jún 9, 2018 Live from the road

Bojnice - Trenčín

Reported by Padyatra Komak 70.0 km

Today we started in the ZOO close to the beautiful Bojnice castle.

Dnešný deň sme začali v zoologickej záhrade blízsko nádherného Bojnického zámku.

These two are alike not only by the look, but by the name as well ...

Títo dvaja sú si podobní nielen výzorom, ale aj menom ...

... and here is some similarity as well.

... a aj tu je akási podobnosť zrejmá.

Entrance roof of the National Zoological Garden Bojnice resembles ship's hull. As it was mentioned later in the speech, there is a certain connection, because zoological gardens are for many endangered species last refuge from extinction. They are contemporary Noah's Arks.

Strecha vstupnej haly Národnej zoo Bojnice pripomína trup lode. A ako zaznelo neskor v príhovore, akási spojitosť tu je, keďže zoologické záhrady sú pre niektoré ohrozené druhy poslednou možnosťou záchrany. Predstavujú čosi ako novodobú Noemovu archu.

First person to hold the Peace Torch today was Mayor of Bojnice Mr. Frantisek Tam.

Ako prvému sme dnes odovzdali pochodeň pánovi primátorovi mesta Bojníc PhDr. Františkovi Támovi.

He welcomed us here and then unveiled the plague which proclaims National zoological garden Bojnice as part of "Sri Chinmoy Peace-Blossom" program.

Pán primátor nás privítal a slávnostne odhalil plaketu, ktorá je znakom toho, že Národná zoo Bojnice za dnes pripája k programu "Mierové kvety Sri Chinmoya"

Sri Chinmoy Peace-Blossoms program dedicates places of cultural heritage, natural wonders and other significant landmarks to the idea of peace, so that these places will remind of mankind's common quest for peace, harmony and tolerance to the people who are visiting them.

Cieľom programu Mierových kvetov Sri Chinmoya je zasvätiť prírodné a kultúrne pamiatky a daľsie významné miesta myšlienke mieru, tak aby pripomínali ľuďom, ktorí tieto miesta navštívia, odvekú túžbu ľudstva po mieri, láske, harmónii a tolerancii.

Spokeswoman of National Zoological Garden Bojnice Mgr. Simona Kubickova made a wish that all the animals can live in peace. She is the right person at the right place.

Hovorkyňa Národnej zoo Bojnice Mgr. Simona Kubičková vo svojom príhovore zaželala pokoj a mier, ako inak, zvieratám. Vidno, že je človek na správnom mieste.

Wearing the fur in these hot day, refreshing bath comes as relieve.

V týchto horúčavách a v kožuchu príde príjemné ochladenie vhod.

Looking into these big honest eyes...

Pri pohľade do týchto veľkých úprmných očí ...

... some just could not resist.

... niektorí nedokázali odoklať.

We were invited for a short tour of Bojnice castle.

Čakala nás ešte expresná prehliadka Bojnického zámnku.

There was a lot to look at.

A veru bolo na čo pozerať.

Even the experts were not able to guess the age of these interesting sculptures.

Vek týchto zvlástných svôch sa nepodarilo určiť ani odborníkom.

This castle has everything, beautiful halls as well as the cave. This one was used as a source of drinking water and as a shelter.

Tento hrad ma hádam všetko, od krásnych sál až po jaskyňu. Tá slúžila ako zdroj pitnej vody, ale aj ako úkryt.

Looking up from the bottom of the well.

Pohľad zo dna studne.

We had a great time here, but it's time to move on.

Bolo tu krásne, ale je čas vyraziť.

On the route the local runner Roman joined the team.

Cestou sa k nám pridal miestny bežec Roman.

In the village Dolne Vestenice a lot of people welcomed us ...

V Dolných Vesteniciach nás na ulici vítali davy ľudí ...

... and Pratishruti let them to hold the torch.

... and Pratishruti sa pri každom z nich pristavila a nechala im podržať pochodeň.

We were welcomed in a very traditional way.

Na obecnom úrade nás vítali tradicným spôsobom.

Fist person to take a torch was Mrs. Mayor Kvetoslava Simorova ...

Pochodeň si ako prvá prevzala pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová ....

... and she did not hesitate to joined us and ran around the Municipal Office.

... a neváhala pridať ruku k dielu a symbolicky obehnút obecný úrad.

Afterwards they invited us to the ceremonial hall.

Potom nás pozvali do obradnej siene.

