierový strom.

After hot and exhausting day we treated ourselves with ice cream.

Po horúcom a náročnom dni sme si ešte dopriali sladké ochladenie.

Be careful which one you are going to lick.

Dávaj dobrý pozor, ktoré oblizneš. :)

The owner of ice cream shop was happy to take a picture with us. He had to hold a torch because our hands were full.

Aj pán zmrzlinár sa s nami rád vyfotil. Musel mám ale podržať pochodeň, pretože sme mali plné ruky.

During this celebracion local folk group was singing for us.

Pri tomto slávnostnom ukončení dňa mám ešte zaspieval Vajnorský okrášľovací spolok.

There was definitely a reason to celebrate.

Určite bol dôvod oslavovať.

Only dinner and rest awaits us for today at Madal Bal. Tomorrow we are passing torch to Austria.

Už na náš čakala len večera a oddych vo firme Madal Bal, zajtra totiž odovzdávame pochodeň do Rakúska.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Livka Hlacova (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Nipura Ingram (Cook Islands), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Robert Jaros (Slovakia), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Uddipan Brown (New Zealand), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Accompanied by  
Muniya Haskova (CZ)
Photographers
Apaguha Vesely, Nipura Ingram, Paramanyu Lebedev, Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 49.0 km from Trnava to Bratislava.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all