PEACE RUN

Greenland 1 October: Nuuk

A spectacular day around beautiful Nuuk!!

En fantastisk dag i Nuuk!

After the recent snowfall the route was a little technically challenging but unimaginably spectacular!

Det var lidt ekstra udfordrende siden der var sne, men helt utroligt smukt!

As you can see, the scenery was breathtaking (and so was the running!).

Som I kan se er udsigten helt vidunderlig! Det var løbet også!

It felt like being in an adventure wonderland.

Det føltes som om at være i et eventyr!

We then hurried to Katuaq, Nuuk's culture house, for a Peace Run Torch-Bearer Award Ceremony, followed by a 2.25 km fun run.

Der efter tog vi ned til Katuaq, kulturhuset, hvor vi havde arrangeret et kort løb på 2.25 km med fakkelen - og Torch Bearer award ceremoni.

We were so happy to reunite with our sweet friend, Lea, who we were so grateful to meet when we first arrived in Nuuk as she was super helpful.

Vi var så glade for at møde vores dejlige veninde Lea, som vi mødte på vores første dag i Nuuk og hun var super hjælpsom!

It was a family affair :)

Mange familier mødte op :)

We gave our Peace Run presentation to a gathering of enthusiastic listeners.

Vi fortalte lidt om Peace Run - for et stort entusiastiskt publikum!

We all took a moment to feel peace in our hearts and share our hopes and dreams for peace in Greenland and the world.

Alle deltog i et øjebliks stilhed for fred - fred i hjertet - og ønskede fred i Grønland og i hele verden.

Then it was on to the Torch Bearer Awards. Our first awardee was Aviaja Egede Lynge.

Vi gav Torch Bearer award til to mennesker i Nuuk, den ene var Aviaja Egede Lynge.

Aviaja is an intelligent and an educated person, who at the same time has a beautiful warm heart. She has impressed people in Greenland through her work as the National Spokesperson for children. Her enthusiasm and care for children and the right of all children, irrespective of background, to have equal opportunities, to be themselves, and to an education shines through her work.
Aviaja has been an inspiration to the people of Nuuk and a role-model for young people.

Aviaja er begved, veluddannet og et varmt og empatiskt menneske. Hun har imponeret folk i Grønland gennem sit arbejde som Børnetalsmand. Hendes interesse og omsorg for børn og det at alle børn skal have lige muligheder, at alle har ret til at være dem selv og all børns ret til uddannelse, virkelig skinner igennem Aviajas arbejde.
Aviaja har virkelig gjort sit arbejde med fuld energi og har været inspiration til Nuuks beboere samt at være et forbillede for unge mennesker.

The second awardee was Kim Godtfredsen.

Den anden var Kim Godtfredsen.

Kim is a great runner who has been a positive role-model for young people for many years in Greenland. Kim has used his good reputation and his love and knowledge of sports and outdoor activities to found a project for young people called Timi Asimi.
The aim of Timi Asimi is to enable and inspire young people to grow in their own way through connecting to sports and nature.

Kim er en super løber som har været et positivt forbillede for unge mennesker i flere år i Grønland. Kim har brugt sin status og kærlighed og kendskab af idræt og udendørsaktiviteter til at bygge op et projekt for unge mennesker som hedder Timi Asimi.

Formålet med Timi Asimi er at bruge naturen og udendørsaktiviteter for at aktivere unge og få forhold mellem inspirerende voksne og de unge det giver de unge mulighed for at vokse og udvikle sig.

Participants have responded very enthusiastically to Timi Asimi, saying it has enabled them to be better focused, improve their social skills, connect more to nature and give up bad habits.

Nogle at dem der har deltaget i Timi Asimi har fortalt om positiv indflydelse det har haft på deres liv. De kan bedre fokusere på de ting som betyder noget for dem, de er bedre til socialt samvær, får tættere forhold til naturen og har givet dem mulighed for at vende ryggen til dårlige vaner.

Nuuk is a small place, so of course Kim and Aviaja have known each other for many years.

Nuuk er en lille by, so Kim og Aviaja har kendt hinanden i mange år!

Then it was time to run! Aviaja and Kim led the way.

Så blev det tid til at løbe! Aviaja og Kim løb forrest!

Palash always manages to find a cute dog!

Palash finder altid nogle søde hunde!

On the way we passed by a local wedding. These girls were in the traditional Greenlandic dress.

På vejen mødte vi disse piger som var til bryllup. De havde traditionelt grønlandsk tøj på.

There was a sweet family feeling with everyone who joined.

Der var en meget smuk familie stemning blandt deltagerne.

Laufey outside her Icelandic Consulate with our dear friend Lea.

Laufey og Lea udenfor det islandske konsluate sammen med vores kære veninde, Lea.

We have made so many wonderful new friends in Greenland!!

Vi har fået så mange nye venner i Grønland!

And then we arrived happily back at the culture centre!

Vi kom godt frem til Kulturhuset!

Lea with her mother and Laufey.

Lea sammen med sin mor og Laufey

Our friends Claus, Charlotte and Niels, from the NSP sports club came and joined us for the fun run.

Vores venner Claus, Charlotte og Niels from the NSP sportsklub kom og løb sammen med os.

Aviaja gave all of us buffs from her office...

Aviaja gav os alle huer fra sit kontoer...

...and this little mascot Laufey is pictured with...

..... og dette lille lykkedyr...

...and then she invited us to a party in her house! She had an open house for her family today to celebrate her Torch Bearer Award.

... Og Aviaja inviterede os alle hjem til fest! Hun holdt åbent hus for sine venner og familije for at fejre sit Torch Bearer award.

It was a very entertaining evening. Laufey got to try the traditional dress (here assisted by Aviaja's sister).

Det var en rigtigt dejlig aften! Laufey fik lov til at prøve det traditionelle grønlandske tøj. (Aviajas søster måtte hjælpe med at få det på)

Then Prapti got to try it. The patterning is incredibly intricate and takes years to make! They are usually made specifically to fit, and passed down from generation to generation.

Prapti fik også lov til at prøve det. Mønstret er virkelig kompliceret og det kan tage et par år at få det lavet. Det hele plejer at være familie tøj som bliver arvet fra generation til generation.

This was once a Polar Bear!

En Isbjørn!

And Suren got to try the Anorak and boots of Jenseeraq, Aviaja's partner.

Suren fik så lov til at prøve den traditionelle anorak og støvler - ejet af Jenseeraq, Aviajas kæreste.

Finally the sun set after another deeply heart-felt day in Nuuk.

Solnedgang efter en dag fuld af hjerte i Nuuk

Guess what! Yet another amazing night of northern lights!

... og endnu en dag med helt vidunderlige nordlys!