On the way from Dolne Vestenice are are not going to be short of calories, for they prepares a feast for us.

Na ceste z Dolných Vesteníc nám kalórie určite chýbať nebudú, pretože tu pre nás pripravili hotovú hostinu.

To Banovce nad Bebravou we were accompanied my a group of young MTB cyclist.

Do Bánoviec nad Bebravou sme dobehli v sprievode mladých MTB cyklistov.

At the square kids from folk group Drienovcek were waiting.

Na námestí nás čakali aj deti z folklórnej skupiny Drienovček.

We have passed the torch to Mr. Mayor Marian Chovanec, who remembered us from 2014, when we last time visited Banovce nad Bebravou.

Pochodne sa ujal aj pán primátor Marián Chovanec, ktorý si nás pamätal z roku 2014, keď sme sa v Bánovciach nad Bebravou zastavili naposledy.

Nice kids from Banovce nad Bebravou knew, where to look for all those good qualities.

Šikovné bánovské deti vedia, kde hľadať všetky tie dobré kvality.

Torch found its way to the members of running club "Banovsky behuni". It seems that new generation of talented athletes is growing here.

Pochodeń sa dostala aj k Bánovským behúňom. Vypadá to, že tu vyrastá ďalšia generácia talentovaných športovcov.

We did symbolic lap around the square with the kids.

S deťmi sme si symbolicky obehli námestie.

We awarded Certificate of Appreciation for the city to Vicemayor Dana Svecova and to the director of ogranization "Cetrum volneho casu" Mrg. Miriam Kiripolska.

Ďakovný list mestu sme odovdali zástupkyni primátora Mgr. Dane Švecovej a riaditeľke Centra voľného času Mgr. Miriam Kiripolskej.

And now is the time for kids form group Drienovcek to show us what they can do.

A prišiel čas, aby deti z Drienovčeka ukázali našim bežcom, čo všetko vedia.

Trio from running club "Banovsky behuni". This team just won the longest Slovakian relay from Kosice to Bratislava, distance of 521km. And it seems it was not enough :)

Trio Bánovkých behúňov v akcii. Tento bežecký klub pred pár dňami vyhral najdlhšiu slovenskú štafetu z Košíc do Bratislavy, dlhú 521km. A zdá sa, že im to nebolo dosť :)

Sun, palm trees ... yes, we are in Trecianske Teplice.

Slnko, palmy ... áno, dobehli sme do Trenčiankych Teplíc.

And just to be sure, let's check the map.

A len pre istotu to skotrolujeme na mape.

On the stage at the main square we were welcomed by Mrs. Vicemayor Monika Psencikova.

Na pódiu na pešej zóne nás privítala zástupkyńa primátora Monika Pšenčíková.

Trencianske Teplice are a famous medical spa town, so the torch passed between the visitor from different places.

Trenčianke Teplice sú známe kúpeľné mesto a tak pochodeň putovala medzi kúpelnými navštevníkmi.

Amongst them our old friend Vlado. This runner regularly wins veteran category of 2 mile race we organize.

Medzi nimi sa nečakane objavil aj Vlado, náš starý známy. On pravidelne vyhráva kategóriu veteránov 2-mílového behu, ktorý oranizujeme.

This finishing gate is a little too small :)

Táto cieľová brána je akási primalá :)

Running in to the main square in Trencin.

Vbiehame na námetie v Trenčíne.

Here we are welcomed by the member of city parliament Miloslav Baco.

Tu nás privítal poslanec mesta Trenčín Miloslav Baco.

Wherever there is sincere love ...

Tam, kde sa darí úprimnej láske ...

... peace and harmony follows.

... nie je núdza o mier a harmóniu.

Smile :)

Úsmev :)

We awarded the Certificate of Appreciation to member of city parliament Mr. Martin Smolka. He promised, that he joins us for a short run next morning.

Ďakovný list pre mesto Trenčín prevzal pán poslanec JUDr. Martin Smolka. Tiež slúbil, že zajtra ráno si s nami kúsok pobehne.

Well deserved refreshment after long hot day.

Zaslúžené osvieženie po celodennej horúčave.

Friends from ice cream place.

Kamarátky zmrzlinárky.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondrej Mocny (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Pranjal Milovník (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Robert Jaros (Slovakia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely, Pranjal Milovník, Vitalii Siedinkin
The torch has travelled 70.0 km from Bojnice to Trenčín.

Latest reports from Slovakia - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all