Čer. 17, 2018 Live from the road

Mělník - Úštěk

Reported by Michaela Zdenkova 45.0 km

The mayor came to accompany us from the city.

Ráno nás přišel vyprovodit z Mělníka pan starosta osobně.

The locomotive honks to say hello to runners:)

Lokomotiva troubí na pozdrav:)

In Liběchov the mayor of the city welcome us with their local water called "God´s water" and small refreshment.

V Liběchova nás vřele vítá paní starostka s Boží vodou a drobným občerstvením.

Country guessing game.

Hádání jednotlivých národností běžců.

The mayor of the city and local children run with us through their alley.

Starostka Liběchova a místní děti nás doprovodili místní alejí.

Also motorbikers held the torch.

I motorkáři na výjezdu si podrželi pochodeň.

We are entering into the kingdom of Kokořínsko - the area of a many extinct volcanos.

A začínáme vstupovat do království Kokořínska - kraje desítek vyhaslých a zarostlých sopek.

A short break for exploration of a local hidden bunker.

Krátká přestávka na prozkoumání ukrytého bunkru.

The beutiful sunny day provided to meet a lot of tourists and bikers.

Krásný slunečný den nám umožnil setkávat se s mnoha turisty a cyklisty.

We are going uphill to another ceremony in the village Tuhaň.

Stoupáme na další ceremonii v obci Tuhaň.

They welcome us very warmly.

Dostává se nám tady skutečně vřelého přijetí.

And who is from the Czech Republic here? Me...

A kdo je tady všechno z České Republiky? Jááá...

Ceremony for the kids and locals.

Ceremonie pro děti a místní.

A welcoming speech of the mayor of the village Tuhaň - Mgr. Jiří Plecháček.

Úvodní slovo Mgr. Jiřího Plecháčka - starosty obce Tuhaň.

We thanks to village Tuhaň for warm welcome and support to this iniciative.

Děkujeme obci Tuhaň za vřelé přivítání a podporu této iniciativě.

We awarded Mr. Pavel Chramosta and Mr. Jan Černý with the Torch Bearer Award for their untiring and selfless activities for the village, support of cultural and sports life and for inspiring people by their own lives.

Předali jsme ocenění Posel Míru panu Pavlovi Chramostovi a Janu Černému za neúnavnou službu obci, podporu kulturního a sportovního života a inspiraci, kterou přináší svým vlastním příkladem a prací pro ostatní v obci Tuhaň.

A set of statues in Getseman´s garden - the jewel of the village Tuhaň.

Soubor soch Agónie v Getsemanské zahradě - klenot obce Tuhaň.

Peace tree in Tuhaň - Let the peace tree grow together with love, peace and harmony in the hearts of all people.

Tuhaňský Mírový strom - ať roste spolu s láskou, mírem a harmonií v srdci každého člověka.

Kokořínsko - the are of the famous czech writer Karel Hynek Mácha.

Kokořínsko - Máchův kraj.

The way is wild, but beautiful:)

Cesta je divoká, ale krásná:)

We are running uphill to the medieval castle Helfenburk.

Stoupáme vzhůru k středověkému hradu Helfenburk.

Helfenburk.

Helfenburk.

A local children´s home on the trip.

Místní dětský domov na výletě.

Ceremony for the kids at the castle.

Ceremonie na hradě pro děti.

A short warm up.

Krátká rozcvička.

A moment of peace.

Cítění míru.

Some runners are exploring the castle very thoroughly.

Někteří běžci prozkoumávají důkladně hrad.

A short performance of kids from the children´s home.

Krátké akrobatické vystoupení dětského domova.

We are going to the tower.

Stoupáme na věž.

Guardians of the torch, because the torch is not allowed to go to the tower.

Strážkyně pochodně. Pochodeň totiž na věž nemůže.

It is very very tiny stairs.

Je to velmi velmi úzké schodiště.

We are saying hello from Helfenburk.

Zdravíme z Helfenburku.

"I must definitely see it!"

"Tak na to se fakt musím podívat."

We are coming to the city Úštěk with local famous runner Jirka Malý and his small followers.

Přibíháme do Úštěku za doprovodu velmi známého a výborného běžce Jirky Malého a jeho malých svěřenců.

A mayor of the city officially takes the torch.

Pan starosta oficiálně přebírá pochodeň za město Úštěk.

A picturesque square of the town Úštěk.

Malebné náměstí města Úštěk.

A symbolic run around the world.

Symbolický běh kolem světa.

Do you recognize me?

Poznáte mě?

A moment of relax on the lake Chmelař.

Chvilka odpočinku na jezeře Chmelař.

Getting ready for the concert of Laco Deczi.

Příprava na koncert Laco Deczi.

The headmaster of the festival Úštěk welcomes us very friendly.

Přátelské přijetí ředitelem festivalu Úštěk.

Laco Deczi - the famous czech musical composer and jazz trumpeter.

Laco Deczi - slavný český hudební skladatel a jazzový trumpetista.

Laco Deczi and Celula N.Y.

Laco Deczi a Celula N.Y.

Introduction of Peace Run on the stage.

Představení Mírového běhu na pódiu.

A lot of people held the torch and put their wish into it.

Mnoho lidí podrželo pochodeň a vložilo do ní své přání.

Some people do not want to stop holding the torch.

Někteří se pochodně nechtěli ani pustit.

Laco Deczi, a band Celula N.Y. and Peace Run on the stage.

Laco Deczi, kapela Celula N.Y. a Peacerun na pódiu.

Torch carried by
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Bára Lochmanová (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Dhuni Vančát (Czech Republic), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristýna Kaplanová (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Natabara Rollosson (United States), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Čermáková (Czech Republic), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Andrey Stefanov, Anita Costa, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
The torch has travelled 45.0 km from Mělník to Úštěk.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all